Viete efektívne spravovať váš majetok?

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Z hľadiska dôležitosti IT aktív pre fungovanie biznisu a množstva peňazí do nich investovaných sa zdá, že s hardvérom a softvérom by sa malo zaobchádzať ako s jedinečným aktívom firmy, počnúc dňom jeho vyžiadania a nákupu, po celý čas používania, až po moment jeho vyradenia.

Viete efektívne spravovať váš majetok?

Asi sa všetci zhodneme, že prvoradým poslaním oddelenia IT je poskytovať služby ostatným organizačným jednotkám. Pracovníci IT majú denne na tanieri, že to musia robiť stále efektívnejšie, snižšími nákladmi arizikom, ako ajvzhode sregulačnými opatreniami. Spoliehajú sa pritom na servery, stolové aprenosné počítače, sieťové aperiférne zariadenia, operačné systémy a softvérové aplikácie, ktoré súhrne označujeme ako IT aktíva .

Možno ich rozdeliť do neuveriteľného počtu tried atypov, sú navzájom prepojené a závislé, čím vytvárajú infraštruktúru podporujúcu ľudí afiremné procesy.Zhľadiska dôležitosti IT aktív pre fungovanie biznisu amnožstva peňazí do nich investovaných sa zdá, že s hardvérom asoftvérom by sa malo zaobchádzať ako s jedinečným aktívom firmy, počnúc dňom jeho vyžiadania anákupu, po celý čas používania, až po moment jeho vyradenia.

Napriek tomu viac ako 80 % veľkých firiem neriadi centrálne aautomatizovane fyzické, prevádzkové afinančné aspekty svojich IT aktív aich vzájomné vzťahy. Mnohé spoločnosti nemajú ani základný prehľad otom, aké IT aktíva majú, kde sa nachádzajú, kto ich používa aaké náklady sú sich vlastníctvom spojené. Práve týmto sa zaoberá manažment IT aktív (ďalej iba ITAM = IT Asset Management).

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review