Slovakodata: IAS v prostredí SAP

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

IAS v prostredí SAP. S blížiacim sa vstupom Slovenska do EÚ ako aj s rastúcim počtom zahraničných investícii na Slovensku, sa pre mnoho firiem stáva nevyhnutným viesť svoje účtovníctvo nie len v zmysle legislatívy Slovenskej republiky, ale aj podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS).

IAS vprostredí SAPSblížiacim sa vstupom Slovenska do EÚ ako aj srastúcim počtom zahraničných investícii na Slovensku, sa pre mnoho firiem stáva nevyhnutným viesť svoje účtovníctvo nie len vzmysle legislatívy Slovenskej republiky, ale aj podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Podľa nariadenia EC 1606/2002 musia všetky európske spoločnosti, ktorých cenné papiere sú verejne obchodovateľné na svetových finančných trhoch, viesť účtovníctvo vsúlade smedzinárodnými účtovnými štandardami ato počnúc rokom 2005.

Ku koncu roka 2004 musia všetky tieto spoločnosti vytvoiť prvú uzávierku, ktorá bude rešpektovať všetky zásady IAS. Podľa predbežných odhadov má toto nariadenie priamy vplyv približne na 7 000 koncernov anadnárodných spoločností, ktoré budú predkladať konsolidovanú účtovnú závierku vsúlade sIAS. Toto opatrenie bude de facto záväzné aj pre veľkú väčšinu spoločností na Slovensku, ktoré majú svoju materskú spoločnosť vzahraničí. Tieto firmy budú musieť pripraviť podklady vsúlade sIAS pre konsolidovanú uzávierku materskej spoločnosti.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review