Oracle: Veríme v transparentnosť

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

Veríme v transparentnosť. Doteraz sa väčšina bánk venovala prípravám na súlad s pravidlami Basel II len interne a starým známym spôsobom: oznámili sa detaily prijatých pravidiel, jednotliví odborníci banky preskúmajú tieto podrobnosti a potom vyhodnotia, aký vplyv budú mať tieto pravidlá na ich inštitúciu.

Veríme vtransparentnosťBanky, ktoré sa zameriavajú na Basel II ako na regulačný odraz ich rizikového profilu zabúdajú na investorov, ktorí sa pozerajú na tento dohovor ako na obojstranné zrkadlo. Doteraz sa väčšina bánk venovala prípravám na súlad s pravidlami Basel II len interne astarým známym spôsobom: oznámili sa detaily prijatých pravidiel, jednotliví odborníci banky preskúmajú tieto podrobnosti apotom vyhodnotia, aký vplyv budú mať tieto pravidlá na ich inštitúciu. Hoci je takéto detailné preskúmanie dôležité, takéto taktiky nie sú dostatočné pre rozsah zmien, ktoré sú potrebné asú príliš roztrieštené, aby si bolo možné uvedomiť komplexné výhody avyužiť šancu, ktorú ponúka implementácie Basel II.

Ochraňovanie investorov. „Prvá Bazilejská dohoda predstavovala zdokonalenie oproti tomu čo existovalo predtým, avšak toto zlepšenie bolo značne nedostatočné,“ hovorí Dennis Ischenko, bankový analytik vSchroder Salomon Smith Barney.„Basel II poskytuje investorom rizikovú citlivosť ako ochranu pred tým, aby ich banka povzbudzovala kvstupu do diskutabilných obchodov alebo zlyhávajúcich hospodárstiev.“ Investori majú značný podiel na implementácii Basel II , avšak ich pohľad na to, ako ovplyvňuje odvetvie aich vzťah kbanke sa líši od pohľadu, ktorý majú regulačné úrady. Regulátori majú priame vzťahy sbankami apokladajú ich za jednotlivé oddelené subjekty; investori však riešia vzťahy komparatívne ahľadajú spôsoby ako rozlíšiť jednu investíciu od inej. Vzhľadom na to, že ide odopad na širokú vrstvu spoločností, nemalo by byť príliš ťažké odlíšiť banky, ktoré plánovali náležite adostatočne dopredu od tých, ktoré robili minimum alebo odďaľovali vhodné kroky.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review