Mobilný obchod speje k integrovanému prístupu

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Mobilný obchod speje k integrovanému prístupu. Podľa spoločnosti Jupiter Research sa od bezdrôtovej revolúcie očakáva, že do roku 2005 spôsobí dvadsaťnásobný nárast počtu mobilných používateľov s web prístupom, a to až na 171 miliónov.

Mobilný obchod speje k integrovanému prístupuPodľa spoločnosti Jupiter Research sa od bezdrôtovej revolúcie očakáva, že do roku 2005 spôsobí dvadsaťnásobný nárast počtu mobilných používateľov s web prístupom, a to až na 171 miliónov. Očakáva sa, že títo používatelia minú prostredníctvom mobilného obchodu dohromady viac ako 10 miliárd USD. Je zrejmé, že ide o veľkú príležitosť, avšak v mnohých prípadoch poskytovatelia bezdrôtových dát nedokážu zožať to, čo zasiali. Na tomto trhu to jednoducho nedokážu, nech sa snažia ako len môžu.

Samozrejme, že mobilní “hráči” míňajú stovky miliárd USD na budovanie infraštruktúry, vývoj nových aplikácií a vytváranie nových obchodných partnerstiev – teda na všetky nevyhnutné prvky. Avšak len málo z nich je schopných účinne vyhodnocovať svoje súčasné podnikové procesy aby zaistili podporu poskytovania bezdrôtových dátových služieb. Na takto dynamicky sa rozvíjajúcom trhu je najdôležitejšie udržať si zákazníkov a potreba znižovania poplatkov – kvôli stagnujúcim produktom a slabým službám – spomalí tvorbu ziskov a rast. Skrátka – žiadny z hráčov na trhu si nemôže dovoliť využívať neprimerané podnikové procesy. Vzhľadom na komplexnosť reťazca bezdrôtovej dodávky dát sú účinné podnikové procesy na tomto trhu kritickým faktorom. Pre poskytovanie neprerušovaných bezdrôtových služieb je potrebné riadiť a udržiavať mnohé a rozmanité partnerstvá. Procesné oblasti ako napríklad správa koncových objednávok a zabezpečenie príjmov majú v prostredí bezdrôtových dát oveľa viac premenlivých faktorov, a preto sa riadia ťažšie. Nakoniec, únik príjmov alebo strana objednávok spôsobená zlým riadením procesov sa negatívne dotkne každého podnikania. Integrácia podnikových procesov (BPI) je potrebná na mnohých úrovniach: po celom dodávateľskom reťazci, medzi podnikmi a vo vnútri samotného podniku.

DÔVODY PRE NEÚSPECH

Prvým dôvodom prečo hráči na trhu bezdrôtových dát nedokážu implementovať a riadiť účinné procesy je nereálne porovnávanie poskytovania bezdrôtových služieb s poskytovaním internetových služieb. Jednoduché spájanie všetkých troch internetovských “O” – obsahu, obchodu a obce – neposkytne odpoveď, pretože mobilný obchod je výrazne zložitejší ako elektronický obchod. Napríklad všetky bezdrôtové činnosti sa vzťahujú na fyzickú pozíciu alebo “miesto konania” používateľa. Zákazník z Veľkej Británie môže žiadať prístup k správam o počasí pre Taliansko na obdobie jeho dovolenky – toto je len jeden z mnohých možných scenárov. Miesto konania zákazníka je úplne nepredvídateľné a vysoko premenlivé čo znamená, že pre každého zákazníka a každú poskytnutú službu je potrebný jedinečný a komplexný dodávateľský reťazec.

Druhým hlavným dôvodom, prečo hráči neuspejú je podhodnotenie zvýšenej zložitosti, ktorú do ich podnikových činností prinášajú bezdrôtové dáta. Vo sfére hlasových služieb sa úspech točí okolo predaja vysielacieho času. Udržanie príjmov môže primárne pripísať účinnému marketingu. Prepravcovia hlasových služieb majú určitú kontrolu nad predplatiteľmi a môžu zvyšovať svoje príjmy prostredníctvom inovatívneho “balenia” týchto služieb.

