Potrebujeme systémové riešenia

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Hovoríme s Františkom Jakabom,  koordinátorom sieťového akademického programu NetAcad pre SR.

Hovoríme s Františkom Jakabom, koordinátorom sieťového akademického programu NetAcad pre SR

Potrebujeme systémové riešenia

Ako súvisí atraktivita nášho trhu práce pre nových investorov práve simplementáciou najnovších IT technológií?

– Pre viaceré popredné globálne IT spoločnosti je Slovensko veľmi zaujímavou krajinou, najmä zhľadiska možnosti investovať do budovania outsourcingových centier, scieľom poskytovať globálne IT služby. Narážajú však na problém nedostatku nimi požadovaných vhodných sieťových špecialistov, predovšetkým zoblasti progresívnych sieťových technológií (bezpečnosť, VoIP, bezdrôtové siete) Súčasná štátna vzdelávacia infraštruktúra sa nedokáže operatívne prispôsobovať týmto trendom a reagovať na rastúci záujem ovysokokvalifikovaných špecialistov. Vedie to až ktomu, že viaceré spoločnosti boli vposlednom roku nútené prehodnotiť svoje pôvodné plány na investície vSR.

Sme vo fáze, keď sa o miliardy korún z eurofondov budú uchádzať rozličné projekty informatizácie. Kde podľa vás by bolo vhodné investovať?

– Máme predstavu ako by sme vedeli prispieť kplneniu programu informatizácie práve voblasti podpory Zvyšovania profesionálnej úrovne pedagógov stredných avysokých škôl voblasti infokomunikačných technológií (IKT) na báze implementácie uznávaných priemyselných certifikátov do vzdelávacej praxe, ktoré je možné získať absolvovaním programu NetAcad. Je to cieľ, ktorý je aj priamo špecifikovaný v rámci Národnej Lisabonskej stratégie ako prioritná oblasť Vzdelávanie ainvestícia do ľudí. V rámci plnenia tohoto cieľa navrhujeme vypracovať aimplementovať do vzdelávacej praxe koncepciu vzdelávania pedagógov stredných avysokých škôl voblasti IKT na báze Sieťového akademického programu Cisco. Táto koncepcia umožni učiteľom získať globálne uznávaný priemyselný certifikát. Vzdelávanie vrámci uvedenej koncepcie sa stane uznávanou súčasťou ich profesionálneho rastu vrámci systému ďalšieho zvyšovania ich kvalifikácie. Koordináciou tejto aktivity budú poverené vybrané univerzitné pracoviska, ktoré sú už úspešné zapojené do programu CNAP. Cieľom je teda vybudovať na báze už existujúcej siete inštitúcií zapojených do programu CNAP (Cisco Systems, 50 inštitúcii) funkčný systém zameraný na zvyšovanie profesionálnej úrovne pedagógov stredných avysokých škôl voblasti IKT. Vytvoria sa tak predpoklady pre ďalší odborný rast pedagógov atak aj pre zvyšovanie úrovne samotného vzdelávacieho procesu voblasti IKT.

Podľa výsledkov IDC štúdie, sa Slovensko má vroku 2008 zaradiť skôr medzi krajiny, ktoré si srastúcim dopytom po kvalifikovanej IT sile nebudú vedieť progresívne poradiť…

-Slovensko si vie poradiť suvedeným nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, sú plne vytvorené predpoklady pre riešenie uvedenej situácie (vybudovaná stabilná sieť 51 vzdelávacích inštitúcií zapojených do programu NetAcad, viac ako 3500 študentov aktuálne študujúcich vsystéme, viac ako 160 kvalifikovaných pedagógov, ktorí sú schopní vyučovať vrámci programu, celá rada medzinárodných ocenení za úspechy voblasti prípravy sieťových špecialistov, 6 rokov programu v SR…). Tieto výsledky sa však dosiahli len ako „implementácia globálnej vzdelávacej iniciatívy spoločnosti Cisco Systems vSR“, na základe predovšetkým sponzorsky získaných prostriedkov pre podporu implementácie. Nie však na základe implementácie „systémového riešenia voblasti vzdelávania profesionálov“. Pre riešenie tejto situácie je potrebné aj legislatívne doriešiť otázku prípravy sieťových špecialistov ako súčasť systému celoživotného vzdelávania tak pedagógov voblasti IT (na báze tzv. Priemyselných certifikátov), ale aj umožniť väčšiemu počtu študentov prístup kuvedenému vzdelávaniu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review