Mladí absolventi - čerstvá infúzia IT priemyslu

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Hoci priemysel informačných technológií patrí medzi najprogresívnejšie a najrozvíjajúcejšie sa odvetvia a prináša vysokú pridanú hodnotu i nadpriemerné ocenenie svojich pracovníkov, začína na Slovensku narážať pri svojom rozvoji na veľmi tvrdú hradbu. Je ňou začínajúci nedostatok odborníkov, ktorých potrebuje čoraz viac.

Mladí absolventi – čerstvá infúzia IT priemyslu Hoci priemysel informačných technológií patrí medzi najprogresívnejšie a najrozvíjajúcejšie sa odvetvia aprináša vysokú pridanú hodnotu inadpriemerné ocenenie svojich pracovníkov, začína na Slovensku narážať pri svojom rozvoji na veľmi tvrdú hradbu. Je ňou začínajúci nedostatok odborníkov, ktorých potrebuje čoraz viac.

Jedným zdôvodov, prečo po automobilovom priemysle aj priemysel informačných technológií začína pociťovať nedostatok potrebných pracovníkov, je že veľké zahraničné spoločnosti budujú na Slovensku svoje nadnárodné servisné apodporné centrá. Urobili tak už mnohé globálne spoločnosti. Spomeňme IBM, Siemens PSE, Accenture, Hewlett-Packard, T-Systems, T-Com, Orange, Alcatel, Lenovo, Ness, ale aj Dell, ktoré potrebujú zamestnať stovky až tisícky pracovníkov. Apribudnú aj ďalšie, lebo Slovensko je vhodnotení krajín podľa nákladov, dostupnosti pracovnej sily apodnikateľského prostredia, vkrajinách regiónu Európy, Blízkeho východu aAfriky na piatom mieste. Preto už skoro by unás malo pracovať vservisných centrách apodporných strediskách 10 000 zamestnancov. Každý rok by malo pribudnúť ďalších 600 až 700. Kde ich však vziať. Také množstvo študentov zameraných na oblasti, ktoré IT priemysel potrebuje, totiž slovenské univerzity neabsolvuje. ITAS za zmenu profilácie škôl Otázka zabezpečenia dostatku zamestnancov, ktorí by spĺňali požiadavky IT priemyslu, rezonuje aj v kruhoch tohto významného odvetvia. Pripomeňme si jeden zostatných dokumentov IT asociácie Slovenska združujúcej viac ako 70 najvýznamnejších domácich azahraničných spoločností pôsobiacich voblasti informačných akomunikačných technológií. Je ním Informatizácia – cesta kznalostnej spoločnosti. Upozorňuje sa vňom, že na Slovensku sa silne začína prejavovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, pričom potrebe zamestnávateľov nezodpovedajú vedomosti ani zručnosti absolventov škôl auniverzít. ITAS sa domnieva, že by mala byť vládou podporovaná zmena profilácie niektorých stredných škôl abakalárskeho štúdia na informatiku, ktorá by priniesla viac absolventov vprofesiách ako sú programátori, sieťoví špecialisti, správcovia IKT alebohardvérovi technici. Takisto by mali byť podporované rekvalifikačné kurzy pre absolventov stredných avysokých škôl zamerané na informatiku. Pozornosť ľudským zdrojom IT spoločnosti však nečakajú len na kroky vlády, ale samé venujú tejto oblasti výraznú pozornosť. Na nedávnej 4. konferencii oaktuálnych témach IT sektora IT SUMMIT 2006 venovali jeden zo štyroch panelov práve otázke, či sú na Slovensku kdispozícií kvalitné ľudské zdroje vIT aako sú odmeňované. Panelová diskusia nebola pritom lamentovaním, ale ukázala, že IT priemysel sa vie, podobne ako viných dôležitých otázkach dostať zhroziacej krízy vďaka svojej flexibilite ainovatívnemu prístupu.

Denisa Moravská zo spoločnosti Soitron vúvode uviedla, že od tohto mesiaca majú 700 zamestnancov, hoci na začiatku roku 2004 ich bolo len 85. Ďalej povedala: ,,Vtomto roku sme mali menšie problémy so získavaním ľudí ako vminulom. Bolo to spôsobené najmä tým, že vminulom roku sme sa zameriavali najmä na treťolíniových, čiže najseniorskejších technikov. Vybrali sme sa cestou headhuntingu, keď sme dva mesiace oslovovali ľudí, ktorí potom boli dva mesiace vo výpovedných lehotách aďalšie tri mesiace sme ich ešte školili, takže reálne sme mali ľudí po siedmich – ôsmich mesiacoch.“

Radšej vychovať ako lanáriť Soitron sa vtomto roku dal na úplne inú cestu ainvestoval najmä do juniorov asemiseniorov, ktorých potom postupne začne posúvať na seniorskejšie pozície. ,,Tých najseniorskejších pozícií máme sto, pričom len 20 ľudí sme zobrali zvonku ziných firiem aostatných sme si posunuli zvnútra vrámci vnútorných zdrojov,“ uviedla Denisa Moravská. Doplňme, že zo 700 zamestnancov 300 chodí na jazykové kurzy. Majú síce angličtinu, ale technickú. Lepšie sú na tom špecialisti, ktorí predtým absolvovali Cisco akadémiu, ale vzásade veľmi veľa investujú do toho, aby zamestnanci ovládali angličtinu anemčinu. Učí sa aj španielčina afrancúzština.

