eGovernment v praxi

20. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Kadiaľ vedie cesta k  digitálnemu štátuMária Terézia vybudovala moderný štát.  Dnes – po viac ako 200 rokov  však stojíme pred úlohou kompletne prebudovať tereziánsku administratívu a vytvoriť úplne novú tradíciu správy veci verejných – digitálny štát. Zavedenie kartoték za Márie Terézie bolo prevratným krokom, ktorý umožnil evidenciu všetkého, čo je potrebné v krajine evidovať.

Kadiaľ vedie cesta k digitálnemu štátuMária Terézia vybudovala moderný štát. Zaviedla štandardné administratívne procedúry asystém vďaka ktorému sa feudálna ríša zmenila na moderne apomerne efektívne spravovaný štát. Dnes – po viac ako 200 rokov však stojíme pred úlohou kompletne prebudovať tereziánsku administratívu avytvoriť úplne novú tradíciu správy veci verejných – digitálny štát.

Od kartotéky kelektronickým registromZavedenie kartoték za Márie Terézie bolo prevratným krokom, ktorý umožnil evidenciu všetkého, čo je potrebné vkrajine evidovať. Urobil sa poriadok, ktorý vydržal prakticky až donedávna vo všetkých nástupníckych krajinách. Kartotečný systém bol akýmsi neelektronickým registrom všetkých dát. Keďže neexistovali moderné technológie, ktoré by umožňovali ich výmenu na diaľku, systém si vyžiadal zavedenie adôsledné dodržiavanie miestnej avecnej príslušnosti. Procesným dôsledkom tohto systému sa stala uzavretosť jednotlivých agend, kedy jednotlivé úrady strážia platnosť aspoľahlivosť svojej kartotéky astanovujú vlastné postupy ako vykonať administratívny úkon. Bremeno komunikácie medzi úradmi znáša žiadateľ ovykonanie tohto administratívneho úkonu. Za čias Márie Terézie bolo vytvorenie tohto systému veľkým krokom vmodernizácií aodstránení feudálneho chaosu. Vdobe internetu a dostupnosti dát kdekoľvek akedykoľvek je však udržiavanie tohto stavu nehodné krajiny, ktorá si chce dať prívlastok moderná. Vdobe bežnej každodennej elektronickej komunikácie je už neakceptovateľné, že občan je medzi úradmi ešte stále prenášateľom potvrdení oich vlastnej činnosti. Dnes je už úplne nezmyselné napríklad vyžadovať papierový výpis z registra trestov od občana, ktorý napríklad žiada oudelenie nejakej licencie. Veď úrad, ktorý vydáva túto licenciu dokáže sám za niekoľko sekúnd právne záväzným spôsobom zistiť či je občan bezúhonný. Naša vláda dokázala urobiť kroky kdecentralizácii verejnej správy, ale agendy a procesy zostali zčias Márie Terézie. Zavádzajú sa informačné systémy, ktoré automatizujú činnosti azrýchľujú administratívne kroky, ale stále len vylepšujeme systém, ktorý má základ v kartotéke, úradných hodinách, knihe pošty amiestnej a vecnej príslušnosti.

Miestna avecná príslušnosťDnes si môžem zdomu alebo zhociktorého miesta na svete cez internet obsluhovať svoje peniaze, riešiť účty za elektrinu, objednávať ubytovanie, nakupovať od kníh až po autá. Nemôžeme si však vybaviť výpis zobchodného, či trestného registra. Aak sa náhodou fyzicky nachádzame mimo svojej miestnej príslušnosti, máme smolu, pre úrad sme votrelci, Preto prvou anosnou myšlienkou zmeny procesného fungovania verejnej správy voči občanovi je odstránenie miestnej príslušnosti. Každý úradník je, alebo bude, napojený na rovnakú centrálnu databázu avykonávať rovnakú činnosť, ak chce dať výpis zkatastra, či registra trestov. Niet preto najmenšieho dôvodu, aby takýto úkon nemohol urobiť bratislavský, alebo trebišovský úradník pre žilinského alebo levického podnikateľa. Sprístupnenie týchto úkonov cez internet je už potom len hračkou, logickou čerešničkou na šľahačke. Ostatne, predstava miestnej príslušnosti na internete je naozaj len dôvodom na pousmiatie. Keď sa už raz odstráni miestna príslušnosť, tak je len krok od odstránenia vecnej príslušnosti. Vecná príslušnosť znamená, že konkrétny výpis môže riešiť len ten úrad, ktorý to má vo vecnej pôsobnosti. Dôvod prečo to tak je spočíva vpodmienkach za akých pôsobila Mária Terézia. Ale dnes – po 200 rokoch – je to inak. Dnes vďaka informačným technológiám je relatívne ľahké zabezpečiť komunikáciu sobčanmi kdekoľvek. Na každom jednom úrade je možné riešiť hneď všetko. Styk súradmi sa dá riešiť na miestnych úradoch, matrikách, unotára adokonca aj na každej pošte. Logické domyslenie tohto systému smeruje ktomu, že sa zpohľadu občanov úplne oddelí spracovávanie administratívy akomunikácia sobčanmi. Vzniknú špecializované komunikačné miesta, kde pracovníci určení na styk sobčanmi kvalifikovane preberú všetky požiadavky avydávajú všetky úradné potvrdenia. Časť občanov môže dať prednosť neosobnej komunikácií cez portál verejnej správy. Aopäť – to, že sa takýto portál bez vecnej príslušnosti vytvorí, je len ďalšou logickou čerešničkou celého administratívneho systému digitálneho štátu.

