Outsourcing v médiách: Nová generácia vysielania.

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Outsourcing v médiách: Nová generácia vysielania. Mediálny a zábavný sektor sa dramaticky mení. Postupne sa posúva od tzv. „push“ modelu, pri ktorom vysielacie frekvencie ovláda niekoľko staníc, smerom k tzv. „pull“ modelu, v ktorom príjemca signálu postupne preberá kontrolu nad obsahom vďaka zvýšenej konkurencii a interaktivite.

Outsourcing vmédiách: Nová generácia vysielania

Mediálny azábavný sektor sa dramaticky mení. Postupne sa posúva od tzv. „push“ modelu, pri ktorom vysielacie frekvencie ovláda niekoľko staníc, smerom ktzv. „pull“ modelu, vktorom príjemca signálu postupne preberá kontrolu nad obsahom vďaka zvýšenej konkurencii ainteraktivite. Pre vysielacie spoločnosti tento trend prináša nové výzvy.

Spoločnosť Siemens poskytuje pre BBC outsourcing technologických služieb, čo predstavuje prvú spoluprácu svojho druhu vmediálnom priemysle. Toto naznačuje transformačný trend vprístupe vysielacieho sektora ksvojmu technologickému zabezpečeniu. V rámci dohody sBBC získal Siemens divíziu BBC Technology, čím výrazne rozšíril schopnosť poskytovať služby pre mediálny azábavný priemysel.

Siemens IT Solutions and Services je prvou spoločnosťou, ktorá poskytuje kompletný outsourcing technologických riešení pre mediálnu organizáciu. Vytvára základy pre plnenie technologickej stratégie BBC a touto spoluprácou, ako aj akvizíciou BBC Technology, sa spoločnosť Siemens stala transformačným partnerom snajlepšou pozíciou vmediálnom sektore. „Poskytovaním tej správnej kombinácie nástrojov dokážu zamestnanci vysielacích spoločností rýchlejšie ajednoduchšie získavať, editovať, využívať, opätovné používať adistribuovať digitálny obsah“, potvrdzuje Ivan Baľa, riaditeľ segmentu Telco & Media vSiemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Kľúčové slová: outsourcing, BBC, mediálne záznamy

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review