V Soitrone značné prostriedky tiež investujú do školení pred nástupom. Pracujú totiž sabsolventmi, ktorí chodia jeden mesiac pred nástupom na unixove, windowsovské alebo sieťové školenia. ,,Vybrali sme sa touto cestu, lebo sme si uvedomili, že navzájom si lanáriť seniorov zfiriem nie je správna ceste akonkurencia je nemalá nielen vKošiciach, ale aj DHL v Prahe, IBM vBrne či v Lenovo,“ podčiarkla Denisa Moravská. Dodala, že juniori sú zo škôl. Výrazne pritom vidieť, ktorí pracovali počas štúdií na dohodu, lebo majú oveľa vyššie schopnosti. ,,Dáme ich síce na pozície juniorov, ale veľmi skoro prejdú na pozície semiseniorov. Sú aj takí absolventi, ktorí idú rovno zo školy anikdy nepracovali. Pochádzajú najmä zo stredného Slovenska. Snimi treba veľa pracovať ainvestovať do ich vzdelania,“ dodala Denisa Moravská.

Accenture stými istými výzvami Skúsenosti spoločnosti Accenture, ktorá má na Slovensku už vyše 1 100 zamestnancov, priblížil Jozef Kokoška. ,,Máme predstavu, že sme veľká IT firma, lebo vtejto oblasti pracuje asi 700 našich pracovníkov. Pracujeme voblasti poradenstva pre manažment IT, oursourcingu podnikateľských procesov, teda účtovníctva, finančného riadenia, ľudských zdrojov apod., na čom robí asi 500 pracovníkov,“ povedal Jozef Kokoška, ktorý vAccenture vedie technologické centrum s vyše 500 pracovníkmi. Je súčasťou globálnej siete. Podobné centrá má Accenture vIndii, Číne, na Filipínach, vUSA, Španielsku ana Mauriciuse. Bratislava je preto významným geografickým miestom na mape Accenture, lebo je jedným zglobálnych centier.

,,Znuly sme vyrástli na 500 zamestnancov za štyri roky, čiže podobne ako Soitrom či T-Systems. Tiež sme sa stretávali stými istými výzvami ako tieto firmy. Od samotného začiatku sme sa sústredili na výchovu mladých ľudí, pričom najväčšie percento nových zamestnancov, ktorých priberáme, je priamo zo školy. Musím podporiť skúsenosti zo Soitronu, že tí ľudia, ktorí mali na škole prax, majú vyššiu štartovaciu pozíciu pokiaľ ide oplat ako tí, čo žiadnu prax nemali,“ Aj vAccenture postupne zistili, že výchova juniorov asituácia na trhu pracovníkov, ktorých by potrebovali najímať každý mesiac, nestačí. Preto urobili dve veľké iniciatívy. Prvá bola, že sa otvorili smerom do strednej a východnej Európy. Najprv otvorili pobočku bratislavského centra vBrne, kde majú už 40 zamestnancov, stým, že tam chcú intenzívne rásť, keďže tamojší trh nie je až taký preplnený ako vBratislave. Ďalej otvorili pobočku aj vBukurešti vRumunsku. Stratégiou teda je, že Bratislava bude centrom strednej Európy zpohľadu dodávok služieb Accenture. Väčšina služieb ide pritom do zahraničia, len asi tretina zostáva na Slovensku. Konkrétne vtechnologickom centre robia pre vyše 30 klientov z13 európskych štátov.

IT šanca pre každého Accenture poriada vBratislave IT šancu pre každého, čo je obdobná vzdelávacia aktivita ako robí T-Systems vKošiciach vpodobe UniversITy. Začali cez prázdniny ateraz skončili prví absolventi. Je to veľmi intenzívne školenie pre každého mimo vlastných zamestnancov. Vytvorili tak dobrú štartovaciu ponuku pre človeka zľubovoľného odboru aspoň na úrovni bakalára, aby začal pracovať vIT sektore. Všetkým úspešným absolventom ponúkajú miesto, ale vedia si predstaviť, že môžu skončiť aj viných firmách na Slovensku. ,,Preto by som sa tiež prihováral, aby sme spojili sily vBratislave aKošiciach, aby sme tieto aktivity robili vo väčšom množstve, lebo trh je malý atreba ho rozšíriť. Rozšíriť sa dá niekoľkými spôsobmi – spoluprácou suniverzitami, presviedčaním ľudí, aby išli do IT sektora ak skončil aspoň strednú školu, preškoľovať ho rekvalifikačnými kurzami, aby sa naozaj IT sektor naozaj rozširoval. Ztoho budeme môcť čerpať všetci anebudeme si musieť navzájom lanáriť zamestnancov,“ vyzdvihol Jozef Kokoška.

Marián Babic

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review