Dvojjadrové Itanium posilňuje postavenie HP Integrity

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Severy HP Integrity sú platformou, ktorá má na trhu serverov založených na procesore Itanium vedúce postavenie. Svedčí o tom skutočnosť, že za riešenia zahŕňajúce servery HP Integrity, spoločnosť HP dosiahla vo fiškálnom roku 2005 tržby presahujúce 1,6 miliardy dolárov.

Dvojjadrové Itanium posilňuje postavenie HP Integrity

Severy HP Integrity sú platformou, ktorá má na trhu serverov založených na procesore Itanium vedúce postavenie. Svedčí o tom skutočnosť, že za riešenia zahŕňajúce servery HP Integrity, spoločnosť HP dosiahla vo fiškálnom roku 2005 tržby presahujúce 1,6 miliardy dolárov. Podľa analytickej správy spoločnosti IDC trh so servermi Itanium vzrastie do roku 2009 na približne 6,6 miliardy amerických dolárov. V priebehu najbližších piatich rokov sa očakáva, že priemerný ročný nárast predaja serverov Itanium dosiahne 35 %, pričom rast celého trhu serverov má však dosiahnuť len 3,4 %.

„Výskum spoločnosti IDC odhalil pozitívny postoj trhu k platforme Itanium a pretrvávajúcu spokojnosť zákazníkov,“ – povedal Matthew Eastwood, programový viceprezident, Enterprise Server Research, IDC. „Svedčí to o kvalite značky Itanium, ktorú spolu založili spoločnosti Intel a HP. Spojenectvo Itanium Solutions Alliance tak získalo pevný základ pri budovaní čoraz širšieho vnímania tejto značky medzi IT zákazníkmi a v povzbudzovaní nových zákazníkov a partnerov zapojiť sa do tohto prostredia.“ Založenie spojenectva Itanium Solutions Alliance a nedávny záväzok jeho zakladajúcich členov investovať 10miliárd dolárov do ďalšieho vývoja platformy Itanium budú podľa správy IDC predstavovať „významné prvky“ budúceho osvojenia si systémov Itanium zákazníkmi. Správa tiež poznamenáva, že procesor Itanium sa zreteľne dostáva do polohy riešenia, vhodného na použitie v kritických podnikových aplikáciách, akými sú napríklad podnikové plánovanie zdrojov, správa vzťahov so zákazníkmi a analyzovanie obchodných informácií. CESTA K ŠKÁLOVATEĽNOSTI

Procesorový rad Itanium je založený na jedinečnom výpočtovom vzore soznačením EPIC (Explicity Parallel Instruction Computing). Táto architektúra zachádza do väčšej hĺbky ako tradičné architektúry RISC aCISC, pričom obsahuje niektoré jedinečné architektúrne prvky, ktoré vbudúcnosti otvárajú cestu kškálovateľnej architektúre. Itanium zároveň dosahuje špičkový výkon, ktorý nezávisí iba od pracovnej frekvencie procesora, ale ajod iných prvkov, akými sú napríklad paralelné vykonávanie inštrukcií, rozšírená inštrukčná sada, väčšia kapacita vyrovnávacích cache pamätí, kompilátory so špičkovými technológiami apodobne.

Nový dvojjadrový procesor Intel Itanium 2 “Montecito” je piatou generáciou procesorov Itanium aznamená obrovský prínos vtechnologickom vývoji výpočtových systémov. Vdvojici jadier zoskupuje neuveriteľných 1,72 miliardy tranzistorov, pripadajúcich na jedinú procesorovú päticu, pričom každé hyperthreadingové jadro dokáže súčasne spracovávať dva procesy (threads). Efektívne to zdvojnásobuje počet jadier (cores) aštvornásobne zvyšuje počet procesov (threads), ktoré možno súčasne spracúvať vjedinom serverovom šasi. Výsledkom je 2,5-násobný nárast výkonu vporovnaní so servermi, používajúcimi jednojadrové procesory.

VYSOKÝ VÝKON, NÍZKA SPOTREBA

Montecito navyše ponúka vysoký výpočtový výkon pri veľmi nízkej spotrebe, ktorá všpičke dosahuje maximálne 104 wattov. To znamená 104 wattov pre dve jadrá, resp. štyri spracovávané procesy – to je vporovnaní sjednojadrovými procesormi menej spotrebovanej energie pri viac ako dvojnásobnom výkone. Zákazníci tak môžu zdvojnásobiť výpočtovú silu systémov pri zachovaní termálneho aenergetického profilu súčasných serverov sprocesormi Madison 9M.Prechod na dvojjadrové procesory Itanium prináša zákazníkom úspory nákladov za licencie softvéru. Oracle, ako aj iní dodávatelia softvéru, ponúkajú svoje produkty za nižší pomer cena/procesor pri dvojjadrovom Itaniu, ako pri konkurenčných riešeniach. Oracle licencuje svoj databázový softvér za cenu 0,5 licencie na jadro, resp. 1 licenciu na dvojjadrový procesor Itanium 2, pričom pri proprietárnych dvojjadrových RISC procesoroch, medzi ktoré patrí napríklad IBM Power5+, zákazník zaplatí 1,5 licencie.

KONKURENČNÉ VÝHODY

Nové dvojjadrové procesory Montecito prinášajú tieto konkurenčné výhody : · Osvedčená architektúra: vyspelá piata generácia procesorov, založená na jedinečnej EPIC architektúre, so širokou škálou aplikácií ariešení, ktoré sú vsúčasnosti na trhu.

