Riešenia HP zefektívňujú štátnu a verejnú správu

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Zhotovovanie vodičských preukazov sa uskutočňuje na technologickej linke automaticky, spôsobom laserového gravírovania všetkých údajov, vrátane fotografie a podpisu na čistopis karty. Mimoriadny dôraz sa kladie na bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s čistopismi kariet, aby nemohlo dôjsť k ich strate alebo zneužitiu.

Riešenia HP zefektívňujú štátnu averejnú správu

Možno už aj vy máte nový vodičský preukaz, ktorý si – na rozdiel od doterajších vyhotovení – môžete pokojne založiť do peňaženky medzi kreditné, či bankomatové karty. Má rovnaké rozmery aspĺňa požiadavky aodporúčania Európskej únie. Už vyše roka tieto vodičské preukazy zhotovujú vNárodnom personalizačnom centre Ministerstva vnútra vBratislave najmodernejšou technológiou, ktorej generálnym dodávateľom je spoločnosť Hewlett-Packard. Zhotovovanie vodičských preukazov sa uskutočňuje na technologickej linke automaticky, spôsobom laserového gravírovania všetkých údajov, vrátane fotografie apodpisu na čistopis karty. Mimoriadny dôraz sa kladie na bezpečnostné opatrenia pri manipulácii sčistopismi kariet, aby nemohlo dôjsť kich strate alebo zneužitiu. Skúsenosti sú dôležité Keď HP uspela vo výberovom konaní, musela urobiť analýzu prostredia. Na Slovensku prakticky nikto, ani zadávateľ projektu presne nevedel, ako by malo personalizačné centrum vyzerať. Takže prvoradou úlohou bola implementácia „best practices“, čiže najlepších skúseností, ktoré HP mala ziných projektov riešených vminulosti akompatibilných srelevantnými štandardmi EÚ. Anavyše ich spojiť so špecifikami, ktoré má každá krajina, Slovensko nevynímajúc. Na vybavenie technologickej linky HP zvolila systém MPR5000 od firmy Datacard, ktorá je významným svetovým výrobcom tlačiarenskej apersonalizačnej technológie. Vzákladnej konfigurácii obsahuje duálny laserový modul, čo znamená, že personalizuje dve karty súčasne azabezpečuje vysokú priepustnosť až 300 kariet za hodinu. Toto riešenie kombinácie dvoch laserov je jedinečné ana Slovensku ho použili kvôli zvýšeniu výkonnosti technologickej linky.

HP využila široké skúsenosti vriešení identifikačných kariet aj pri výbere typu polykarbonátovej karty, pretože tá sa skladá zviacerých odlišných vrstiev srôznymi funkciami, ktoré bolo potrebné vspolupráci sdodávateľom prispôsobiť požiadavkám zákazníka, najmä pokiaľ ide obezpečnostné kritéria.

Všetky doklady na kartách

Riadiacim mozgom celého personalizačného centra sú však informačné technológie, od osobných počítačov, cez servery Proliant na intelovskej báze, DOT.NET riešenie pre architektúru klient/server, sieťové prepojenie až po softvér Production Management System, ktoré dodala HP. Anielen to. Vybraný tím špecialistov HP dokázal ponúknuť jedinečný implementačný harmonogram, očom svedčí, že vpriebehu piatich mesiacov inštalovali, otestovali aspustili do prevádzky celé personalizačné zariadenie, vrátane školenia personálu, odovzdania dokumentácie apodpory pri nábehu. VNárodnom personalizačnom centre MV SR dnes zhotovujú 35-40 tisíc vodičských preukazov mesačne, avšak keď si to situácia vyžaduje, môže tento počet vzrásť až na 50 tisíc. Predpokladá sa, že vpriebehu nasledujúcich piatich rokov bude vydaných 1,5 milióna európskych vodičských preukazov.Slovensko vrámci plnenia smerníc Európskej únie čaká aj postupné prispôsobovanie ďalších dokladov jednotným európskym štandardom arozmerom, ako sú napríklad občiansky preukaz, povolenie na pobyt, zbrojný pas aďalšie. Niektoré znich budú vybavené čipom, ktorý bude nielen ďalším ochranným prvkom, ale bude obsahovať aj celý rad dôležitých údajov. Dodaná personalizačná technológia má už pripravený modul aj na riešenie takejto požiadavky.

