Riadenie IT prevádzky

25. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Dobrí IT manažéri sa neustále snažia o zlepšenie IT služieb a ich inováciu pod tlakom limitovaného rozpočtu a úsilia o efektivitu vynaložených prostriedkov. Pritom sú konfrontovaní s neustálym prílevom nových technológií a metodík (resp. best practises). Vo zvyšujúcej sa zložitosti prostredia riadenia IT služieb je cenný a vzácny realistický pohľad na technológie, procesy a očakávania súvisiace s riadením IT prevádzky.

This article is paid. Subscribe to access paid