Katarína Mandíková

23. 09. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Katarína Mandíková

Katarína Mandíková

Ing. Katarína Mandíková je vsúčasnosti riaditeľkou odboru Implementácie Operačného programu informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR, ktorý je súčasťou Sekcie informatizácie spoločnosti. Je hlavným projektovým manažérom Národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania“. Zo svojím tímom vminulom roku koordinovala bezmála 1000 projektov, týkajúcich sa zvyšovania digitálnej gramotnosti obyvateľstva atvorby digitálneho obsahu na internete. Je jednou sa zakladajúcich členov Asociácie projektu Infovek.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review