Plne elektronická bankaLen niečo vyše dva roky sa verejnosť stretáva spojmom Štátnej pokladnice, ktorá spravuje všetky financie štátu. Mnohí si ju predstavujú ako honosnú kamennú budovu, vktorej pobehujú úradníci, prijímajú, rátajú avydávajú bankovky atakto vlastne zabezpečujú chod štátu. Možno budú sklamaní, keď sa dozvedia, že nič také vskutočnosti nejestvuje aŠtátna pokladnica je elektronická banka, podporená informačným systémom, ktorého generálnym dodávateľom bola HP. Teda namiesto podzemných trezorov plných peňazí je tam súbor viacerých serverov, aplikačných adatabázových, ktoré spolu komunikujú, úložiská dát, diskové polia, záznamové mechanizmy na zálohovanie dát,ďalšie podporné systémy na platforme HP ana to všetko dohliada monitorovací systém v prostredí HP OpenView.„Štátna pokladnica je dnes jediná plne elektronická banka na Slovensku“, hovorí Ing. Tibor Szarvas, riaditeľ organizácie DataCentrum, ktorá zabezpečuje prevádzku jej informačného systému. „Je to banka, ktorej klientmi sú všetky subjekty štátneho sektora, subjekty verejných asociálnych fondov ado určitej úrovne aj vyššie územné celky, nie však mestá, obce animi zriadené organizácie. Do nej plynú všetky štátne príjmy vrátane daní auhrádzajú sa výdavky, ktorými sa financuje fungovanie štátu“.

Efektívne financovanie štátuSústredenie finančných prostriedkov takmer celého verejného sektora na jednom účte Štátnej pokladnice šetrí štátu veľa peňazí, pretože nemusí platiť poplatky komerčným bankám azískava na úrokoch. Navyše so Štátnou pokladnicou úzko spolupracuje Agentúra pre riadenie dlhu alikvidity, čo umožňuje efektívne riadiť likviditu verejného sektora adlhovú službu štátu, čím vznikajú ďalšie značné úspory. Štát sa takto dokáže lepšie pohybovať na finančných trhoch aobstarávať si tam potrebné zdroje. Takéto financovanie štátu je unikátne vceloeurópskom meradle.Aby sa zabezpečila funkčnosť Štátnej pokladnice aj vprípade katastrofy väčšieho rozsahu, vzniklo rozhodnutie vybudovať záložné pracovisko vzdialené od sídla hlavného informačného systému. Záložný informačný systém, ktorý je kópiou hlavného systému, len smenšou výkonnosťou, opäť dodalaHP. Keď padne rozhodnutie prejsť sčinnosťou Štátnej pokladnice na záložné pracovisko, možno vurčitom čase rozbehnúť všetky aplikácie tak, že klienti začnú komunikovať automaticky so záložným systémom. Súčasne je tam umiestnené aj záložné pracovisko Agentúry pre riadenie dlhu alikvidity, ktoré môže pokračovať vo svojej činnosti.

Unikátny slovenský model Najdôležitejšia je však rýchlosť, sakou HP zvládla objednávku na vybudovanie záložného informačného systému. „Neviem, či sa vôbec doteraz podarilo niečo také vbankovom sektore. Vpriebehu len niečo vyše dvoch mesiacov bol celý systém dodaný, umiestnený, nainštalovaný aboli rozbehnuté jeho základné funkčné činnosti,“ mieni Tibor

Szarvas, riaditeľDataCentra. Zahraniční experti zoblasti riadenia verejných financií aintegrácie informačných systémov, ktorí navštívili DataCentrum, skonštatovali, že informačný systém Štátnej pokladnice je skutočne nástrojom, ktorým štát dokáže sledovať aspravovať svoje financie. Ing. Szarvas ktomu dodáva, že „…aj keď HP zapojila svojich odborníkov a väčšina našich ľudí také niečo robila po prvý raz, informačný systém Štátnej pokladnice je unikátny! Dopočul som sa, že na európskych fórach ho dokonca začínajú nazývať slovenským modelom.“Aj keď riešenie bolo „dodávkou HP na kľúč“ pre Slovensko, môže sa stať inšpiratívnym pre iné krajiny, ktoré vniektorých oblastiach majú rovnaký prístup kriadeniu verejných financií.

