Päť najrizikovejších trendov riadenia IT

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Riadiaci pracovníci IT zvyčajne stratia svoje zamestnanie nie v dôsledku nedostatku technických schopností, ale pre nedostatok schopností v riadení, vodcovstve a stratégii.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.