Vediete pracovníkov ku kreativite?

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Vediete pracovníkov ku kreativite?. Veda a umenie sa v manažmente pokladajú za hlavnú náplň činnosti manažérov. Veď v centre pozornosti tejto manažérskej funkcie sú ľudia ako najväčší kapitál dobrých firiem. Nakoniec, ako by sa to odrážalo i v niektorých chápaniach manažmentu, keď sa hovorí o manažmente ako o umení dosahovať ciele „hlavami a rukami druhých“.

Vediete pracovníkov ku kreativite?

Veda a umenie sa v manažmente pokladajú za hlavnú náplň činnosti manažérov. Veď v centre pozornosti tejto manažérskej funkcie sú ľudia ako najväčší kapitál dobrých firiem. Nakoniec, ako by sa to odrážalo i v niektorých chápaniach manažmentu, keď sa hovorí o manažmente ako

o umení dosahovať ciele „hlavami a rukami druhých“.

V ďalšom výklade sa poslaním manažérskej funkcie vedením spolupracovníkov bude rozumieť vytváranie a účinné využívanie schopností, zručností a umenia manažérov viesť, usmerňovať, stimulovať a motivovať svojich spolupracovníkov ku kvalitnému, aktívnemu a najmä kreatívnemu plneniu cieľov ich práce. Nejde len o plnenie zadaných úloh, ale i ďalšie činnosti, zabezpečujúce prosperitu firmy. Patrí sem predovšetkým iniciatívne, aktívne a tvorivé napĺňanie cieľov vonkajšej i vnútornej podnikateľskej činnosti.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review