Trh IT služieb v strednej a východnej Európe prechádza zmenou

02. 12. 2008 | 12/2008 | Comments [0]

Trh poskytovateľov IT služieb prechádza v tomto období významnými zmenami. Až doteraz bol trh  charakterizovaný dvoma typmi poskytovateľov služieb: systémoví integrátori a konzultačné firmy.  V blízkej budúcnosti sa dostanú do popredia poskytovateľa komplexných služieb, nazývaní aj partneri pre biznis inovácie a transformáciu, ktorí získajú na trhu služieb významnejší podiel. Väčšina veľkých a stredných podnikov je vystavená konkurenčnému tlaku globálne a venujú pozornosť benefitom plynúcim z IT, najmä ak sú spojené s pridanou hodnotou. 

Trh IT služieb v strednej a východnej Európe prechádza zmenou

Trh poskytovateľov IT služieb prechádza vtomto období významnými zmenami. Až doteraz bol trh charakterizovaný dvoma typmi poskytovateľov služieb: systémoví integrátori akonzultačné firmy. Vblízkej budúcnosti sa dostanú do popredia poskytovateľa komplexných služieb, nazývaní aj partneri pre biznis inovácie atransformáciu, ktorí získajú na trhu služieb významnejší podiel.

Zmenené požiadavky užívateľov

Väčšina veľkých a stredných podnikov je vystavená konkurenčnému tlaku globálne avenujú pozornosť benefitom plynúcim zIT, najmä ak sú spojené spridanou hodnotou. Výsledkom je častejší nákup alebo outsourcing štandardných IT služieb, aby ich vlastné IT oddelenia mohli zamerať svoje zdroje na strategické projekty avenovať sa najmä core biznus. To vedie kmasívnej industrializácii IT akzmenám pre poskytovateľov. Avneposlednom rade inovačný potenciál spoločností je jednou zhlavných konkurenčných výhod.

Informačné technológie sú jedným zo základných inovačných faktorov – ovplyvňujú obrat afinančné výsledky spoločnosti. Avneposlednom rade inovácie produktov aslužieb, inovácie podnikových procesov sa stavajú nevyhnutnosťou pre úspech – atento trend bude pokračovať aj vbudúcnosti. Ako zvládnuť zmenu

„Ako poskytovatelia IT služieb musíme byť schopní presvedčiť zákazníka o našich odborných kvalitách v konzultačných službách, či už v oblasti procesov alebo riadenia,” vysvetľuje Christian Rosner, CEO spoločnosti S&T (na obrázku) . „A čo je rovnako dôležité, zákazníci očakávajú, že im ich IT partner poskytne optimálnu podporu pri zmene procesov. Je to preto, že spoločnosti sú dnes vystavené sústavnej zmene. Aby vôbec dokázali tieto zmeny zvládnuť, mali by sa spoliehať na IT konzultantov apartnerov, ktorí majú skúsenosti smanažmentom zmien. Anavyše, medzinárodné spoločnosti požadujú od svojich partneroch, aby tieto IT služby mali rovnakú úroveň kvality vo všetkých lokalitách, kde pôsobia. Pre dodávateľov IT služieb ztoho vyplýva, že musia mať model pre globálnu dodávku aposkytovanie služieb – pochopiteľne spridanou hodnotou.“

Konsolidácia trhu pokračuje

Zmeny, ktoré požadujú zákazníci afakt, že spoločnosti včoraz väčšej miere preferujú aj niekoľko IT partnerov – to všetko vytvára ešte silnejšiu konkurenciu na trhu IT poskytovateľov. Táto konkurencia je už čiastočne viditeľná medzi poskytovateľmi služieb aIT konzultačných služieb, ale môže sa tiež objaviť aj na úrovni národných aregionálnych poskytovateľov. Výsledkom je jasnejšia konsolidácia trhu avíťazov môžeme už dnes identifikovať. Konsolidáciu akcelerujú tzv. Value Growers, teda spoločnosti, ktoré už majú kritickú masu zákazníkov, ponúkajú portfólio svojich služieb geograficky, ponúkajú IT consulting, systémovú integráciu, outsourcing IT abiznis procesov, ale rovnako aj consulting voblasti stratégií amanažmentu. Christian Rosner ďalej ktomu dodáva: „Na tento trend sme sa v S&T Group, ako vedúci poskytovateľ IT consultingu, riešení aslužieb vstrednej avýchodnej Európe, päť rokov pripravovali, rozširovali sme naše portfólio, atiež rozširovali sme našu prítomnosť aj geograficky, takže sme dnes globálnym hráčom, ktorý dokáže splniť požiadavky zákazníka pre všetky typy služieb.“

Kritériá úspechu

Analytici trhu zo spoločnosti Lünendonk GmbH popísali nový typ poskytovateľa full-servisových IT služieb apomenovali ho ako Business Innovation and Transformation Partner (BITP). Inými slovami, takýto poskytovateľ služieb bude partnerom pre inovácie atransformáciu. Aby sa mohol radiť do tejto kategórie poskytovateľov, mal by vytvárať viac ako 60 percent svojho obratu voblasti consultingu/poradenstva aslužieb. Apo ďalšie, čo sa týka obratu konzultačných služieb aďalších typov služieb: prinajmenšom 10 percent by sa malo vygenerovať zkaždej ztýchto troch služieb: management alebo IT consulting, systémy implementácie alebointegrácie, prevádzka IT systémov (outsourcing). Ch. Rosner: „To je presne náš cieľ do roku 2010. Vprvej polovici tohto roku 52 percent nášho predaja sme vygenerovali práve zoblasti konzultačných služieb, poradenstva aslužieb, ktoré boli spojené sriešením projektov.“

Integrované riešenia

Od BITP full-servisového poskytovateľa očakáva zákazník znalostí ooblasti systémov aintegrovaných riešení, kompetencie voblasti consultingu, znalostí zoblasti procesov a implementácie, technologického know-how. Ztohto dôvodu by mal užívateľ vyberať konzultantov na základe piatich kritérií: znalostí zoblasti priemyslu, ekonomická stabilita, kompetencie voblasti riadenia, inovačný potenciál atechnické kompetencie.

Väčšina zákazníkov jednoducho očakáva, že ich IT partneri budú schopní implementovať strategické koncepcie do podnikových procesov aopačne. Dá sa očakávať, že počet poskytovateľov IT služieb sa bude na trhu ďalej znižovať. Aj napriek spomaleniu ekonomického rastu, trh IT služieb bude sa rozvíjať.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review