Outtasking - podnikový informačný systém na diaľku

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Outtasking - podnikový informačný systém na diaľku. Myšlienka outsourcingu ako prenájmu informačných technológií a služieb prešla od svojho vzniku zaujímavým vývojom.

Outtasking – podnikový informačný systém na diaľku

Myšlienka outsourcingu ako prenájmu informačných technológií aslužieb prešla od svojho vzniku zaujímavým vývojom. Formy outsourcingu poskytované špecializovanými IT firmami vminulosti av súčasnosti sa značne odlišujú. Zrejme hlavným rozdielom je, že zákazník, čiže organizácia, ktorá chce používať informačné technológie, už nemusí riešiť otázky spojené sinfraštruktúrou, pretože tá sa nachádza niekde úplne inde, nezriedka je vzdialená i niekoľko sto kilometrov od jeho sídla.

Organizácia využíva informačné technológie ako službu avzásades nimi nemá nič spoločné. Dosiahnutie tohto vývojového stupňa umožnil pokrok vrozvoji komunikačnej infraštruktúry, najmä výsokorýchlostného internetu, ktorý dokáže zabezpečiť prenos veľkého množstva dát. Pri zjednodušenom pohľade tak organizácii dnes stačí mať pripojenie na internet, pracovné stanice amôže plnohodnotne využívať informačné technológie takpovediac vzdialene, ato aj vprípade takých komplexných informačných systémov, ako je SAP.Vposlednej dobe je čoraz obľúbenejší tzv. outtasking, resp. selektívny outsourcing. Podstatou tejto metódy je poskytovanie služieb na diaľku. Okrem iného umožňuje firmám vyžiadať si dodatočné zdroje pre kritické časové obdobia, ako sú uzávierky, zvýšené prevádzkové potreby alebo spúšťanie nových modulov. Zákazník tak nemusí vytvárať vlastné technické ani ľudské zdroje, ktoré by vbudúcom období nedokázal využiť. Outtasking je možné uplatňovať nielen jednorazovo, ale aj dlhodobo, očom existuje mnoho príkladov.

Kľúčové slová: outsourcingové centrum, praktické skúsenosti, SAP

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review