ITAPA 2005: Pomalé napĺňanie veľkých vízií

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Medzinárodný kongres o informatizácii verejnej správy ITAPA 2005 sa koncom novembra stal v Bratislave po štvrtý raz líderskou platformou pre diskusie, formulovanie vízií a nachádzanie riešení v oblasti informatizácie verejnej správy.

ITAPA 2005: Pomalé napĺňanie veľkých vízií

Medzinárodný kongres o informatizácii verejnej správy ITAPA 2005 sa koncom novembra stal v Bratislave po štvrtý raz líderskou platformou pre diskusie, formulovanie vízií a nachádzanie riešení v oblasti informatizácie verejnej správy. Analýzu plnenia úloh informatizácie verejnej správy predniesol projektový manažér tzv. cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy na Ministerstve financií SR Ľudovít Lauko. Ocenil najmä Daňové riaditeľstvo, ktoré umožňuje elektronické podávanie daňových priznaní fyzických a právnických osôb cez internet. Neprekvapuje preto, že cenu ITAPA 2005 za najlepší nový informatizačný projekt v oblasti služieb verejnej správy získal práve eTax Daňového riaditeľstva SR. Jeho súčasťou bude aj elektronická podateľňa spoločná pre všetky daňové orgány. Podľa Ľ. Lauka sa na vysokej úrovni darí plniť úlohy cestovnej mapy aj trom ďalším vládnym rezortom. Sú to Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré má snahu v najbližšom roku elektronizovať registráciu novej právnickej osoby, Ministerstvo vnútra SR chce zasa skrátiť dobu vybavovania prepisu nového, dovezeného alebo používaného motorového vozidla a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na elektronizácii poskytovania príspevkov pre nezamestnaných, prídavkov na deti a podobne.Na druhej strane však Ľudovít Lauko aj kritizoval. Podľa jeho slov poskytuje nízku úroveň elektronizácie služieb rezort zdravotníctva, ktorý je najkomplikovanejší z hľadiska štruktúr a výnosov. Lauko však verí, že do roka sa spraví v rámci stratégie e-Health reálny harmonogram na dosiahnutie cieľa informatizácie tohto rezortu.

Elektronický register obyvateľov

Minister vnútra SR Vladimír Palko na kongrese ITAPA po prvý raz na verejnosti predstavil elektronický register obyvateľov, ktorý zjednoduší, urýchli a zefektívni komunikácie občanov s verejnou správou. Obsahuje osobné, vzťahové, lokačné a identifikačné údaje. Občan si tak prostredníctvom internetu bude môcť priamo sledovať v akom stave je vybavovanie jeho dokumentu ako napríklad cestovného pasu alebo vodičského preukazu. MV SR preto chce v blízkej budúcnosti zaviesť vydávanie občianskych preukazov s čipom, cestovných pasov s biometrickými údajmi, prepojenie rezortných registrov, registrov silových zložiek, implementácia špecializovaných informačných systémov a ďalší rozvoj služieb e-Governmentu.

Súdne rozhodnutia na internete

Minister spravodlivosti Daniel Lipšic vo svojom vystúpení zdôraznil, že informatizácia justície patrí medzi priority reformy justície. Ministerstvo chce podľa Lipšica od začiatku budúceho roka zverejňovať súdne rozhodnutia na internete, čím chce zvýšiť právne vedomie, zabezpečiť predvídateľnosť práva a zlepšiť kvalitu súdnych rozhodnutí. Ministerstvo venuje veľkú pozornosť aj Obchodnému registru, ktorý za prvých 10 mesiacov roka elektronicky vygeneroval 15 miliónov elektronických výpisov a vybavil 32 miliónov dopytov. V budúcnosti má komunikácia s Obchodným registrom prebiehala takmer výlučne v elektronickej podobe. Novinkou je aj projekt audio záznamu pojednávaní.

