Manažment riadením procesov

12. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Nástroje na riadenie procesov umožňujú grafickým spôsobom dokumentovať obchodné procesy vo forme diagramov. Vo väčšine prípadov tieto nástroje slúžia na pochopenie súčasného behu procesov. Potreba riadenia obchodných procesov je celkom jasná. Automatizovaním procesov môžeme výrazne znížiť náklady a zlepšiť produktivitu zamestnancov.

Manažment riadením procesovPotreba riadenia obchodných procesov je celkom jasná. Automatizovaním procesov môžeme výrazne znížiť náklady a zlepšiť produktivitu zamestnancov. Flexibilné a udalosťami riadené procesy sa môžu stať konkurenčnou výhodou a možu otvárať cestu k ďalším službám. Prínos automatizácie flexibilných procesov môže byť výrazný pre veľké nadnárodné spoločnosti, ako aj pre malé a stredné spoločnosti. Konkurenčný efekt a zefektívnenie nákladov je dôležité pre všetkých.

Spoločnosti sa za posledných tridsať rokov sústredili na to aby sa stali procesne orientovanými. Podniky sa naučili, ako vytvoriť a zdokumentovať mapu existujúcich procesov, použiť analytické techniky na nájdenie úzkych miest a vynechanie nepotrebných krokov a tieto modely použili pri zlepšovaní riadenia kvality a zlepšovaní výkonosti. Všetky tieto kroky viedli k tomu aby manažment spoločnosti vedel, akým spôsobom spoločnosť funguje v komplexnom svete konkurujúcich si spoločností. Zdokumentovanie procesov pomáhalo spoločnostiam pochopiť klúčové kompetencie a pridanú hodnotu procesov. Pokrok nastal vtedy keď spoločnosti začali na zlepšovanie konkurencieschopnosti vyžívať zlepšovanie efektívnosti svojich obchodných procesov.

NÁSTROJE NA RIADENIE PROCESOV

Nástroje na riadenie procesov umožňujú grafickým spôsobom dokumentovať obchodné procesy vo forme diagramov. Vo väčšine prípadov tieto nástroje slúžia na pochopenie súčasného behu procesov. Hodnota takto chápaných procesných diagramov je veľmi limitovaná. Dôležité je vedieť mapovať diagramy obchodných procesov na dáta opisujúce súčasný stav, možnosť zapracovávať zmeny a mať možnosť simulovať takéto zmeny a zistiť ich vplyv na výkonnosť organizácie. Dnešné BPM nástroje umožňujú automatizovanie modelovania, monitorovania a redesign komplexných procesov s cieľom dosiahnúť vylepšenie ich výkonnosti.

Pokročilé nástroje na procesnú integráciu obsahujú tieto komponenty: modelovacie nástroje, monitorovacie nástoje, nástoje na konektivitu a integračné nástoje

Okrem jednoduchého vytvárania procesných krokov sú k dispozícii skutočne sofistikované modelovacie možnosti. Napríklad pomocou WebSphere Business Modelera môžu business analytici vo fáze návrhu a simulácie procesu:

 nadefinovať výkonnostné metriky a dynamicky ich prepojiť s príslušnou procesnou mapou

 importovať historické dáta a typické alebo očakávané hodnoty

 definovať roly v rámci organizácie, vzájomné vzťahy a schopnosti jednotlivých osôb

 automatizovať špecifické funkcie v rámci aplikácie alebo služby

 nadefinovať obchodné pravidlá a vzťahy s externými organizáciami

 časovanie jednotlivých krokov, udalosťami riadené radenie krokov a vyvolávanie podprocesov

Plná verzia vpriloženom pdf

Kľúčové slová: riadenie procesov, automatizovanie procesov, SOA pre BPM

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review