Jednotný colný priestorVstupom Slovenska do EÚ sa znašich hraničných priechodov s výnimkou Ukrajiny, vytratili colníci. Stali sme sa súčasťou jednotného európskeho colného priestoru, ktorého hlavným znakom je, že medzi členskými krajinami sa neuplatňujú nijaké clá akvantitatívne obmedzenia pri obchodovaní, zatiaľ čo vo vzťahu kvonkajšiemu prostrediu, teda ktzv. tretím krajinám, sa uplatňujú rovnaké colné sadzby. Cestujúcim apodnikateľom sa život zjednodušil, ale colníkom pribudla povinnosť dodržiavať všetky pravidlá apostupy, ktoré sa vtomto jednotnom colnom priestore vyžadujú.Jednou ztýchto povinností je uplatňovanie Integrovanej tarify Spoločenstva (TARIC – Tarif Intégré Communautaire), čo je vlastne súhrn tarifnej (t. j. colnej) aobchodnej legislatívy, uplatňovanej na vonkajších hraniciach EÚ stretími krajinami. Prispôsobiť tento systém pravidlám EÚ znamenalo vprvom rade zriadiť si vlastnú databázu TARIC-u, ktorá by bola zrkadlovou kópiou 1:1 centrálnej databázy EÚ aprepojiť ju so systémom na spracovanie aevidenciu dovozných avývozných colných deklarácií.

Experti našli riešenie

Colná správa SR si vybudovala svoj TARIC už rok pred vstupom do EÚ, mala ju nainštalovanú adoplnenú otzv. národné opatrenia, čo sú napríklad DPH, spotrebné dane, alebo obmedzenia na dovoz istých komodít aďalšie. Systém tiež dokázal prijímať zcentrálnej databázy TARIC-u dávky, obsahujúce aktualizačné opatrenia. Zostávalo vyriešiť problém, ktorý sa ukázal ako najzložitejší: prepojiť náš Deklaračný systém sTARIC-om tak, aby každý colník dokázal jednoducho spracúvať Jednotné colné deklarácie svyužitím všetkých údajov, ktoré poskytuje asúčasne vyžaduje Európska únia.„Podarilo sa nám získať zdroje zprogramu PHARE ana základe toho bol vyhlásený tender na technickú asistenciu apomoc pri vývoji časti integrovaného systému správy taríf. Víťazom sa napokon stala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia“, spomína Juraj Karkuš, vedúci oddelenia vývoja Colného informačného systému Colného riaditeľstva SR.Na Slovensku sa však nedajú vždy nájsť dostatočne kvalifikovaní odborníci vo všetkých oblastiach. Výhodou nadnárodnej spoločnosti HP je, že disponuje dostatočnou databázou expertov. Ak potrebuje vyriešiť akúkoľvek problematiku, dokáže ich veľmi rýchle dostať aj na Slovensko avytvoriť medzinárodný anajmä kvalitný tím. Vtomto prípade spolupracovali odborníci zpobočiek HP aexperti zBelgicka, Litvy, Írska aPoľska. Všetci spoločne odviedli veľmi dobrú prácu.

Colníci do EÚ bez problémov

Aký bol jej výsledok? Veľmi komplikovaný integrovaný informačný systém, ktorého kľúčovým prvkom je tzv. kalkulačný modul, čo je vlastne súbor zložitých výpočtov a pozostáva zmnohých podmienok, algoritmov amatematických vzorcov.Napriek zložitosti je práca so systémom jednoduchá. Ak chce napríklad podnikateľ doviezť určitý druh tovaru zkrajiny mimo EÚ, vyplní formulár Jednotnej colnej deklarácie. Colník vloží údaje pomocou počítača do Deklaračného systému avpriebehu krátkeho času dostane na obrazovku výšku cla, ktoré je potrebné pri dovoze zaplatiť. Clo je vyrátané vsúlade seurópskou colnou legislatívou, ako aj s našimi národnými opatreniami. Riešenie Colného informačného systému, ktoré je spoločným dielom tímov HP aColnej správy vyhodnotili ako jedno znajlepších vdesiatich nových členských štátoch EÚ aSlovensko bolo jednou zmála nových krajín, ktoré úplne bez problémov zvládli túto časť vstupu. Odvtedy uplynulo vyše roka ato je obdobie, za ktoré už možno hodnotiť. Podľa názoru Juraja Karkuša „…na systéme sa dá stále niečo zlepšovať aupravovať, čo je celkom samozrejmé, ale môžem konštatovať, že za ten rok naozaj fungoval spoľahlivo. Dôležité je, že robil presne to, čo sme od neho očakávali.“

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review