Rozličné pohnútky vo využívaní elektronickej miestnej samosprávy

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Rozličné pohnútky vo využívaní elektronickej miestnej samosprávy. Všetky zúčastnené krajiny v prieskume Society of Information Technology Management a Improvement & Development Agency ukázali väčší alebo menší stupeň dostupnosti občanov k doručovaniu služieb e-miestnej samosprávy.

Rozličné pohnútky vo využívaní elektronickej miestnej samosprávyVšetky zúčastnené krajiny v prieskume Society of Information Technology Management a Improvement & Development Agency ukázali väčší alebo menší stupeň dostupnosti občanov k doručovaniu služieb e-miestnej samosprávy. Rozličné dôvody a pohnútky znázornené sa vybrali z dôkazov zozbieraných počas prieskumu a uvedených v štúdii. Možno ich zatriediť do troch kategórií, a to:

1. elektronické služby (e-service, e-služby): zabezpečujú a poskytujú služby štátnej správy pomocou elektronických prostriedkov, napríklad v USA, Veľkej Británii, Kanade, Nemecku, Španielsku, Singapure a Hong Kongu;

2. elektronickú verejnú správu (e-governance, e-verejná správa): umožňuje občanom, priaznivcom a voličom zúčastňovať sa na správe spoločného vlastníctva pomocou elektronických prostriedkov (vrátane e-demokracie), napríklad v Brazílii, Holandsku, Fínsku a Taliansku;

3. elektronické znalosti (e-knowledge, e-znalosti): slúži na rozvíjanie kvalifikácie a infraštruktúry prostriedkov informačnej a výpočtovej techniky (ICT), na využívanie znalostí na dosiahnutie konkurenčných výhod, napríklad v Brazílii, Singapure, Hong Kongu, Írsku.

Tieto pohnútky vyznačujú rozdielne prístupy v každej jednotlivej krajine ako protiklad k mnohým parametrom, ktoré sú pre rozličné krajiny spoločné. Rozdielne znaky odrážajú kultúry, tradície a ústavné a vládne usporiadanie. Napríklad v Brazílii, krajine s prechodom od vojenskej vlády (pred rokom 1992) k neoliberálnej demokracii, by nemalo prekvapovať, že prioritné by mali byť vývoj stavu občianskych práv a povinností a zriadenie infraštruktúry a inštitúcií predstavujúcich a zúčastňujúcich sa na demokracii.

SPOLOČENSKÉ ŠPECIFIKÁ

Najmä pre nezúčastnených je prekvapujúci vplyv brazílskeho pokroku, ktorý vyvoláva prienik myslenia e-štátnej správy a lokálnych aplikácií informačnej a výpočtovej techniky v rôznych častiach krajiny do sociálno-ekonomického spektra. V analýze sa uvádza, že prijatie neoliberálnej ekonomickej politiky spolu s rozvojom demokratických a miestne riadených služieb podporujú vytvorenie zdatnej verejnoprávnej spoločnosti. Spoločnosti ako je Prodabel rozvíjajú a aplikujú prostriedky infokomunikačných technológií (ICT) na služby miestnej samosprávy a demokracie, kým nevládne organizácie šíria bezprostredne prístupy na rozvíjanie vnímavosti a znalostí v štvrtiach kde žijú chudobní (favellas).

HYBNÉ SILY

V Írskej republike charakterizujú ekonomickú a sociálnu obnovu napríklad aj hybné sily pôsobiace na zriadenie takzvaného “Information Age Town Of Ennis “. V iných európskych krajinách sú zreteľné záujmy o: zamestnanie spoločnosti (Taliansko), plánovanie spoločnosti a rozvoj (Holandsko), spoluúčasť investorov a mediálnu komunikáciu (Fínsko a Nórsko). Uvedené krajiny prejavujú záujem využiť príležitosť, ktorú ponúka zameranie na občana a poskytovanú ICT na zriadenie nového prístupu k miestnej samospráve na úrovni ulice, mestskej časti a mesta/veľkomesta a na zlepšenie politických rokovaní a ovplyvňovaní a na opätovné posilňovanie predstaviteľov demokracie.

Tieto príklady kontrastujú s príkladmi krajín, ktoré si aktívne osvojili modernizáciu podmienenú neoliberálnym ekonomickým myslením počas uplynulých dvoch desaťročí (1970 až 1990) minulého storočia. V USA, sa usilujú znížiť financovanie štátnej správy použitím metód prevzatých zo súkromného sektora, ako je prehodnocovanie procesu obchodu, a ich používanie je samozrejmosťou na všetkých úrovniach vlády.

RADIKÁLNA REŠTRUKTURALIZÁCIA

Austrália a Nový Zéland podobne smerovali k radikálnej reštrukturalizácii miestnej samosprávy. Reštrukturalizácia uvoľnila nové tvorivé sily na miestnej úrovni. Noví vodcovia a starší manažment boli schopní opätovne premyslieť doručovanie služby, čo vyplýva zo záverov štúdií vykonaných pre Nový Zéland, kým príklady z Austrálie uvádzajú význam využívania vonkajších síl na dosiahnutie zmien.