Vo sfére bezdrôtových dát nie je produktom vysielací čas, ale kilobajty dát. Za jeden deň môže používateľ mobilných dát nakúpiť mnoho rozličných produktov od rozličných poskytovateľov služieb. Každý z produktov zabezpečuje iný poskytovateľ: napríklad jedným produktom bude potvrdenie burzového obchodu od jedného poskytovateľa, správy o počasí zabezpečí druhý a elektronický lístok predá tretí. Počas denného cyklu využívania mobilných dát musí bezdrôtový dátový nosič (carrier) spolupracovať s nespočetným množstvom poskytovateľov produktov, ktorí dodávajú základnú hodnotu služby. Títo nosiči sa taktiež spoliehajú na nový ekosystém obchodných partnerov, aby boli schopní účinne plniť všetky žiadosti zákazníkov, aby spravovali nových alebo meniacich sa klientov a hlavne aby naistili spravodlivú deľbu príjmov medzi dodávateľský reťazec prispievateľov. Obzvlášť dôležitou výzvou pre uvedených hráčov je zabezpečenie takej infraštruktúry pre integráciu podnikových procesov, ktorá dokáže spojiť partnerov dodávateľského reťazca mobilného obchodu, ktorá dokáže znížiť realizačné a prevádzkové náklady a umožní budúci rast a zmenu podnikateľských modelov.

HRÁČI MOBILNÉHO OBCHODU

Na trhu mobilného obchodu existujú tri úrovne hráčov – poskytovatelia mobilných služieb, poskytovatelia obsahu (produktov) a poskytovatelia pásiem. Na každej z uvedených troch úrovní bojuje o svoju pozíciu množstvo rozličných hráčov, hlavne však na úrovni poskytovania obsahu (produktu). Je to preto, lebo tak veľa rozličných poskytovateľov služieb, obsahu a pásma musí spolupracovať a vytvárať tak nekonečné množstvo kooperačných kombinácií, s ktorými sa riadenie podnikových procesov len ťažko vyrovnáva.

PÄŤ KRITICKÝCH PROBLÉMOV

Poskytovatelia bezdrôtových služieb musia pomenovať päť kritických problémov týkajúcich sa integrácie podnikových procesov: predchádzanie omeškaniam v procese spolupráce s partnermi; zdieľanie a synchronizácia informácií medzi partnermi; zmena neprimeraných faktúrovacích procesov; schopnosť bezodkladného pomenovávania problémov a porúch pri plnení služieb a v neposlednom rade aj predchádzanie narastaniu nákladov na údržbu IT systémov na podporu podnikania. Omeškania v procese spolupráce s partnermi sa môžu rýchlo odzrkadliť v strate zákazníkov a tým aj príjmov. Hráči, ktoré sa dokážu redukciou manuálneho integračného úsilia vyhnúť pracnému implementačnému procesu súvisiacemu s každým novým obchodným partnerom získajú významnú konkurenčnú výhodu. Je nevyhnutné zdieľať a synchronizovať informácie medzi všetkými partnermi. Informácie o predplatiteľoch, problémových lístkoch a využití musia byť k dispozícii pre všetkých. To vytvára potrebu aktualizácie viacerých systémov vo viacerých organizáciach, a to všetko v reálnom čase.

Zastarané faktúrovacie procesy, ktoré boli navrhnuté pre čisto hlasové služby sú pre mobilný obchod neprimerané, pretože nepodporujú pomernú deľbu príjmov medzi jednotlivé subjekty dodávateľského reťazca. Tieto procesy bude treba prispôsobiť tak, aby obsahovali tak spotrebiteľa služieb, ako aj všetky subjekty dodávateľského reťazca, ktoré sa na jej tvorbe podieľali. Aj napriek zložitosti musia všetky subjekty dodávateľského reťazca včasne a nákladovo účinne riešiť sťažnosti zákazníkov a nedostatky služieb. Ak zákazník obdrží elektronické lístky na nesprávne predstavenie alebo ak správa o počasí pre Madrid omylom dorazí k používateľovi v Ríme, zákazník zavolá svojmu poskytovateľovi služieb. Keďže poskytovateľ služieb má minimálnu priamu kontrolu nad kvalitou obsahu služby, pravdepodobne nebude vedieť prečo sa problém vyskytol. V takýchto prípadoch povedie nedostatok procesnej integrácie k neprijateľným omeškaniam pri riešení vzniknutého problému.