V Trnave bez papierovania

Ďalšie vystúpenia potvrdili, že informatizácia nie je už len záležitosťou vrcholných orgánov, ale že sa úspešne presadzuje aj na nižších stupňoch štátnej správy avo verejnej správe. Konkrétne výsledky ukázala aj súťaž ocenu ITAPA 2005, doktorej prihlásili 29 projektov. Prvenstvo v kategórii zlepšovanie procesov získal Trnavský samosprávny kraj za takmer úplné odbúranie papierovej administratívy vybudovaním virtuálnej privátnej siete, čím sa výrazne zefektívnila komunikácia a výmena všetkých potrebných informácií nielen vrámci Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ale aj medzi ním a všetkými organizáciami vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti, čo prináša výraznú úsporu finančných prostriedkov. Realizátorom projektu je spoločnosť Fabasoft Slovakia s.r.o.

Európskym lídrom Dánsko

Skúsenosti Dánska, ktoré je európskym lídrom vo využívaní informačných technológií, predstavil Mikkel Hemmingsen z dánskeho ministerstva vedy, techniky ainovácií. Uviedol, že až 83 percent občanov Dánska má pripojenie na internet. Na komunikáciu s verejným sektorom ho využíva už 60 percent obyvateľov a každý mesiac 46 percent Dánov nakupuje cez internet. Situácia podnikateľských subjektov je obdobne priaznivá: viac ako 80 percent všetkých dánskych firiem má vlastnú webovú stránku a až 84 percent ich využíva služby e-Governmentu. Dánsko pritom prešlo v poslednom období obrovskou štrukturálnou reformou verejnej správy – 14 regiónov bolo zredukovaných na 5 a 274 okresov sa zlúčilo do 98. Cieľ reformy bol jednoznačný – zefektívnenie výkonu verejnej správy. Podľa čerstvo schválenej legislatívy všetky inštitúcie dánskej štátnej správy budú od nového roka povinné medzi sebou komunikovať výlučne elektronicky. Pokiaľ ide o vzťah externého prostredia k elektronizácii verejnej správy, prinajmenšom 60 percent inštitúcií dostáva už štvrtinu všetkých dokumentov od občanov a podnikateľských subjektov v elektronickej podobe. Ako najdôležitejšie faktory úspechu informatizácie svojej krajiny uviedol M. Hemmnigsen predovšetkým premyslenú stratégiu informatizácie a politickú podporu a pochopenie jej nesporných prínosov členmi parlamentu, vlády aj predstaviteľov samospráv.

Rakúsky dôraz na efektívnosť

Na druhom mieste medzi členskými štátmi Európskej únie velektronickom poskytovaní služieb verejnej správy je Rakúsko. Christian Rupp zúradu spolkového kancelára zdôraznil, že ide o centralizovaný systém e-Governmentu, ktorý je vzorom aj pre Česko a Slovensko. Pripomenul, že je ťažké určiť sumu ušetrenú e-Governmentom. Do vybudovania rakúskeho systému e-Governmentu sa investovalo približne 30 miliónov eur. To umožnilo 8 500 pracovníkom federálnych orgánov pracovať doma či v zahraničí. Celý nový elektronický systém prípravy zákonov v úrade spolkového kancelára ušetrí až dva milióny eur ročne, lebo nebolo treba všetky návrhy zákonov v pripomienkovom konaní a schvaľovaní vytlačiť. Ministerstvo spravodlivosti zasa ušetrí ročne 2,5 milióna eur, keďže netreba v komunikácii so súdmi tlačiť všetky spisy a posielať ich poštou. To sú konkrétne príklady šetrenia v prvej cieľovej skupine e-Governmentu, ktorou je vláda samotná. Druhou cieľovou skupinou sú potom občania a podnikatelia, kde sa efektívnosť e-Governmentu možno vyjadruje zložitejšie. Aj keď sa totiž často hovorí o technickej revolúcii, podľa Ruppa e-Government je predovšetkým proces zmeny myslenia cez čo sa dostávame k otázke peňazí.

