Štartuje živote on-line

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

DÁTOVÉ CENTRUM MIEST A OBCÍ. Jeho dlhodobým cieľom je poskytovanie 150 štandardných elektronických služieb vo všetkých 2 938 samosprávach na Slovensku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správ.

Štartuje živote on-line

Vpolovici novembra sa vBratislave konal už 6. ročník vrcholného podujatia v oblasti budovania informačnej spoločnosti ae-Governmentu – Medzinárodný kongres ITAPA. Jeho hlavnou témou bol život on-line.

V úvodnej kľúčovej prednáške splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Pavol Tarina po sto dňoch svojho pôsobenia vúrade prvýkrát verejne predstavil aktuálnu, konkrétnu víziu budovania e-Governmentu na Slovensku. Najprv skonštatoval, že vzavádzaní e-Governmentu sa medzi členskými štátmi Európskej únie nachádzame na predposlednom mieste, takže nemáme už kde spadnúť. Jeho ambíciou je, aby sme sa vpriebehu troch rokov, keď sa už dajú dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky, dostali do prvej polovice rebríčka. Vpraxi to znamená, že do konca roku 2009 by sa mali spustiť kľúčové elektronické služby pre obyvateľov a právnické osoby. Túto víziu chce Pavol Tarina naplniť na základe troch princípov. Prvým je využívanie skúseností úspešnejších krajín pri budovaní e-Governmentu namiesto vlastného experimentovania, druhým je kladenie dôrazu na rýchle dosiahnutie súladu medzi legislatívou atechnickými riešeniami atretím cesta konsenzu, teda dosiahnutím dohody jednotlivých inštitúcií verejnej správy, namiesto direktívneho prístupu, lebo je efektívnejšia.

DÁTOVÉ CENTRUM MIEST AOBCÍ

Prvou lastovičkou, ktorá by tomu mala napomôcť bolo odštartovanie testovacej prevádzky Data centra miest aobcí priamo na kongrese ITAPA. Jeho dlhodobým cieľom je poskytovanie 150 štandardných elektronických služieb vo všetkých 2 938 samosprávach na Slovensku prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správ. Výhodou bude, že celý proces od podania žiadosti až po vybavenie úradníkom a zaslanie jeho odpovede prebieha elektronicky, pričom ponúka rovnaké možnosti pre všetky samosprávy bez ohľadu na ich veľkosť afinančné možnosti.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: itapa, dátové centrum, on-line

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review