Sun Microsystems a SOA

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Spoločnosť Sun Microsystems je na trhu rozpoznávaná viac ako dodávateľ infraštruktúry (hardvér a softvér) pre komplexné riešenia. Menšia časť trhu však tiež vie, že Sun sa svojimi akvizíciami na softvérovom poli dostal do prvej ligy automatizácie a riadenia pracovných procesov, procesnej integrácie a budovania architektúry orientovanej na služby - SOA.

Sun Microsystems aSOASpoločnosť Sun Microsystems je na trhu rozpoznávaná viac ako dodávateľ infraštruktúry (hardvér a softvér) pre komplexné riešenia. Menšia časť trhu však tiež vie, že Sun sa svojimi akvizíciami na softvérovom poli dostal do prvej ligy automatizácie ariadenia pracovných procesov, procesnej integrácie abudovania architektúry orientovanej na služby – SOA. Vroku 2005 Sun uskutočnil akvizíciu spoločnosti SeeBeyond, ktorej produkt ICAN je na trhu už od roku 1991 adnes patrí medzi najlepšie produkty v triede automatizácie ariadenia procesov. Sun zaintegroval ICAN do portfólia svojich produktov, čím vznikla rodina Sun Java CAPS (Composite Application Product Suite) nazývaná aj Sun SeeBeyond.

Budovanie konsolidovanej architektúry

Produkt Sun Java CAPS (Sun SeeBeyond) plne podporuje budovanie konsolidovanej podnikovej architektúry na báze SOA. Centrom implementácie pomocou Sun SeeBeond je pracovný proces – entita, ktorá exaktne definuje postupnosť krokov, jasne definuje vstupy avýstupy každého kroku, definuje komunikáciu sinformačnými systémami ainformačnými zdrojmi ako aj interakciu spoužívateľom. Filozofia nástroja zdôrazňuje úlohu pracovného procesu ako hlavného katalyzátora implementácie SOA, pretože príprava služieb (servisov) na strane IT musí odrážať funkčnosť potrebnú vjednotlivých krokoch pracovných procesov.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review