Skôr než v dielni opracujú čo i len jediný kus železa

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

VSS a.s. Košice je spoločnosť s viac ako storočnou tradíciou.Unáhlená konverzia zbrojárskej výroby a rozpad mohutného strojárskeho združenia so značkou ZŤS malo za následok odtrhnutie podniku od centralizovaného marketingu spojené so stratou tradičných trhov a potrebou hľadať nové možnosti uplatnenia sa.

Skôr než vdielni opracujú čo ilen jediný kus železaVSS a.s. Košice je spoločnosť sviac ako storočnou tradíciou. Na jej počiatku stála malá súkromná firma na výrobu banských vozíkov aturbín. Počas dlhých rokov sa postupne prepracovala na modernú strojársku spoločnosť svýznamným podielom nielen na trhu bývalého východného bloku, ale svoju produkciu exportovala do rôznych krajín celého sveta. Výrobky spoločnosti VSS Košice aZŤS Košice (ako súčasť kombinátu ZŤS) nachádzali uplatnenie vnajrôznejších odvetviach priemyslu – od rozsiahlych zariadení pre chemický priemysel, cez parovzdušné buchary, trecie vretenové lisy, excentrické lisy, rychlovysekávacie automaty, stacionárne, vagónové ašpeciálne prevodovky, vagónové cisterny, až po domiešavače betónu a účelové nadstavby automobilov.

Významný podiel vobjeme výroby tvorila aj „špeciálna“ výroba predovšetkým vyslobodzovacích automobilov, mobilných mostov, prepravníkov pohonných hmôt apitnej vody, teda výrobkov, zktorých mnohé sú dodnes súčasťou výzbroje mnohých armád. Okrem výpočtu finálnych výrobkov nesmieme zabudnúť ani na odliatky zo sivej atvárnej liatiny z podnikovej zlievarne. Tie nachádzali uplatnenie vširokej škále výrobkov renomovaných výrobcov obrábacích centier ainých strojov. Unáhlená konverzia zbrojárskej výroby arozpad mohutného strojárskeho združenia so značkou ZŤS malo za následok odtrhnutie podniku od centralizovaného marketingu spojené so stratou tradičných trhov apotrebou hľadať nové možnosti uplatnenia sa.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: VSS Košice, CAD, Autodesk, Inventor

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review