Dáždnik, ktorý prikryje ľudí, procesy a technológie

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

System management v informačných technológiách sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou, ktorú dnes majú na stole IT manažéri, ale nevyhla sa ani manažérom, ktorí priamo riadia biznis.

Dáždnik, ktorý prikryje ľudí, procesy a technológieSystem management vinformačných technológiách sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou,ktorú dnes majú na stole IT manažéri, ale nevyhla sa ani manažérom, ktorí priamo riadia biznis. Čo je to, čo pritiahlo týchto ľudí ktakej výsostne IT problematike, akou je system management. Je to „sexi“? Chcú byť jednoducho „in“? Je to nevyhnutnosť?

SPÁJA NÁS ITIL

Módne trendy atakzvané „sexi“ veci vIT nás neraz zaviedli do slepej uličky. Ba dovolil by som si povedať, že nás, IT špecialistov, neraz zdiskreditovali vočiach manažmentu – ľudí, ktorí priamo riadia podnikanie. Ako IT špecialisti sme projekty presadzovali aj takýmto spôsobom, že toto je dnes trend atoto musíme, lebo inak zaostaneme, atď. (ale niekedy to bolo aj naopak avinník sa hľadal a našiel vIT). Vminulosti malo obchodovanie a podnikanie, jedným slovom biznis, na IT veľmi jednoduché požiadavky. IT bola geniálna kalkulačka, ktorá zrátala to, čo by armáda ľudí len ťažko dokázala. IT riešenia sa stali veľmi dobrým pomocníkom v práci sdokumentmi amanažmentom informácií.

Ako sa hovorí, vývoj nezastavíš aIT sa stalo dnes už skutočnou hybnou silou biznisu aprácu nielen zefektívňuje, ale predovšetkým nám ukazuje, ako to robiť inak. Vlogickom zmysle slova inak. Myslím tým spôsob práce, keď vďaka IT vznikajú nové spôsoby interakcie medzi firmami navzájom afirmami aich zákazníkmi. Vsúčasnosti si uvedomujeme, že naše systémy sú čoraz komplexnejšie. Už nespravujeme jeden hlavný server sdvoma aplikáciami, ale kompozitné aplikácie, ktorých je čoraz viac acelé to speje karchitektúre SOA, (ale nie otom bude reč, aj keď je to dnes „in“…).Komplexnosť zapríčinila, že správa systémov je čoraz zložitejšia ažiadny problém nemožno posudzovať izolovane ariešenie kritických, alebo aj každodenných úloh je čoraz náročnejšie. Už nestačí vedieť UNIX či Windows a„Céčko“. Už nie je vo firme jeden či dvaja odborníci, ktorý rozumejú celému systému, ale systém spravuje tím špecialistov. Atak si IT špecialisti uvedomili, že potrebujú niečo, čo ich spojí. Týmto spojivom sú predovšetkým vedomosti askúsenosti zhromaždené vITIL (IT Information Library). ITIL vystupuje vsystem managemente ako metodika. Metodika, je nástroj, ktorý nám dáva pokyny avedie nás vtom, ako riešiť vzniknuté situácie. Nie je detailným návodom, ale je cestou, ako dospieť kcieľu. VITIL na jednej strane nevieme detailne popísať každú možnú situáciu, ale vieme metodicky zhromaždiť vedomosti askúsenosti, ktoré nám pomáhajú nájsť správne riešenie každej situácie.SLA – IT ako služba My, čo sme na jednomIT brehu, to jasne cítime – sme pod čoraz väčším tlakom. Ten prichádza zviacerých oblastí. Komplexnosť apredovšetkým heterogénnosť nás zaviedla do situácie, keď potrebuje už skutočne veľký tím ľudí, aby sme systém ako celok dokázali rozvíjať podľa požiadaviek biznisu azároveň ho udržali vchode. Samotná prevádzka systémov stojí čoraz viac aje vnej obsiahnuté veľké riziko – človek, ktorý je omylný aaj čoraz drahší. Prieskumy nám ukazujú, že až 70 % prevádzkových nákladov IT spotrebujú náklady spojené spracovnou silou. Kruh sa uzatvára aopäť je tu požiadavka od biznisu – zefektívnite. Presne tak, ako si biznis predsavzal, keď uvidel telocvičňu plnú účtovníkov, či sklady dokumentov, oktorých prestával tušiť, očom sú aako mu môžu slúžiť.

