Riešenie SAS Risk Management pomáha

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

Riešenie SAS Risk Management pomáha. Spoločnosť SAS, líder v oblasti riešení Business Intelligence, už v októbri.2002 ohlásila svoje k pre celopodnikové riadenie rizík. omplexné riešenie SAS Risk Management for Banking

Riešenie SAS Risk Management pomáha Spoločnosť SAS, líder voblasti riešení Business Intelligence, už voktóbri 2002 ohlásila svoje komplexné riešenie SAS Risk Management for Banking pre celopodnikové riadenie rizík. Ide o jediný komplexný balík riešení určený bankám, ktoré chcú získať celopodnikový pohľad na riziká, zlepšiť svoj pomer rizikovosť/návratnosť a dosiahnuť zhody spožiadavkami dohody New Basel Capital Accord (nazývanou aj Basel II). Zlúčením kreditných, trhových a operačných mier rizikovosti ponúka SAS riešenie jednotné prostredie umožňujúce stanoviť minimálnu kapitálovú primeranosť.

ČO JE BASEL II . Nová dohoda Basel II je súhrnom rozsiahlych odporúčaní navrhnutých Bazilejskou komisiou pre dohľad nad bankovníctvom (BCBS), s podporou Banky pre medzinárodné vyrovnanie (BIS). Cieľom dohody Basel II je zvýšiť bezpečnosť a solídnosť finančného systému tým, že stanoví presnejšie kritériá kapitálovej primeranosti na základe skutočných rizík v odbore bankovníctva, zabezpečí dôkladný dohľad a zlepší disciplínu trhu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review