KORWIN – príťažlivý informačný systém pre samosprávy

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [1]

KORWIN prináša na jednej strane komplexnú informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie výkonu kompetencií samospráv a hospodársko-správnych agend mestských a obecných úradov.

KORWIN – príťažlivý informačný systém pre samosprávy S rozširovaním kompetencií samospráv narastá aj potreba ich informatizácie. Nejde pritom len o vybudovanie infraštruktúry či o pripravenie pracovníkov na prácu s počítačmi. Nevyhnutné je mať k dispozícii potrebné aplikácie. To sa však nedá robiť amatérsky. Najlepšie je spoľahnúť sa na osvedčený informačný systém, ktorý umožní rýchlo zvládnuť všetky kompetenčné činnosti. Jedným z najlepších je informačný systém pre samosprávu KORWIN, ktorý je výsledkom spolupráce spoločností SOFTIP a Geoinfos.

KORWIN prináša na jednej strane komplexnú informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu ariadenie výkonu kompetencií samospráv ahospodársko-správnych agend mestských a obecných úradov. Jednoducho povedané, úrad má poriadok vo všetkých agendách, údaje do systému sa vkladajú len raz, keďže všetci používatelia pracujú nad jednotnou relačnou databázou. Preto systém bez problémov aefektívne poskytuje aj vybrané manažérske informácie pre vedúcich zamestnancov úradu, poslancov či starostu obce. Na druhej strane ztoho najviac ťaží občan či podnikateľ, ktorý si vybaví svoje záležitosti na jednom mieste anemusí behať od jedného úradníka kdruhému. Zároveň takýto jednotný homogénny informačný systém vytvára technické podmienky aj pre online elektronickú komunikáciou občana so samosprávou cez internet svyužívaním rôznych typov služieb – od získavania informácií cez podávanie rôznych žiadostí apodaní až po využívanie transakčných operácií, ako sú elektronické platby za miestne dane. NEPOCHYBNÉ PREDNOSTI Je dôležité, že všetky aplikácie (podsystémy) majú jednotný vzhľad a jednotné ovládanie prvkov, pričom sa dajú implementovať postupne. Základnými modulmi sú Ekonomický podsystém, Administratívny podsystém, Evidenčný podsystém, Grafický podsystém a Administrátorský podsystém.

Strategické rozhodnutie urobila spoločnosť SOFTIP koncom roka 2003, ,,Vtedy sme sa rozhodli vstúpiť aj do segmentu samospráv aponúknuť im produkty, ktoré nevyhnutne potrebujú. Nejde totiž len o produkt KORWINTM, ale aj o ponuku školení (napr. ECDL, účtovníctvo apod.) či internetových ainformačných terminálov – kioskov. Náš partner – spoločnosť Geoinfos, s.r.o., Bratislava pôsobí výhradne vtomto segmente už od roku 1994 amá za sebou významné implementácie tohto informačného systému. Pri strategickom rozhodovaní nás presvedčila spokojnosť existujúcich zákazníkov produktu, jeho nízka chybovosť avýhody, ktoré ponúka prostredie Microsoft, vrátane dokonalej integrácie sproduktmi Microsoft. Zároveň aj vysoká perspektíva ďalšieho rozširovania jeho funkcionality atechnologickej modernizácie scieľom sprevádzkovať online poskytovanie služieb cez internet (e-Government),” pripomenul začiatky Dr. Roman Stadtrucker, projektový manažér SOFTIP-u. Keďže SOFTIP má vsúčasnosti vybudovanú sieť pobočiek vrámci celého Slovenska adisponuje odbornými kapacitami zabezpečujúcimi predaj, implementáciu apodporu systému, presadili sa sproduktom vo všetkých regiónoch. Okrem toho SOFTIP zintegroval sproduktom KORWINTM vlastné softvérové produkty voblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré patria medzi špičku na Slovensku.

