Real Time Enterprise - firma v reálnom čase

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Real Time Enterprise - firma v reálnom čase. ohí špičkoví manažéri dnes vnímajú svoju profesionálnu činnosť s istou podráždenosťou. Ekonomické ukazovatele ich nútia znižovať náklady.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.