Úloha BPM v prostredí verejnej správy

12. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Procesné riadenie a procesne orientované modely predstavujú veľmi významný zdroj zvyšovania výkonnosti organizácie a kvality jej služieb. Základom procesného prístupu je orientácia na zákazníka. V prostredí štátnej správy je táto orientácia „presmerovaná“ na občana, podnikateľa, resp. iné inštitúcie verejnej správy.

Úloha BPM vprostredí verejnej správy

Procesné riadenie a procesne orientované modely predstavujú veľmi významný zdroj zvyšovania výkonnosti organizácie a kvality jej služieb. Základom procesného prístupu je orientácia na zákazníka. V prostredí štátnej správy je táto orientácia „presmerovaná“ na občana, podnikateľa, resp. iné inštitúcie verejnej správy. Vnašom článku sa chceme zamerať na niekoľko dôležitých otázok:

1. Možno realizovať úspešne princípy procesného riadenia vo verejnej správe?

2. Ako súvisí procesné riadenie s e-Governmentom?

Základom na pochopenie procesov vrámci verejného sektora je pochopenie základných rozdielov medzi verejným sektorom aprivátnymi spoločnosťami. Tento rozdiel do značnej miery determinuje ich fungovanie aaj mieru využitia moderných prístupov kriadeniu organizácie.

Verejný sektor

o Subjekty zabezpečujúce a realizujúce štátnu moc a správu

o Subjekty produkujúce tovary a služby pre spotrebu (podniky verejného sektora)o v rámci verejného sektora

o v rámci súkromného sektora

POROVNANIE SEKTOROV: HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ

Vrámci tohto článku sme sa usilovali vybrať charakteristické znaky, ktoré vystihujú hlavné rozdiely medzi komerčnými a verejnými subjektmi. Typické znaky komerčného subjektu sú úsilie o prežitie, maximalizácia efektivity a hľadanie konkurenčnej výhody. Prirodzené sú investície do inovácií a hľadanie nových metód riadenia. Naproti tomu verejné subjekty sú charakteristické väčšou zotrvačnosťou a riešením operatívnych úloh riadenia, pričom v súčasnosti sa prejavujú v čoraz väčšej miere tendencie preberať prvky komerčnej sféry do verejného sektora. Začínajú sa prejavovať úsilia o zabezpečenie maximálne štíhlej a efektívnej správy

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: komerčné subjekty, verejné subjekty, nové metódy riadenia, procesné riadenie, e-government

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review