Enterprise Service Bus – nevyhnutnosť alebo módna vlna?

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Rôznorodosť nasadzovaných aplikácií, prostredí, procesov s nekompatibilnými dátovými schémami a komunikačnými protokolmi vyžaduje middleware infraštruktúrne riešenie, či produkt umožňujúci cez štandardy ako Web Services vytvoriť servisne orientovanú architektúru pomocou udalosťami riadeného a na XML  založeného mechanizmu voľnej výmeny správ.

Enterprise Service Bus – nevyhnutnosť alebo módna vlna? Rôznorodosť nasadzovaných aplikácií, prostredí, procesov snekompatibilnými dátovými schémami akomunikačnými protokolmi vyžaduje middleware infraštruktúrne riešenie, či produkt umožňujúci cez štandardy ako Web Services vytvoriť servisne orientovanú architektúru pomocou udalosťami riadeného a naXML založeného mechanizmu voľnej výmeny správ.

Enteprise Service Bus (ESB) je nový druh middleware podporujúceho servisne orientované interakcie medzi podnikovými aplikáciami. Podobne ako hardvérová zbernica na PC, ESB inteligentne smeruje dáta tečúce medzi podnikovými systémami, prispôsobujúc atransformujúc ich podľa požiadaviek systémov. ESB je výsledkom evolúcie, ktorú katalyzovalo viacero kladných ako aj negatívnych skúseností integračných prístupov minulosti. Nie je akademickým cvičením, ale výsledkom nevyhnutnosti. Vyzretosť aosvojenie si relevantných štandardov pre integráciu výrazne napomohlo kobjaveniu sa ESB ako technologického trendu. ESB využíva štandardy pre integráciu všade, kde je to možné. Využitie takýchto štandardov má signifikantný efekt pre business, ako napríklad:

Umožňuje využiť existujúci IT personál, radšej ako drahých špecializovaných konzultantov. Množstvo informácií oXML, SOAP, WSDL, XSLT, XPath, Xquery ainých web services štandardoch je ľahko dostupných aneustále narastá. Vzdelávací „ekosystém“ týchto štandardov priemernému IT profesionálovi poskytuje dostatok expertných rád.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review