Motivácia je v rukách manažéra

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Motivácia je v rukách manažéra. Ako teda účinne motivovať?

Motivácia je v rukách manažéra

S otázkami, ako na základe vyššej motivácie zvýšiť produktivitu a kvalitu práce, ako zlepšiť vzťah zamestnancov k práci a v konečnom dôsledku ako pomocou vhodných motivačných nástrojov zvyšovať kreativitu zamestnancov, úzko súvisí veľká časť personálnej práce manažérov. Ako teda účinne motivovať?

Firemná realita 21. storočia priná­ša so sebou potrebu hľadania no­vých ciest motivácie zamestnancov. Manažéri, ktorí chcú svojich podria­dených účinne motivovať, musia na tieto trendy reagovať. Namiesto spoliehania sa na formálne právomo­ci svojich pozícií musia na motiváciu svojich zamestnancov používať silu svojej osobnosti a svojich vízií bu­dúceho vývoja.

Motivácia je úlohou manažéra

Manažéri si často myslia, že motivá­cia ich zamestnancov závisí predovšetkým od ich osobných vlastnos­tí. Vzťah zamestnancov k práci je teda buď prirodzene dobrý, alebo naopak od prírody zlý a manažéri tieto po­stoje nemôžu zmeniť. Najväčší vplyv na úroveň motivácie zamestnancov však majú ich manažéri. Je to predovšetkým ich schopnosť jednať so zamestnan­cami priamo a otvorene, spravodlivo ich odmeňovať, oceňovať ich za dob­rú prácu, vytvárať priaznivé pracovné prostredie, prispievať k pocitu zmys­luplnosti práce, vytvárať tímovú atmo­sféru a pod.

Kľúčové slová: motivácia, výkon, odmena

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review