Profil členských štátov OSN z hľadiska pripravenosti na e-government

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Vlády na celom svete dosiahli v posledných rokoch rýchly progres v zavádzaní informačných a komunikačných technológií (IKT) pre e-government. V roku 2001 prieskum OSN v oblasti e-government uviedol 143 členských štátov, ktoré pre niektoré svoje funkcie využívali Internet; do roku 2004 malo svoju webovú prezentáciu 93% štátov, t.j. 178 zo 191.

Profil členských štátov OSN z hľadiska pripravenosti na e-governmentVlády na celom svete dosiahli v posledných rokoch rýchly progres v zavádzaní informačných a komunikačných technológií (IKT) pre e-government. V roku 2001 prieskum OSN v oblasti e-government uviedol 143 členských štátov, ktoré pre niektoré svoje funkcie využívali Internet; do roku 2004 malo svoju webovú prezentáciu 93% štátov, t.j. 178 zo 191.Celkové trendy vývoja v oblasti e-government po celom svete v roku 2004 opätovne potvrdili, že na to, do akej miery je iniciatíva zameraná na e-government správne využívaný, vplýva politická ideológia, ekonomické a sociálne systémy, úroveň rozvoja, dostupnosť zdrojov, ľudská aj technologická infraštruktúra a tiež inštitucionálny rámec a kultúrne vzory.

Rýchly pokrok v úvodných fázach rozvoja e-government viedol k tomu, že sa k nemu v roku 2004 pridružili aj ďalšie funkcie. Okolo 85 až 92% všetkých krajín, ktoré sú online, v súčasnosti poskytuje niektoré databázy alebo zákony, politické zásady a iné dokumenty. Avšak len asi jedna tretina zo všetkých krajín poskytuje verejné služby online: takmer taký istý počet, ako v predchádzajúcom roku. Napriek zlepšeniam je však komplexnejšie spektrum služieb na báze online transakcií aj naďalej obmedzené prevažne na rozvinuté krajiny. Zatiaľ čo tri štvrtiny krajín (170) umožňujú sťahovanie formulárov pre také služby, ako je vydávanie vodičských preukazov a pod., len 18% (32 krajín) ponúka občanom možnosť vykonávania platieb kreditnými kartami. Dôležitým zistením prieskumu za minulý rok je to, že len málo krajín plne využíva potenciál e-government na poskytovanie informácií a služieb svojim občanom. Toto stále platí pre väčšinu krajín. Čo sa za jeden rok zmenilo je, že zopár rozvinutých krajín, ktoré do minulého roku poskytovali len niektoré služby na báze online transakcií, sa prudko posunulo dopredu. Úroveň využívania týchto služieb sa neuveriteľne zvýšila.

Model prístupu, ktorý skúma prvky spôsobujúce rozdiely v prístupe, dokumentuje, že väčšina obyvateľov vrozvíjajúcich sa krajinách, ktorých celkový počet presahuje 5 miliárd, stojí pred vážnym problémom, prináša nová revolúcia v technológiách. Aj keď niektoré rozvíjajúce sa krajiny, ktoré zaviedli správnu kombináciu reforiem, inštitúcií a programov, budú z IKT bezpochyby profitovať, pravdepodobne budú čeliť bludnému kruhu v dôsledku nízkych príjmov, chudoby a čoraz väčších disproporcií v prístupe k moderným technológiám.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review