Britské predsednícke priority

Pravda, ani tento stav nepostačuje, aby sa Európa, či presnejšie Európska únia, dostala na úroveň USA, Singapuru či Japonska. Preto britské predsedníctvo v druhej polovici roku 2005 si dalo za cieľ zvýšiť význam informačných a komunikačných technológií v pracovnom programe únie, čo obsahuje stratégia e-Europe na roky 2006 – 2010. V rámci tohto projektu stanovila Veľká Británia niekoľko priorít. Prvou je podpora e-obchodu založená na rozvoji e-vedomostí. Druhou je harmonizácia legislatívy jednotlivých členských štátov únie, najmä pokiaľ ide o cezhraničný e-obchod. Briti pritom presadzujú zbližovanie elektronizácie agend pre štátnu správu a podnikateľskú sféru, čo sa zvyčajne oddeľuje, a ich vzájomné využívanie. Napokon ide o komerčné využívanie elektronickej identity a používanie biometrického overovania.

Výrazné slovenské zaostávania

Vinformatizácií spoločnosti aosobitne verejnej správy sana Slovensku už dosiahlo dosť. Ešte viac však treba urobiť. Čo ukazujú prieskumy? V oblasti digitálnej gramotnosti meranej v hodnotách od 0 do 1 na základe 27 indidkátorov schopnosti pracovať s modernými ICT technológiami a ich aplikáciami a službami je celoslovenský priemer 0, 33. Najlepšia situácia je v Bratislavskom VUC, kde má hodnotu 0,45, celoslovenský priemer dosahujú vo VUC Nitra a Žilina, ostatné sú pod priemerom. Najhoršia situácia je paradoxne v Trnavskom VUC – 0,28 – kde majú najlepšie výsledky v informatizácií služieb orgánov VUC. Pokiaľ ide o úroveň informatizácie vládnych služieb, teda o e-Government, na Slovensku je len na úrovni 5 až 10 percent, zatiaľ čo ďalšie štáty euroregiónu ju majú na úrovni 40 až 70 percent. Štúdia Economist Intelligence Unit o e-Governmente v desiatich nových členov Európskej únie a kandidátov zo strednej a východnej Európy plus Turecka odhalila naše zaostávanie a slabosti. Vychádzala z 35 kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov rozdelených do siedmich kategórií. Z desiatich možných bodov najviac získalo Estónsko (5,87) nasledované Českou republikou (5,57) a Slovinskom (5,33). Slovensko skončilo na deviatom mieste so 4,44 bodmi. Za nami sú len Rumunsko (3,99) a Bulharsko (3,71). Lepšie než deviate umiestnenie pritom má Slovensko v kategóriách Konektivita a technologická infraštruktúra ( (5. miesto), e-demokracia (6. miesto), Podnikateľské a právne prostredie (7. miesto), Poskytovanie verejných služieb pre podniky prostredníctvom internetu (7. miesto) a Vzdelávanie a kvalifikácia (8. miesto). Na tom istom deviatom mieste, ako je náš celkový výsledok, sme v kategórii Poskytovanie verejných služieb pre občanov prostredníctvom internetu a horšie sa nachádzame v kategórii Vládna politika a predstava (10. miesto). A to je dôvod na hľadanie príčin práve v oblasti vládnej politiky a rozvoja služieb pre občanov.

