Chyby, ktoré ohrozujú vašu autoritu

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Vybudovať si autoritu a kredibili­tu trvá obvykle dlho, zničiť ju mož­no v priebehu chvíľky.

Chyby, ktoré ohrozujú vašu autoritu Autorita je vplyv, ktorý manažér uplatňuje na pracovníkov. Každý vedúci má formálnu autoritu, ktorá je daná jeho postavením v organizačnej a mocenskej štruktúre firmy, právomocami a zodpovednosťami. Ako manažéra pracovníci skutočne vnímajú, to však značne závisí od neformálnej autority.

NEFORMÁLNA AUTORITA

Pracovníci intenzívne vnímajú prv­ky v správaní manažéra. Musí rátať s tým, že podriadení neustále sle­dujú a vyhodnocujú jeho správanie. Vybudovať si autoritu a kredibili­tu trvá obvykle dlho, zničiť ju mož­no v priebehu chvíľky. Pracovníci sú veľmi citliví napríklad na to, ako sa manažéri správajú počas krí­zy, či si dokážu priznať svoju chybu, ako reagujú, keď sú obrazne poveda­né nachytaní na hruškách. Ak dôjde k „nehode“, ktorá by mohla poškodiť autoritu manažéra, je lepšie priznať si chybu.

ORIENTÁCIA NA FORMÁLNU AUTORITU

Pocit „my sme naše posty“ súvi­sí s tým, že dosiahnuť manažérsky post vo firme dá obvykle zabrať. Do­siahnutá pozícia akoby potom potvr­dzovala osobné, odborné a manažér­ske kvality človeka, ktorý ju zastáva. Keď sa ľudí pýtame, čo robia, väčši­nou nám opíšu svoju pozíciu, na­miesto toho, čo je jej bezprostred­nou úlohou, a už vôbec nie toho, čo je úlohou väčšieho podnikového cel­ku. Napríklad: „Som generálny riadi­teľ!“, nie „Riadim podnik, ktorý vyrába určitý produkt.“

Ide teda o zamenenie postu repre­zentovaného kolónkou v organizač­nej štruktúre s vykonávanou čin­nosťou a jej očakávaným výsledkom. Samozrejme, že čím vyšší post mana­žér zastáva, tým ho pokladajú za významnejšieho ako v sociálnej, tak v odbornej rovine, má väčšiu moc a dôležitosť.

Zapamätajte si: Stotožňovanie osoby a postu zna­mená prílišnú orientáciu na formál­nu autoritu.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: autorita, neformálna autorita, formálna autorita

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review