RÝCHLE NASADENIE Keď sa hovorí o implementácií nových informačných systémov vždy sa zdôrazňuje najmä časové obdobie jeho nasadenia. Tak je to aj v prípade systém KORWINTM. ,,Každá obec či mesto má svoje vlastné predstavy, vakom časovom slede implementovať systém. Nie vždy sú tieto predstavy reálne, preto ich spoločne so zákazníkom korigujeme tak, aby nasadenie čo najmenej zasiahlo reálny chod úradu. Systém sa nasadzuje pomerne rýchlo, ale záleží to najmä od počítačovej zručnosti jednotlivých zamestnancov, pretože často ešte najmä menšie obce pracujú vprostredí MS DOS. Spravidla začíname sekonomickými aevidenčnými agendami, nasledujú moduly administratívneho podsystému (najmä registratúra, podateľňa, pošta) ana koniec integrujeme geografický podsystém,” zdôraznil Dr. Stadtrucker. Rovnako dôležité je však dospieť až do štádia jeho rutinnej prevádzky a jej následného zabezpečenia. V prípade samosprávy je to o to dôležitejšie, že často ho budú prevádzkovať pracovníci s malými skúsenosťami s informačnými technológiami. ,,Samozrejme, že nie je možné ešte vsúčasnosti pracovať na 100 % len elektronicky. Sú tu jednak legislatívne obmedzenia ataktiež predsa len pretrváva určitý zvyk mať veci vytlačené aj na papieri. Ale po dvoch-troch mesiacoch práce s informačným systémom KORWINTM je každý užívateľ schopný časť svojej práce vykonávať aj pomocou softvérovej podpory, takže papierovanie je predsa len na ústupe,” pripomenul Dr. Stadtrucker. KONKRÉTNA SKÚSENOSŤ Úspešnosť informačného systému KORWINTM je zrejmá. Používa ho už viac ako 80 miest aobcí. Vtomto roku chcú prekročiť hranicu 100 zákazníkov apokračovať vrastúcom tempe aj vbudúcom období ,,Skúsenosti s jeho používaním sú veľmi pozitívne, najmä keď si to chvália samotní zamestnanci úradov, hoci zo začiatku práce sním mali niektorí aj určitý rešpekt,” podčiarkuje Dr. Stadtrucker. Potvrdzuje to aj vedúci útvaru informatiky MsÚ Nové Zámky Ing. Vladimír Vrzák: ,,Mestský úrad Nové Zámky používa informačný systém KORWINTM od roku 1998, vsúčasnosti na deväťdesiatich počítačoch. Inštalácia bola bez problémov, aj keď bola spojená sprechodom z prostredia MS DOS na MS Windows. Popri implementácii systému sme postupne školili užívateľov. Aj keď nie vždy bolo jednoduché ich presvedčiť na nový štýl práce, vkrátkom období sa podarilo prejsť na nový systém. Okamžitým efektom bolo sprehľadnenie azefektívnenie vnútorných informačných tokov úradu, čo odstránilo duplicitné zadávanie údajov. Vzájomné väzby vsystéme zvýšili kvalitu dát azlepšili vnútornú kontrolu.”

Konkrétne prínosy má však nielen mestský úrad a jeho pracovníci, ale aj občania.„Pre občanov zavedenie nového systému znamenalo rýchlejšie vybavovanie, väčšinu záležitostí vieme vybaviť na jednom mieste (kancelária prvého kontaktu) ana počkanie. Na ilustráciu uvediem niekoľko čísel: Mestský úrad Nové Zámky spracúva údaje asi 42 000 občanov spobytom vNových Zámkoch, ročne vydá 16 000 výmerov na odvoz odpadu, 10 000 výmerov na daň znehnuteľností avprípade volieb 34 000 oznámení ovoľbách. Pri stanovených časových limitoch je pre nás práca bez kvalitného informačného systému nepredstaviteľná, „ vyzdvihol Ing. Vrzák. “Informačný systém KORWINTM im v tomto smere dáva potrebné záruky a istotu.“

PDF attachement

Download PDF version of article


Write reviewKomentáre čitateľov

  • Great common sense here. Wish I'd touhght of that.

    Publish 12. 19. 2011 | Channery