Väčšina podnikov pociťuje narastajúce náklady na zákazkové budovanie a údržbu IT systémov určených na správu komplexných procesov. Mnoho spoločnosti už tradične vsadilo na systémy, ktoré zabezpečujú reťazovú konektivitu dáť, avšak tieto systémy neumožňujú náhľad do stavu podnikových procesov, ktoré sa spravujú na vyššom stupni dodávateľského reťazca. Takéto platformy dátových úrovní sú v prostredí s veľkým počtom komplexných procesov neúčinné. Hráči na poli mobilného obchodu potrebujú také systémy, ktoré by konkrétne procesy dokázali automaticky spravovať tak, ako si to budú vyžadovať prípadné zmeny v modeloch procesov na vyššej úrovni reťazca. Takéto systémy, napríklad Vitria BusinessWare, vznikajú v rámci platforiem integrujúcich podnikové procesy.

INTEGRÁCIA PODNIKOVÝCH PROCESOV

Platformy integrácie podnikových procesov sa vytvárajú na to, aby pomohli organizáciám modelovať, riadiť a monitorovať procesy a transakcie na podnikovej úrovni. Obsahujú všetky potrebné informácie na to, aby mohli automaticky zdieľať dáta medzi rozličnými systémami bez ohľadu na to, akým jazykom tieto systémy “hovoria” a tak spravujú podnikové procesy bezporuchovo a účinne. Hráč na poli mobilného obchodu by mal pri hľadaní vhodnej základne pre infraštruktúru svojich bezdrôtových dátových služieb brať do úvahy tri kľúčové oblasti integrácie podnikových procesov. V prvom rade je to problém riadenia interných podnikových procesov. V tejto oblasti je potrebná automatizácia interných procesov každého podniku: napríklad integrácia front a back office-u. V druhom rade ide o otázku medzipodnikovej integrácie. Vhodná platforma musí zabezpečovať jednoduchú, bezpečnú a škálovateľnú interakciu medzi systémami poskytovateľa a systémami rastúceho počtu subjektov dodávateľského reťazca. V treťom a neposlednom rade je tu otázka podpory automatizácie v rámci celého dodávateľského reťazca – napríklad uskutočnenie služby, zaistenie jej kvality a účtovania za služby. Správa zdieľaných procesov takto unifikovaným spôsobom pomáha zabezpečiť bezporuchový tok podnikových informácií týkajúcich sa predmetného procesu.

Vzhľadom na narastajúci konkurenčný tlak pri poskytovaní služieb mobilných dát a neodvratnú túžbu po prístupe k informáciam kedykoľvek a kdekoľvek musí dodávateľský reťazec bezdrôtových dát zaistiť správnu formuláciu a splnenie svojich požiadaviek na integráciu podnikových procesov. Iba potom bude možné nahradiť dnešné skúsenosti mobilných používateľov typu “pošli a modli sa” okamžitým a spoľahlivým prístupom podporovaným inteligentnými zákazníckymi službami. Bez ohľadu na množstvo nevyjasnených otázok týkajúcich sa podnikania na trhu bezdrôtových dát, integrácia podnikových procesov zjednocuje a spevňuje dodávateľský reťazec a zaisťuje, že mobilné dáta budú dodávané okamžite, bez narastajúcich nákladov a budú spĺňať veľké očakávania zákazníkov. Poskytovanie bezdrôtových dát môže byť receptom na úspech len vtedy, ak je účinná integrácia podnikových procesov jeho samozrejmou súčasťou.

Image gallery


Write review