· Vyššia kapacita / škálovateľnosť: Montecito vkombinácii sčipovými sadami HP prináša pri transakčných úlohách až 2,5-násobný výkon serverov vporovnaní sostatnými riešeniami na trhu. · Nižšie softvérové náklady: nízky pomer cena softvéru/procesor pre dvojjadrové procesory Itanium. · Vyššia dostupnosť: robustný mechanizmus korekcie chýb ašpičková architektúra Machine Check Architecture boli navrhnuté tak, aby vpodnikovom prostredí sprístupnili dostupnosť na úrovni strediskových počítačov (mainframov). · Nižšia spotreba energie (vyšší výkon/watt): dvojnásobný výpočtový výkon pri rovnakom termálnom aenergetickom profile vporovnaní so servermi sprocesormi Itanium 2 9M, ktoré sú vsúčasnosti na trhu. · Dostupnosť aplikácií: viac ako 9 000 aplikácií dostupných pre päť operačných systémov na platforme HP Integrity ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA

Sprocesormi Montecito prichádza do podnikového prostredia ajšpičková technológia Intel Virtualization Technology. Vďaka nej procesor spodporou operačného systému lepšie obslúži virtualizáciu operačného systému snižšou réžiou. Zákazníci tak môžu efektívnejšie pristupovať ku konsolidácii prostredníctvom virtualizácie.

Vytváranie dlhodobo fungujúcej architektúry pre podniky je obrovskou úlohou, ktorá vyžaduje investície vhodnote miliárd dolárov, príkladný talent (v rámci R&D a iných), silné partnerstvá pre stabilné riešenia anezlomné odhodlanie všetkých, čo sa na tomto procese zúčastňujú. Práve tieto kvality možno badať vserveroch HP Integrity, vybavených procesormi zradu Itanium.

VYŠE DEVÄŤTISÍC APLIKÁCIÍ

Intel, HP aďalší partneri, zoskupení valiancii ISA (Itanium Solution Alliance), sa pripravujú na nástup procesorov Montecito aúspech platformy Itanium na podnikovom trhu. Sviac ako 9 000 aplikáciami, ktoré sú vsúčasnosti dostupné pre päť operačných systémov, ako aj rozširujúcou sa podporou vývojárov softvéru, systémových integrátorov aďalších partnerov, zákazníci získavajú istotu, že ich kľúčové aplikácie budú mať so servermi HP Integrity aprocesormi Intel Itanium pevný astabilný základ. Jednou zkľúčových vlastností serverov Integrity je ich jedinečná škálovateľnosť aflexibilná kapacita, ktorá zabezpečuje vyrovnaný výkon. HP zverejnila najlepšie výsledky troch popredných výkonnostných testov a predviedla obrovský výkon serverového radu Integrity vrôznych druhoch nasadenia, prevádzkových prostrediach akonfiguráciách systémov.

NOVÉ ČIPOVÉ SADY

Tím HP-BSC pre výskum a vývoj čipových sád a serverov (HP-BCS Chipset and Server R&D) vyvinul dva rady čipových sád, ktoré dokážu perfektne dopĺňať Montecito a asistovať mu pri akejkoľvek práci, na ktorú ho zákazník potrebuje. Sú to:

  • HP zx2 pre systémy s 1 až 8 jadrami (servery vstupnej triedy); dostupný od septembra 2006.
  • HP sx2000 pre servery, založené na bunkovej architektúre (cell-based servers) až do 128 jadier (stredná a vyššia trieda serverov); spustené v marci 2006.
Nová sada zx2 pre kategóriu nových low-end serverov (HP Integrity rx3600 a HP Integrity rx6600)

Zvýšenie výkonu oproti sade zx1:·

30 %-ný nárast prenosovej kapacity procesorovej zbernice;· 35 %-né zníženie reakčného času pamäte;· zdvojenie pamäťovej prenosovej kapacity;· takmer trojnásobná kapacita pamäte;

· zdvojenie združenej prenosovej kapacity vstupno/výstupných operácií (I/O).

Čipová sada HP sx2000 pre servery strednej a vyššej triedy, založené na bunkovej (cell-based) architektúre (rx7640, rx8640 a Superdome)

HP sx2000 bola uvedená na trh v marci tohto roku a zákazníkom ponúka zvýšenie výkonu až do 30 % oproti sx1000, pri použití tých istých procesorov Madison 9M. Reprezentuje ďalšiu generáciu čipových sád v segmente informačných systémov pre veľké podniky. Výrazne zvyšuje výkon, zlepšuje spoľahlivosť, dostupnosť a škálovateľnosť. Chráni zákazníkove investície. To všetko vďaka týmto výkonnostným zlepšeniam, ktoré dosahuje vporovnaní s čipovou sadou sx1000:

· 33 %-ný nárast prenosovej kapacity procesorovej zbernice;·

takmer 37 %-né zníženie reakčného času pamäte (závisí na konfigurácii);

· takmer 45 %-né zníženie reakčného času v rámci rýchlej vyrovnávacej pamäte (cache to cache latency);

· štvornásobná kapacita pamäte;

· zdvojenie pamäťovej prenosovej kapacity;

· štvornásobná prenosová kapacita krížových spojných prvkov (crossbar);

· štvornásobná celková prenosová kapacita vstupno/výstupných operácií (I/O).

Tieto nové čipové sady stavajú servery HP s procesormi Montecito do pozície priemyselného lídra, pripraveného na akúkoľvek prácu u zákazníka.

Patrik Žember

patrik.zember@hp.com

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review