Business intelligence a riadenie výkonnosti podniku

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Business intelligence a riadenie výkonnosti podniku. Hoci termín "business performance management" - riadenie výkonnosti podniku (BPM) bol zavedený pred viac ako piatimi rokmi, stále pretrvávajú nejasnosti týkajúce sa rozdielu medzi BPM a "business intelligence" (BI).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.