Podnikový geografický informačný systém

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [1]

Podnikový geografický informačný systém (PGIS) postavený na najnovších produktoch spoločnosti AUTODESK, a. s. (Autodesk Map 3D, Autodesk MapGuide) má svoje popredné postavenie v ponúkaných riešeniach spoločnosti CORA GEO.

Podnikový geografický informačný systém

Podnikový geografický informačný systém (PGIS) postavený na najnovších produktoch spoločnosti AUTODESK, a. s. (Autodesk Map 3D, Autodesk MapGuide) má svoje popredné postavenie vponúkaných riešeniach spoločnosti CORA GEO, s. r. o. Ucelené riešenia ponúkajú používateľovi rýchlu aprehľadnú tvorbu údajov a ich správu. Poskytujú pohodlnúpublikáciu geografických dát pomocou internetového prehliadača v rámci podnikového intranetu alebo internetu. Vmoderných aprosperujúcich podnikoch sa pomaly ale isto stávajú geografické informačné systémy základným zdrojom priestorových údajov oobjektoch azariadeniach podniku. Úsilím takýchto riešení je maximálne využiť podnikové dáta sminimom nákladov pri zachovaní jednoduchosti aprehľadnosti jednotlivých častí aplikácií.

Prispôsobivosť riešenia

Riešenie vybudované na skúsenostiach odborného tímu voblastiach softvéru, hardvéru adatových skladov za aktívnej spolupráce zákazníka dáva predpoklady jeho úspešného zavedenia avyužívania. Spoločnosť CORA GEO na tieto účely využíva svojich certifikovaných projektových manažérov aprincípy projektového riadenia (metodika teórie obmedzení TOC – Theory of constrains). Pri implementácii GIS riešení uzákazníka, takto dochádza kveľmi cielenej aefektívnej spolupráci sjasne definovanými krokmi (čiastkové ciele) aich väzbami smerujúcimi kcieľu.užívateľský prístupSamozrejmosťou je, že systém založený na n-vrstvovej architektúre poskytuje používateľom na všetkých úrovniach potrebnú funkčnosť. Tú dopĺňa množstvo automatických ahromadných akcií sdôrazom na efektívne napĺňanie systému údajmi (napr. autodiagnostika vstupných údajov, polo aplne automatická pasportizácia dostupných existujúcich zákazníckych údajov atď.). Je na používateľovi, aký spôsob práce si zvolí. Takto navrhnuté riešenie dodávateľ neustále podporuje podľa požiadaviek amožností zákazníka.

Otvorenosť systému – prepojenia

Dodávateľ CORA GEO buduje svoje riešenia nezávisle od systémového prostredia zákazníka. Riešenie je otvorené avsúčastnosti poskytuje prepojenia na iné informačné systémy zákazníka. Samozrejmosťou je obojsmerný tok informácií pri dodržaní bezpečnostnej politiky zákazníka. Takto predkladá koncovému používateľovi všetky potrebné údaje.Publikácia dát – tématické zobrazeniaVzhľadom na rastúce množstvo azlepšujúcu sa kvalitu údajov obsiahnutých vpodnikovom geografickom informačnom systéme vzniká stále väčšia potreba atlak na ich publikáciu. Zdokonalené publikovanie vPGIS riešení je nenáročné anázorné. Publikačné nástroje efektívne využívajú viacero noviniek zproduktu Autodesk MapGuide aby dosiahli ľahkú dostupnosť údajov – pri zvýšenom výkone akvalite. Tvorba tématizovaných pohľadov je založená na používateľskom výbere zmenu.

PODPORA

Riešenia umožňujú rázne zvýšiť kvalitu adostupnosť dát vpodniku všade tam, kde je to potrebné ažiaduce aj bez skúseností sGIS aplikáciami. Sproduktami Autodesk ariešeniami geografického informačného systému PGIS zákazník získa neoceniteľnú pomoc a podporu pri spracovávaní, archivácii, udržiavaní avyužívaní svojich cenných údajov. Ak zvážime výhody aprínosy investície do vybudovania podnikového geografického informačného systému, niet pochýb ojej návratnosti aekonomickom prínose zdlhodobého astrategického pohľadu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write reviewKomentáre čitateľov

  • Could you write about Phiyscs so I can pass Science class?

    Publish 12. 21. 2011 | Viki