Natíska sa otázka čo, kde anajmä ako zefektívniť IT prevádzku, aby tí, čo riadia obchodné operácie, finančné toky, rozličné procesy či produkčnú prevádzku, boli spokojní skľúčovými službami, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie. Službou IT je napríklad to, že zabezpečí pre banku spracovanie transakcií klientov online. Už menej je dôležité, či vyúčtovanie služobnej cesty trvá hodinu alebo deň alebo aj dva. Atak boli definované Servis Levely pre IT služby auzavreli sme sbiznisom SLA dohodu (Service Level Agreement).Tu je opäť dôležité myslieť na metodiku, ateda prepojenie SLA aITIL. Jednoducho povedané, aby niekto nehasil problém svyúčtovaním služobných ciest, ak transakcie nefungujú, alebo aby to nerobil s neprimeraným úsilím, či prostriedkami. Jednoducho, aby sme pridelili správnym veciam správnu prioritu, atak optimalizovali azefektívnili IT služby. IT System vizualizácia

Ako rozumieť termínu vizualizácia? Je to monitoring systémov? Áno aj. Ale… Veľa firiem si ešte stále myslí, že monitoring, ktorý vykonávajú jeho IT špecialisti stačí. Spýtam sa: nie je to škoda, že takýto špecialista trávi čas tým, že číta rôzne výstupy zosystémov (log súbory), či uvažuje, ako ich správne vytriediť (filtering)? Nie je to skôr práca pre počítač? Druhá otázka: ak si už aj špecialista dokázal zefektívniť spôsob sledovania systému, nad koľkými systémami to dokáže paralelne? Dokáže zároveň vkaždej stotine sekundy vnímať súvislosti medzi jednotlivými systémami? Ťažko, resp. iba čiastočne.

Nie je to úloha pre počítač, teda IT riešenie? Určite áno. A v neposlednom rade: je dôležité sledovať trendy? Biznis to bežne robí. Sleduje trendy na trhu apodľa toho ponúka svoje služby. Robí to IT? Respektíve – dokáže to na základe online informácií. Určite nie. Potrebuje dáta spracovať aštatisticky vyhodnotiť anásledne upraviť spôsoby poskytovania IT služby. Opätovne úloha pre počítač. Vizualizácia nie je len vidieť, ale aj rozumieť. Ako však porozumieť komplexnosti, ktorá je neraz vyjadrená rečou počítačov? Preto vizuálne vyjadrenie systémov dokáže pre človeka vytvoriť ilúziu jednoduchosti pomocou metódy abstrakcie, keď zmení čísla na obrazovú informáciu adetaily obmedzí na najvyššiu možnú mieru.

Kade, alebo čo na to potrebujeme?

Manažment procesov pre automatizáciu procesných tokov. Otvorenú a na báze štandardov špecifikovanú databázu – Change and Configuration Management Database (CCMDB) ako základ pre monitoring, analýzu trendov, koreláciu udalostí. Osvedčené produkty a technológie pre systém a element management. Samotné nástroje pre monitorovanie ariadenie systémov. Ato všetko na báze inteligentných technológií a najlepších praktík ako ITIL a eTOM s podpornými službami aecosystémom. Jednoducho UMBRELA. Dáždnik, ktorý prikryje ľudí, procesy, informácie, technológie do celostného System managementu. Toto všetko dokáže poskytnúť IBM Tivoli.

Juraj Polák

juraj.polak@sk.ibm.com

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review