Multisourcing

21. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Multisourcing. Outsourcing sa stal súčasťou úspešného podnikania v mnohých organizáciách, takže firmy automaticky a bez hlbších analýz vstupujú do outsourcingových vzťahov. Gartner varoval pred impulzívnym outsourcingom a odporučil organizáciám, aby pri zvažovaní multisourcingu postupovali štruktúrovane. Vytváranie úspešných sourcingových vzťahov vyžaduje prístup presahujúci bežný rámec outsourcingu.

Multisourcing

Outsourcing sa stal súčasťou úspešného podnikania v mnohých organizáciách, takže firmy automaticky a bez hlbších analýz vstupujú do outsourcingových vzťahov. Gartner varoval pred impulzívnym outsourcingom a odporučil organizáciám, aby pri zvažovaní multisourcingu postupovali štruktúrovane. Vytváranie úspešných sourcingových vzťahov vyžaduje prístup presahujúci bežný rámec outsourcingu. „Organizácia si musí osvojiť nový prístup, ktorému Gartner hovorí „multisourcing”. Iba tak môže realizovať prínosy vyplývajúce z outsourcingu aj v budúcnosti,” povedala Linda Cohenová, viceprezidentka a uznávaná analytička Gartner. L. Cohenová je spoluautorkou novej knihy Gartner Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth and Agility. Na knihe sa podieľala expertka na sourcing Allie Youngová.

Multisourcing je novou disciplinou, ktorá vedie organizácie za hranice klasického „rýchleho znižovania fixných nákladov“. Prispieva ktvorbe nových kapacít, globálnej expanzii, väčšej pružnosti, ziskovosti a k vytváraniu konkurenčnej výhody. Multisourcing ako taký vyžaduje zmenu myslenia a spôsobov komunikácie, vzájomnú výmenu informácií a dohľad nad riadením sourcingových vzťahov na strane zákazníka i poskytovateľa.

Kým však budú organizácie pripravené pristúpiť ktomuto trendu, musia skončiť simpulzívnym outsourcingom. „Chaotický a impulzívny outsourcing vedie kmnohým rizikám. Navyše sú najčastejšou príčinou problémov nevyzreté príslušné riadiace procedúry u zákazníka,“ dodala L. Cohenová. „Organizácie sa učia riadiť vzťahy sexternými poskytovateľmi príliš neskoro. Riadenie externých služieb vyžaduje aj iné kompetencie, ako keď služby dodáváme interne.“

Pre multisourcing je spoločné vytváranie sourcingovej stratégie, ktorá je úzko previazaná s celkovou podnikovou stratégiou. Túto stratégiu treba pravidelne kontrolovať a revidovať. „Organizácie musia vytvoriť nový prístup ksourcingu, riadeniu sourcingu, výberu poskytovateľov služieb a meraniu úrovne služieb,“ dodala na záver L. Cohenová.

L. Cohenová tvrdí, že ak sa firmy chcú presunúť od outsourcingu k multisourcingu, musia: 1.Mať jednotnú, zrozumiteľnú sourcingovú stratégiu pre všetky služby. 2. Zamerať sa na vytvorenie riadiaceho rámca pre sourcing. 3. Pamätať, že podstata spočíva v budovaní a rozvíjaní vzťahov, nie v podpísaní kontraktu. 4. Ubezpečiť sa, že poskytovatelia služieb vystihujú pri ich hodnotení všetky kľúčové vlastnosti ovplyvňujúce predávanú službu.

Firma: Gartner

Image gallery


Write review