Konkurenčná schopnosť verejného sektora

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Nárast produktivity a efektívnosti vo verejnom sektore prispieva k posilňovaniu ekonomickej konkurenčnej schopnosti, a to prostredníctvom ich dopadu na rast produktivity v širšej ekonomike na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni v rámci Spoločenstva. Ako je uvedené vyššie, rast produktivity je hlavnou hybnou silou konkurenčnej schopnosti.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.