Business Process Outsourcing podporuje transformačné zmeny v organizácii

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Takzvaný „Business Process Outsourcing“ (BPO) sa často nazýva dynamickým či transformačným outsourcingom. Prečo? Pretože na rozdiel od tradičných stratégií outsourcingu, ktoré sa veľmi dobre osvedčili v  oblasti zvyšovania IT efektivity, je tento koncept outsourcingu navrhnutý pre potrebu vyššej flexibility celej spoločnosti.

Business Process Outsourcing podporuje transformačné zmeny v organizácii Takzvaný „Business Process Outsourcing“ (BPO) sa často nazýva dynamickým či transformačným outsourcingom. Prečo? Pretože na rozdiel od tradičných stratégií outsourcingu, ktoré sa veľmi dobre osvedčili v oblasti zvyšovania IT efektivity, je tento koncept outsourcingu navrhnutý pre potrebu vyššej flexibility celej spoločnosti. Do tej miery, že je schopná urobiť zásadnejšiu transformáciu, ktorú si nová situácia na trhu vyžaduje.

Tradičný a nám prevažne známy outsourcing predstavuje dodanie špecifických znalostí a skúseností potrebných na splnenie vopred stanovených kritérií v oblasti efektivity IT infraštruktúry. Nový outsourcingový koncept sa však opiera o komplexný súbor metód a zdrojov, bez ktorých sa firma nezaobíde, keď sa má transformovať (spravidla v krátkom časovom úseku) anemá byť pritom vystavená vysokým rizikám. Typicky sa medzi business procesy ľahko outsourcovateľné v rámci konceptu BPO radia tie, ktoré sú pre chod firmy kľúčové, avšak nie sú v prípade jednotlivých spoločností unikátne. Patria sem najmä procesy v oblasti administratívy, financií a účtovníctva, ľudských zdrojov, platobných služieb, logistiky a distribúcie, predaja, marketingu a zákazníckej starostlivosti. V zásade platí, že tieto kľúčové procesy sú počas transformačného procesu odovzdané do rúk outsourcingového partnera, v ktorého réžii sa potom transformačný proces odohráva. Čo robí dynamický outsourcing natoľko odlišným od tradičného modelu outsourcingu, je jeho nasledujúcich päť pilierov:

1) Dôraz kladený na obchodné výsledky

Primárnym cieľom transformačného procesu, a teda úlohou pre outsourcingového partnera, je dosiahnutie obchodných výsledkov v súlade s definovanými potrebami organizácie. V tomto ohľade treba hľadať rovnováhu medzi zavádzanými úspornými opatreniami a zásadnejšími inováciami. 2) Budovanie efektívnej partnerské komunity

Spolupracovať s jediným obchodným partnerom je takmer vždy nevýhodné. Trendom súčasnosti je mať pre každý jednotlivý produkt či službu špecializovaného obchodného partnera (dodávateľa). S tým je však spojených mnoho otázok na tému optimalizácie spolupráce a zodpovednosti, na ktoré treba nájsť odpovede, keď má takáto distribuovaná sieť obchodných partnerov efektívne fungovať. Odpovede na tieto otázky skôr závisia od poznania kultúry a správania jednotlivých partnerov, ako od technických aspektoch.

3) Dôraz kladený na prínos pre zákazníka

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: business process outsourcing, transformačné zmeny, prínos pre zákazníka

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review