SAP: Akcelerácia ERP biznisu

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

Akcelerácia ERP biznisu. S blížiacim sa historickým okamihom kulminujú rozličné pocity – pozitívne očakávania a nádeje sa miešajú s obavami a neistotou. Túto neistotu navyše posilňujú aj prebiehajúce zásadné spoločenské zmeny a pomerne ťažkopádne prispôsobovanie právneho prostredia. Sú dôvodom na znepokojovanie aj informačné systémy?

Akcelerácia ERP biznisuSblížiacim sa historickým okamihom kulminujú rozličné pocity – pozitívne očakávania anádeje sa miešajú sobavami aneistotou. Túto neistotu navyše posilňujú aj prebiehajúce zásadné spoločenské zmeny apomerne ťažkopádne prispôsobovanie právneho prostredia. Sú dôvodom na znepokojovanie aj informačné systémy?

POHĽAD ZVNÚTRA. Prirodzene, univerzálna odpoveď neexistuje. Je však zrejmé, že vprípade informačných systémov cielene vyvíjaných pre medzinárodný biznis a široko vtomto prostredí využívaných nie je najmenší dôvod na obavy. Navyše, vprípade informačných systémov SAP sú tu unikátne tridsaťročné skúsenosti nadobudnuté vpriebehu vývoja Európskej únie do jej dnešnej podoby. Je pritom namieste pripomenúť, že akokoľvek je dnešné dianie významné pre nás – občanov aorganizácie či firmy pristupujúcich krajín – zpohľadu insiderov EÚ vhistórii boli momenty, ktoré pravdepodobne podstatne viac preverili životaschopnosť spoločenstva. Takým momentom bolo napríklad vytváranie spoločných orgánov – Európskej komisie, Európskeho parlamentu atď. alebo prvé skupinové rozširovanie únie vr.1995. Zhodou okolností sa vtom čase začínal projekt implementácie komplexného ekonomického riadenia Európskej komisie (SINCOM) na aplikačnej platforme SAP.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review