Význam emócií v našom živote

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Stalo sa vám už niekedy, že ste stretli človeka, ktorý bol vzdelaný, veľa vedel,ale nebol schopný vychádzať s inými ľuďmi?

Význam emócií v našom živote

Stalo sa vám už niekedy, že ste stretli človeka, ktorý bol vzdelaný, veľa vedel,ale nebol schopný vychádzať s inými ľuďmi? Alebo človeka, ktorý nedokázalovládať svoje emócie? Určite ste všetci s takýmito ľuďmi prišli do kontaktua už mnohokrát v živote si uvedomili, že okrem rozumu je pre fungovanievo svete potrebný aj cit.

Čo je to emočná inteligencia? Na základe inteligenčného testu, z ktoréhomožno vypočítať tzv. inteligenčný kvocient, sa dodnes predpovedajúbudúce úspechy detí v škole, brancov v armáde, uchádzačov o zamestnaniev pracovnom zaradení. Výsledky sa interpretujú jednoduchým vzťahom: čím vyššie je IQ, tým vyššia je všeobecná inteligencia a pravdepodobnosť budúceho úspechu. Tento predpoklad sa pomerne dobre potvrdzuje pri odhade schopnosti učiť sa.

CIT PRE OKOLIE

Omnoho horšie výsledky sa dosahujú v odhade úspešnosti vpraktickom živote. Nie vždy sa potvrdzuje, že tí najlepší študenti dosiahnu vzamestnaní excelentné výsledky. Je to tým, že nároky zamestnania sú omnoho komplexnejšie než relatívne jednoduché zvládanie úloh v škole. Vpraxi treba uplatňovať oveľa viac schopností na riešenie pracovných úloh. Emočná inteligencia (EQ) je dôležitá veličina, ktorá je na dosiahnutie úspechu nevyhnutná

a ktorú doposiaľ nie sme schopní odmerať. Ide vprevažnej miere o cit pre:

* ľudí,

*atmosféru,

* ako aj o schopnosť vhodne narábať so svojimi citmi.

EQ ovplyvňuje vašu empatiu amotiváciu Čím vyššiu má človek emočnú inteligenciu, tým úspešnejšia je jeho komunikácia s druhými ľuďmi a tým lepšie sám dokáže usmerňovať svoje správanie.Emočná inteligencia má dve základné sféry pôsobnosti:

* interpersonálnu – vzťahujúcu sa na iných ľudí, ktorá ovplyvňuje schopnosť správne vnímať druhých ľudí a schopnosť účinne zasahovať v prospech druhých,

  • intrapersonálnu – vzťahujúcu sa k sebe samému, ktorá sa prejavuje primeraným sebahodnotením a zdravým sebavedomím, schopnosťou dobre si organizovať vlastný život a primerane motivovať seba samého.

ROZDIEL MEDZI IQ aEQ IQ inteligencia je determinovaná geneticky. So vzrastajúcim vekom sa jej úroveň postupne anezadržateľne znižuje. No s EQ inteligenciou je to trochu inak. Možno ju veľmi podstatne zvyšovať, najmä v detstve, ale aj v dospelosti, a to bez ohľadu na úbytok kapacity mozgu.

Neustály vzostup EQ však nie je zadarmo. Vyžaduje od nás vedomé úsilie neustále rozvíjať svoju emočnú inteligenciu.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: emócie, rozumová inteligencia, emočná inteligencia

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review