Nemecko, krajina so silnou tradíciou manažérstva, predviedlo rozhodnutie pomocou svojej právnej štruktúry a programu MEDIA@Komm na rozvoj miestnych e-služieb v zabezpečenom prostredí s overením totožnosti. Podobný prístup sa používa aj v Španielsku.

NENÚTENÝ VÝVOJ

Vo Veľkej Británii badať silný, hoci nenútený režim vývoja kritérií. Národná infraštruktúra a podpora miestnych samospráv sú tu možné – s drobnými rozdielmi v ustanovených vojvodstvách. Spomedzi všetkých krajín, ktoré obsahuje spomínaná správa, je práve Anglicko unikátne v rozvoji národnej stratégie pre e-miestnu samosprávu, kým v celej Veľkej Británii, sa rozsah a hĺbka podpory organizácií a služieb dostupných na implementáciu e-miestnej samosprávy neuskutočňuje paralelne.

V škandinávskych krajinách sa na riešenie problému používa pragmatický prístup k službám e-miestnej samosprávy vedenej miestnymi potrebami, vrátane podpory ekonomického rozvoja, prekonávania problémov so vzdialenosťami a pomenovaním špecifických udalostí, ako je uplatňovanie sa stredných škôl.

Priekopníkov v multikanálových e-službách nájdeme aj v krajinách ako sú Singapur a Hong Kong, ktoré majú výhodu, že národná, regionálna a miestna správa splýva do jednej a v populácii ju sprevádza vysoká úroveň počítačovej gramotnosti. Kanada s federálnym usporiadaním, rozľahlým geografickým územím a rozptýlenou a rozdelenou populáciou, dosahuje podobné výsledky v jednorazovej iniciatíve viacúrovňových vládnych služieb. Federálne (národné) vedenie pomocou svojej iniciatívy Connecting Canadians, podporované rozvojovými fondmi a projektmi, ako sú Community Access Program a Smart Communities, sa dopĺňa provinčnými rozvojovými programami ako sú Service New Brunswick.

REDPOKLAD ÚSPECHU

Všade tam, kde sa národná štátna správa pokúša podporovať zámery pre rozvoj vzdelanej spoločnosti ako predpokladu pre transformáciu služieb ústrednej a miestnej správy, čo je prípad Nemecka a Veľkej Británie, praktický dôsledok začína prenikať do projektov e-miestnej samosprávy. Je potrebné pripomenúť, že mnoho týchto projektov uznáva tri úrovne Lewina na zmenu – jednotlivec, štruktúra a systémy a organizačný názor. V krajinách, ako je Holandsko silnejšia iniciatíva viac vychádza z potrieb miestneho spoločenstva, zameriava sa na zmenu vlastností jednotlivcov a spoločností, ako aj na transformáciu organizačného názoru.

Centrálne riešený, ani spoločnosťou vedený prístup neponúka všeliek. Zápas so štrukturálnymi a systémovými problémami objasňujú nasledujúce údaje: nedostatok kritérií a právnych rozhodnutí na prepojenie miestnych informácií a služieb s inštitúciami a úrovňami štátnej správy; nedostatok spoločnej infraštruktúry;potreba pre podporu a koordináciu.

ZACHOVANIE SÚKROMIA A OCHRANA ÚDAJOV

V mnohých krajinách sa praktické opatrenia usilujú realizovať služby takým spôsobom, aby boli užitočné pre občanov. Uskutočňuje sa to v nasledujúcich krajinách:

Fínsko – otvorený prístup k využívaniu informácií medzi štátnou správou.

Nový Zéland – jeden záznam zdravotnej starostlivosti.

Írska republika – integrovaná zdravotná a sociálna starostlivosť.

Zatiaľ pretrváva eminentný záujem o zachovanie súkromia a ochranu údajov v krajinách ako je Kanada a Veľká Británia (zákon o ochrane osobných údajov a elektronických dokumentoch v Kanade a správu o prevádzke a inovácii v súkromí a využívaní údajov vo Veľkej Británii).

Štúdia úradov demonštruje zvýšený záujem o strategické ponímanie e-štátnej správy miestnymi úradmi ako transformáciu pre široký rozsah miestnej správy, samosprávy, súkromného sektora a iných investorov, každá podľa troch úrovní definovaných Lewinom. Transformácia vykonávajúca existujúce potreby rozlične a vykonávajúca nové potreby začína prinášať novoty. Niekto môže argumentovať, že táto štúdia predstavuje len zvlášť vybrané prípady a že poučenie, vrátane investovania do rozvoja a použitia ICT pre e-štátnu správu, sa nepresúva ľahko k iným, po hotovosti túžiacim miestnym správnym úradom.


Write review