Základom je návrat k tradičným zákazníkom

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Spoločnosť Softip, a. s. dlhodobo patrí medzi dodávateľmi IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty na deviatom mieste. V  roku 2006 však zmenila časť akcionárov a následne manažment. O jej zámeroch hovoríme s novým výkonným riaditeľom RNDr. Belom Zorkovským.

Základom je návrat ktradičným zákazníkom

Spoločnosť Softip, a. s. bola podľa Trend Top vinfotechnológiách vroku 2005 medzi dodávateľmi IT produktov aslužieb vSR podľa pridanej hodnoty na deviatom mieste. Vtomto roku však zmenila časť akcionárov anásledne manažment. Ojej zámeroch hovoríme snovým výkonným riaditeľom RNDr. Belom Zorkovským.

Ako vnímate trh ERP na Slovensku z pohľadu konsolidácie jeho dodávateľov, dozrievania trhu, ako aj požiadaviek zákazníkov?

– Voblasti ERP skutočne došlo ku konsolidácii trhu. Vyprofilovali sa veľkí nadnárodní dodávatelia, štandardné softvérové riešenia. Zákazníci začali pred časom prechádzať od domácich produktov, ktorými väčšinou boli ad hoc riešenia, kmedzinárodným štandardom. No dnes idú ďalej, keď požadujú aj špecifické riešenia postavené na štandardoch. Štandard, ktorý by sa rozširoval masívne, to nie je univerzálna cesta, ktorá by vyhovovala úplne všetkým. Chceme pozorne načúvať najmä tým zákazníkom, ktorí požadujú, aby nástroje ERP zohľadnili ich špecifiká aväzby na okolité, už implementované systémy. Množstvo IT nástrojov, ktoré používajú, je totiž širšie atreba ich zapasovať do existujúcej mozaiky, čo je náročnejšie. Dozrievanie zákazníkov je práve vtom, že najprv neprikladali hlavnú dôležitosť ERP systémom, lebo vnich videli len podporné nástroje pre podporné služby. Dnes zisťujú, že tento nástroj sa dá lepšie využiť na vyššiu efektívnosť atvorbu zisku. Stručne povedané, účtovníctvo každý považoval za nevyhnutné zlo, ale rozvojom manažérskeho účtovníctva začínajú manažmenty chápať, že zneho môžu získať informácie potrebné pri riadení. Tým vspätnej väzbe vzniká tlak na ERP systémy, aby dokázali poskytovať aj tieto informácie, resp. aby obsahovali také nadstavby, ktoré to komfortným spôsobom umožňujú. To už nie je len otom, aby mal ekonomický útvar ariaditeľ určitý typ informácií pre daňové priznanie aročnú uzávierku, ale aby manažment získal správne informácie v správnom čase oriadení vo forme, ktorú potrebuje. Znášho hľadiska je dôležité, že nejde len o jednu aplikáciu, či jednu rodinu produktov. Aj keď niekto bude mať nasadenú celú škálu napríklad modulov SAP, tak sa vždy objavia nejaké ďalšie aplikácie, či už softipácky softvér pre ľudské zdroje, alebo riešenia pre dopravu. Prostredie teda nie je zpohľadu IT aplikácií úplne homogénne. To sú práve tie špecifiká, ktoré zákazník chce, aby boli zohľadnené pri nasadzovaní existujúcich produktov, ale aj ich ďalších generácií.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review