Veľa závažných problémov

Nie náhodou preto projektový manažér Ľudovít Lauko pripomenul niekoľko závažných problémov v informatizácii verejnej správy. V rámci informačnej infraštruktúry nie sú napríklad vytvorené dátové štandardy pre kompatibilitu centrálnych registrov a informačné systémy sú nedostatočne prepojené. Orgány verejnej správy nie sú podľa neho dostatočne pripravené na prijímanie e-dokumentov, pričom ani súčasná legislatíva neumožňuje elektronické spracovanie služieb. Svoju úlohu zohráva aj nízka úroveň informačnej gramotnosti ľudí.Bruno Dominique Lanvin zo Svetovej banky, zdôraznil význam prístupe na internet a jeho ceny. Na zvýšenie penetrácie a zníženie cien pritom možno prijať dve opatrenia. Prvým je zvýšiť konkurenciu, lebo to povedie k zníženiu cien, ako to vidíme na mobilnom trhu. Druhým je zvýšiť chuť ľudí používať internet a pochopiť jeho prínosy a to aj vo vidieckych oblastiach. Ak sa zvýši dopyt, znížia sa náklady, čo zasa povedie k nižším cenám.Na tlačovej konferencii došlo kzaujímavej diskusii oformách riadenia rozvoja informatizácie spoločnosti. Námestník českej ministerky informatiky Vladimír Hořejší pripomenul, že sú možné dva modely. Prvým je ministerstvo, ktoré hovorí, že existujú informačné a telekomunikačné technológie a sú prioritou. Druhým splnomocnenec. Ani jeden model nie je dokonalý. Podľa neho by bol najlepším riešením osvietený monarcha, akého majú napríklad vJordánsku, ktorý vydal príkaz na zavedenie informatizácie aten sa musí plniť. Ďalšou možnosťou je osvietené vedenie, aké predstavuje napríklad celá vláda vJužnej Kórei, kde majú navyše aj dostatok technológií a preto zavádzanie e-Governmentu je veľmi výrazné, alebo osvietený kancelár, aký je vRakúsku, ku ktorému má splnomocnenec stále prístup. Potom stačí aj splnomocnenec vjeho úrade. Vinom prípade je lepšie ministerstvo informatiky, ktoré je väčšinou malé a je pod tlakom veľkých rezortov. Na priamu otázku, či vadí spojenie informatizácie siným rezortom, ako je to na Slovensku, upozornil na to, že ministerstvo má výrazne viac prostriedkov na riešenie dopravy apreto aj tejto oblasti venuje viac pozornosti. Bruno Dominique Lanvin nevidí problém v tom, že je viac modelov zavádzania e-Governmentu. Dôležitejšia je podľa neho stratégia než služby, je to politický vývoj, ktorý súvisí s organizáciou práce a preto je rozhodujúce vrcholné politické rozhodnutie, aby e-Government nebol napojený len na jedno ministerstvo či úrad. Musí byť interoperabilita systému, musia ho využívať všetky ministerstvá a nesmú to chápať ako konkurenciu. Preto Lanvin osobne nevníma ako problém, že rezort dopravy a rezort telekomunikácií spája jedno ministerstvo, ako problém vníma skôr fakt, že bývalý monopol na telekomunikačnom trhu sídli v tej istej budove ako ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.Je teda zrejmé, že Slovensko bude musieť nasadiť ešte viac síl avyužiť ďalšie spôsoby presadenia informatizácie. Lisabonská stratégia stanovila rok 2010 ako cieľový pre premenu Európskej únie na najkonkurencieschopnú ekonomiku vo svete. Je zrejmé, že Slovensko bude mať čo robiť. Beáta Brestenská priznala, že na Slovensku chýba jeden zo základných pilierov Minervy, a to finančná a obsahová reforma školstva orientovaná na vzdelávanie spoločnosti. Preto uviedla, že ak sa podarí investovať plánované prostriedky do vzdelávania ainformatizácie, môžeme uspieť a stať sa konkurencieschopnými do roku 2013. Ato už naznačuje isté zaostávanie, ktoré by sa vnadchádzajúcich rokoch nemalo prehlbovať, ale naopak skracovať. Ktomuto cieľu nepochybne prispejú aj ďalšie ročníky medzinárodného kongresu ITAPA.

Marián Babic

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review