Je Open Source softvér vhodný pre verejnú a štátnu správu?

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Je Open Source softvér vhodný pre verejnú a štátnu správu? V poslednom období sa stále častejšie zaujímame o otázky vhodnosti alebo nevhodnosti využitia „open source“ nielen v nekomerčnom sektore, v domácnostiach či pri výuke, ale tiež pri informatizácii administratívnych procesov, podpore využívania e-Governmentu ako aj pri podpore komerčných aktivít.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.