e-Government: Kľúčom je interoperabilita a bezpečnosť

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Podľa prieskumov renomovanej skupiny EIU (Economist Inteligence Unit) Slovensko v oblasti elektronizácie verejnej správy (e-Governmentu) nepríjemne zaostáva. Jedným z dôvodov je absencia potrebných strategických dokumentov a nedoceňovanie významu ich potreby. Príspevok sa usiluje identifikovať najhorúcejšie neriešené problémy v oblasti prepojenia informačných systémov a bezpečnosti. Pozornosť venuje aj portálu www.obcan.sk.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.