Outsourcing - cesta k „win-win“ modelu

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Motívov, pre ktoré sa organizácia rozhodne vyčleniť časť interných procesov a zabezpečovať ich vonkajšími zdrojmi, môže byť viacero, tým nosným je však nepochybne úspora prevádzkových nákladov, v niektorých prípadoch skvalitnenie služby, či nedostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie konkrétnej činnosti. Dôvody na obavu sú rovnako podstatné.

Outsourcing – cesta k „win-win“ modelu

Motívov, pre ktoré sa organizácia rozhodne vyčleniť časť interných procesov azabezpečovať ich vonkajšími zdrojmi, môže byť viacero, tým nosným je však nepochybne úspora prevádzkových nákladov, vniektorých prípadoch skvalitnenie služby, či nedostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie konkrétnej činnosti.

Dôvody na obavu sú rovnako podstatné. Akokoľvek je IT „iba“ službou na podporu konkrétneho biznisu, je službou kritickou, ktorej zlyhanie môže mať za následky finančné straty avýrazné problémy so samotnou prevádzkou predmetu podnikania. Navyše ide oprojekt, ktorý nevyhnutne zmení časť zaužívaných postupov aje pravdepodobné, že časť zamestnancov bude voči nemu rezistentná. Treba povedať, že väčšina manažérov tieto riziká veľmi dobre chápe, spravidla však nemá skúsenosť stýmto typom projektu apreto je dobré ustrážiť (nepodceniť) vpraxi niekoľko vecí.

Najdôležitejšou je príprava projektu. J e samozrejmé, že prípravou sa rozumie popis požadovaných služieb, ich frekvencia, kvalita, kritériá merania, spôsob reportingu apod. Už menej samozrejmé vtomto prípade je preskúmanie apomenovanie doterajšieho stavu IT, jeho reálnych nákladov ( vtomto prípade si treba uvedomiť, že nejde iba orozpočet IT a náklady na mzdy, ale treba knim pripočítať náklady na vzdelávanie,riadenie a ďalšie paušálne náklady ktoré každé oddelenie generuje).Druhým dôležitým ukazovateľom vo vzťahu knákladom je doterajší spôsob prevádzky. Dobrým príkladom je stav dokumentácie. Ak dnes napríklad zamestnávame niekoľkých zamestnancov, ktorí sú kľúčoví preto, lebo vedia, kade tie káble vedú, pretože ich tam kládli, ťažko budeme podobný stav akceptovať od outsourcera.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review