Aká je správna cesta k úspešnému zavedeniu outsourcingu IT

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

V každej organizácií majú informačné technológie funkciu a postavenie dané históriou budovania a potrebou uspokojovania vznikajúcich potrieb. Tak ako sa informačné technológie zdokonaľujú a poskytujú nové možnosti, rastú aj nároky na výšku investícií a na ľudí, ktorí sa starajú o ich bezproblémový chod a rozvoj.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.