Rozprávka ihneď!Pre každého, kto myslí vtradícií tereziánskej administratívy to znie ako rozprávka. Ak má však niekto pochybnosti oreálnosti takéhoto systému, stačí sa pozrieť hneď za naše humná – do Rakúska alebo do Čiech, kde sa táto rozprávka stáva realitou. Podľa aktuálnej novely českého zákona oinformačných systémoch verejnej správy bude môcť už od 1.1.2007 výpisy zverejných evidencií, registrov, či zoznamov (ako snapr. register katastra, živnostenský, obchodný apod) spravovaných verejnou správou ČR vydávať ktorýkoľvek obecný úrad, úrad mestských častí, notár, ktorákoľvek pošta atiež Hospodárska komora Českej republiky. VRakúsku platí od 1.12.2004 tzv. eGovernment Act, ktorý zrealizoval tri kľúčové veci:

 • sfunkčnil backoffice: dokázali sfunkčniť prístupy avýmeny akýchkoľvek potrebných dát, existujúcich dovtedy vpredchádzajúcich kartotékach, či už papierových alebo digitálnych.
 • zintegroval frontoffice: zabezpečil elektronické podanie na úrovni centrálnych orgánov do jedinej spoločnej spisovej služby pre všetky centrálne orgány
 • zaviedol elektronickú identitu spôsobom, ktorý zabezpečuje, že elektronický podpis vrátane elektronickej identity občana, ktorým pristupuje keGovernment službám vRakúsku môže byť a je na SIM karte či kreditke.
 • Zároveň vRakúsku od roku 2005 každá kreditná karta, ktorú banka vydá, musí obsahovať tieto identifikačné údaje občana pre komunikáciu seGovernmentom, teda elektronickú komunikáciu so štátom si sprevádzkujem v podstate naraz so svojim ebankingom. Konzervatívne Rakúsko vydalo dokonca elektronický správny poriadok, ktorý je rovnocenný papierovému asúčasne uzákonilo prioritu elektronických informácií nad papierovými.

  Chce to chcieťTreba zdôrazniť, že východiskové podmienky medzi Slovenskom, Českom aRakúskom sú vtomto smere veľmi podobné. Rakúšania zvládli celý proces za zhruba 3 až 4 roky, stali sa skokanom Európy vdigitalizácii služieb asú húfne nasledovaní ostatnými krajinami, vrátane susednej Českej republiky. Niet žiadneho objektívneho dôvodu, prečo by sme to nemali zvládnuť aj u nás. Tým skôr že netreba vymýšľať koleso, stačí implementovať funkčný model. Mária Terézia vybudovala modernú administratívu plne funkčnú pre vtedajšie časy aaj pre neskoršiu industriálnu spoločnosť. Vo svojej múdrosti založila tradíciu, ktorá pretrváva dodnes. Bola to veľká panovníčka sveľkým vplyvom na dejiny. Dnes, keď už sme obklopení informačnou spoločnosťou stojíme pred výzvou vytvorenia úplne novej – digitálnej tradície vadministratíve. Ostáva nám len dúfať, že sa nájde politik, ktorý bude mať formát Márie Terézie aodvahu položiť základ administratívneho fungovania štátu na ďalších 200 rokov.

  Lucia MuškováAutorka je generálnou riaditeľkou podujatia ITAPA (www.itapa.sk)

  Image gallery


  Write review