Odborná konferencia Manažment IT projektov 1

03. 10. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Odborná konferencia Manažment IT projektov

Program konferencie

08.30 – 09.00 Registráciaúčastníkov a ranná káva 09.00 – 09.05 Úvodné slovo Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

09.05 – 09.35 Projektový manažment – pozície a súvislostí V kontexte riadenia dodávky kľúčových služieb a zlepšení je Portfólio manažment strategickým procesom na najvyššej úrovni organizácie určeným pre koordináciu dosiahnutia úspechu naprieč celou sadou programov a projektov organizácie. Táto sada sa nazýva portfólio a reprezentuje úplný obraz úsilia organizácie a projektových zdrojov a investícií zameraných pre splnenie strategických cieľov

Rastislav Janáč , seniorkonzultant, Projekt a Program manažér,Dignitas

09.35 – 10.00 Prieskum úrovne projektového riadenia v Českej republikeCieľom prieskumu bolo získať informácie onástrojoch, metódach apostupoch riadenia projektov, ich úspešnosti, spôsobe organizácie arealizácie, ako aj oexistencii, úlohe apozícii projektových kancelárií vtýchto spoločnostiach.Výsledky prieskumu budú vpriebehu prezentácie uvádzané aj vkontexte praxe projektového riadenia vČR aSR, na základe skúseností projektových manažérov Ernst & Young.)

Petr Knap, partner divízie podnikového poradenstva Ernst & Young vČeskej aSlovenskej republike

10.00 – 10.25 Skúsenosti z riadenia projektu v štátnej správy (ECDL) Význam kvalifikačného programu ECDL pre začlenenie sa do globálnej informačnej spoločnosti je nespochybniteľný hlavne zdôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska. S minimálnymi investíciami môžeme dosiahnuť reálny európsky štandard celoživotného vzdelávania zameraného na využívanie IKT a tým aj zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti v SR. Príspevok ukazuje pozitíva anegatíva tohto projektu, skúsenosti zjeho realizácie.

Katarína Mandíková, riaditeľka odboru Implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Ministerstvo financií SR

10.25 – 10.50Ako postupovať pri vytváraní internej (firemnej) metodiky riadeniaprojektovPrednáška je určená projektovým manažérom avrcholovému vedeniu firiem. Cieľomje vymedziť apopísať doporučené etapy budovania internej metodiky riadenia projektov, poukázať na chyby, ktorých sa organizácie vprocese riadenia projektov dopúšťajú anastaviť postupné ciele, ktoré prinesú organizácii merateľné aefektívne výsledky.Súčasťou prezentácie sú aj odporúčané kroky pre vytvorenie funkčnej aprojekty neobmedzujúcej projektovej kancelárie.)

Rudolf Takáč, senior Project Manager, 2BCognitus

10.50 – 11.00Prestávka na kávu

11.00 – 11.25 Programe and Portfolio Management – Riadenie programov a portfólia projektov Prezentácia sa venuje zásadám programového a portfólio manažmentu v kontexte projektového riadenia. Vychádza pritom z viacerých akceptovaných prístupov, štandardov a metód renomovaných spoločností a združení ako sú PMI (PMBoK) alebo APMGroup (Prince2, MSP). Súčasťou prezentácie je aj základné porovnanie a vyhodnotenie týchto prístupov ako aj praktické skúsenosti z prostredia Slovenskej republiky.

Róbert Kormaňák, Managing Consultant, Capgemini Slovensko

11.25 – 11.50 Multiprojektové riadenie – problémy a riešeniaOrganizácie musia často zvládať zadania presahujúce pôsobnosť jednotlivých líniových štruktúr a procesov. Vhodnou metódou na ich riešenie je projektové riadenie. Keďže väčšina organizácií realizuje súčasne viacero projektov, hovoríme o multiprojektovom riadení.Príspevok pomenúva hlavné problémy multiprojektového riadenia, ilustruje ich na príklade banky pripravujúcej sa na zavedenie eura a načrtáva riešenia týchto problémov.

Štefan Ondek, nezávislý projektový manažér a konzultant, PMP, CIPM/CSPM

11.50 – 12.15 PMP certifikácia pre projektových manažérov Prednáška sa venuje procesu certifikácie Project Management Professional, ktorý je udeľovaný medzinárodnou organizáciou PMI. Objasní ako je možné tento medzinárodne uznávaný certifikát získať audržať si ho. Súčasťou prezentácie je aj prístup Hewlett-Packard kvzdelávaniu acertifikácii projektových manažérov.

Milan Ďurana ,Project Manager Hewlett-Packard Slovensko

12.15 – 12.40Riadenie implementačných projektov vspoločnosti SAP Medzinárodné štandardy riadenia projektov podľa PMI, implementačná metodológia ASAP, roadmapy, akcelerátory, “best practices“.

Ivan Plecner, projekt manažér, SAP Slovensko 12.40 – 13.40OBED

13.40 – 14.05 Od individualnych projektov k riadeniu projektoveho portfolia

Ľubo Goryl, Microsoft Slovakia

14.05 – 14.30 Kedy môže pomôcťsoftvérová podpora riadenia projektov – predpoklady aobmedzenia

Čo sú základné predpoklady pre úspešné riadenie projektov vo firme?* Kedy môže pomôcť softvérová podpora riadenia projektov – predpoklady aobmedzenia.* Kritické faktory úspešného nasadenia SW nástrojov pre riadenie projektov aportfólií.

Peter Chvostál, Project Manager, PosAm

14.30 – 14.55 Nové formy komunikácie projektového manažéra so svojim tímom

Enornmý rozsah technologií umožňuje, ba dokonca začína vyžadovať použitie progresívnej formy intertímovej komunikácie. Generácia chatov, bloggov, msn space či wikipedie sa čoskoro zaradí do pracovného procesu a projektový manažér jej bude musieť rozumieť, aby ju motivoval k požadovaným výkonom.

Peter Horňák, Technický riaditeľ, Soitron

14.55 – 15.20 Six Sigma – cesta k zlepšovaniu procesov v IT službách

Filozofia ametodika „Six Sigma“ je vsúčastnosti asi najúspešnejšia azároveň najviac diskutovaná metodika zlepšovania. Pre dôraz na ofinančnú merateľnosť prínosov projektov asystém riadenia projektovsa stala populárna nielen medzi špecialistami, ale aj vrcholovými manažérmi najväčších priemyselných firiem sveta, rovnako ako mnohých organizácií voblasti služieb.

Daniel Laco , Výkonný riaditeľ, FBE Bratislava

15.20 – 15.45 Profesný rast a vzdelávanie projektových manažérov Príspevok sa zaoberá možnosťami systematického vzdelávanie projektových manažérov zpohľadu obsahu,výstupného certifikovania aprínosu pre manažéra, firmu a okolie. Dôraz je položený na popis profesijného rastu podľa medzinárodného štandardu projektového riadenia IPMA – International Project Management Association.

Petr Všetečka, Spoločnosť pre projektové riadenie

15.45 – 16.00 Vyžrebovanie tomboly

16.00 Ukončenie konferencie


Write review