Budúcnosť patrí bezdrôtovej technológii

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Budúcnosť patrí bezdrôtovej technológii. Stratégovia popredných európskych spoločností - od malých a stredných až po obrovské nadnárodné spoločnosti - vidia v bezdrôtovej technológii prostriedok, ktorý im pomôže čeliť výzvam budúceho podnikateľského prostredia. V prieskume 251 riadiacich pracovníkov, vykonanom nedávno spoločnosťou Research International na žiadosť spoločnosti Compaq, bolo 36 percent respondentov presvedčených, že bezdrôtová technológia by mohla byť hlavnou hnacou silou v prenose informácií a práci na diaľku.

Budúcnosť patrí bezdrôtovej technológiiStratégovia popredných európskych spoločností – od malých a stredných až po obrovské nadnárodné spoločnosti – vidia v bezdrôtovej technológii prostriedok, ktorý im pomôže čeliť výzvam budúceho podnikateľského prostredia. V prieskume 251 riadiacich pracovníkov, vykonanom nedávno spoločnosťou Research International na žiadosť spoločnosti Compaq, bolo 36 percent respondentov presvedčených, že bezdrôtová technológia by mohla byť hlavnou hnacou silou v prenose informácií a práci na diaľku. Celkom 28 percent sa domnievalo, že bezdrôtová technológia by mohla byt hnacou silou smerom k eEkonomike a 24 percent si myslí, že bezdrôtová technológia by mohla byť problémom, ktorému budú musieť všetci lídri čeliť v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Na prieskumu sa zúčastnili generálni riaditelia, predsedovia predstavenstiev alebo riadiaci pracovníci zodpovední za vývoj marketingových stratégií z rôznych odvetví priemyslu – od odvetvia služieb, cez distribúciu a dopravu, výrobné odvetvia, finančníctvo a poisťovníctvo, zdravotníctvo, maloobchod, telekomunikácie a informačné technológie až po verejný sektor. Viac ako polovica spoločností zamestnávala viac ako 500 a jedna štvrtina viac ako 1000 zamestnancov.

HLAVNÉ VÝZVY

Nezávisle od veľkosti a sektora, vedúci predstavitelia francúzskych, nemeckých, talianskych, švédskych a britských spoločností sa zhodujú na tom, že hlavné výzvy v oblasti podnikania, ktorým čelia európske podniky sú: zvýšenie produktivity, vývoj nových trhov, produktov a služieb a odlíšenie sa od konkurencie. Prinajmenšom 32 percent respondentov považuje zvýšenie produktivity za najväčší problém, 24 percent považuje za najdôležitejšie vývoj nových trhov, produktov a služieb, pričom 12 percent dalo na prvé miesto odlíšenie sa od konkurencie. Medzi ostatné problémy respondenti zaradili napríklad zníženie nákladov predaja (9 percent), zvýšenie právomocí pracovníkov prichádzajúcich do styku so zákazníkmi (7 percent), skrátenie dodávateľských cyklov (7 percent), riadenie rôznych kanálov predaja (4 percentá), automatizáciu predaja (2 percentá), zníženie zásob (2 percentá). Ako možný spôsob riešenia pre tri hlavné problémy bola všeobecne zvolená technológia. Súhrnne viac ako 46 percent opýtaných zvolilo všeobecne technológiu, ale napríklad v oblasti zvýšenia produktivity sa stala riešením pre 66 percent. Technológia bola tiež zvolená na riešenie zníženia nákladov predaja (61 percent), zvýšenie právomocí pracovníkov prichádzajúcich do styku so zákazníkmi (52 percent), skrátenie dodávateľských cyklov (70 percent), riadenie rôznych kanálov predaja (59 percent), automatizáciu predaja (53 percent), a zníženie zásob (66 percent).

VÝHODY BEZDRÔTOVÉHO RIEŠENIA

Podľa väčšiny oslovených riadiacich pracovníkov bude mať bezdrôtová technológia významný vplyv na pracovné prostredie. Ako hlavné výhody bezdrôtovej technológie videli zvýšenie mobility ľudí a informácií (70 percent), zvýšenie flexibility (55 percent), efektívnejšiu interakciu s technológiou (47 percent) a zvýšenie produktivity výrobných a pracovných procesov (43 percent). Medzi ostatné výrazné výhody boli zaradené zjednodušenie riadenia (41 percent), nové možnosti získať zákazníkov (38 percent), skrátenie cyklov (36 percent), vyššia spokojnosť zákazníkov (34 percent), nižšie celkové náklady sústavy vlastníctva (28 percent), schopnosť určenia technologických potrieb (27 percent), obraz vedúcej technológie (22 percent), vyššia návratnosť investícií do informačných technológií (21 percent), spoľahlivosť (20 percent).

Prekážky

Napriek výhodám respondenti uvádzali taktiež potenciálne prekážky uplatnenia bezdrôtovej technológie v Európe. Najväčšou sú značné investičné požiadavky (45 percent), bezpečnosť informácií a dát (45 percent), nedostatočné nevyhnutné vedomosti a interné skúsenosti potrebné k implementácii (41 percent). Ďalšími prekážkami podľa oslovených riadiacich pracovníkov môžu byť implementácia neoverenej technológie (35 percent), významné investície s nezadefinovaným koncovým bodom (33 percent), zníženie možnosti kontroly v procesoch (29 percent). V poslednom rade boli za nevýhody považované tiež nadbytočnosť súčasných technologických investícií (25 percent) a narušenie podnikateľských procesov (18 percent). Zatiaľ čo väčšina oslovených bola oboznámená s pojmami ako notebook (50 percent) a WAP telefóny (38 percent), pojmy GPRS alebo UMTS, handhelds a bezdrôtové LANs boli nejasné pre 21 percent a 40 percent tvrdilo že nikdy nepočuli o Smartphones a 54 percent sa doposiaľ nikdy nestretlo s Bluetooth. Z tých, ktorí boli s danými pojmami oboznámení, sa domnievalo, že hlavným prostriedkom bezdrôtového prístupu k podnikovým dátam bude v nasledujúcich dvoch rokoch notebook PC (39 percent), nasledovaný WAP telefónom (33 percent), handheldom (24 percent), Bluetooth podporované hlasové a dátové zariadenia (17 percent) alebo prostredníctvom Smartphone (17 percent). Zvyšok si myslel, že by to mohli byť iné prostriedky (8 percent) alebo nevedeli (25 percent).

PLÁNOVANIE

Z oslovených riadiacich pracovníkov 39 percent v danom čase nevyhodnocovalo bezdrôtové riešenia, 26 percent práve tieto riešenia vyhodnocovali, 9 percent bolo v počiatočnej fáze tréningu, 9 percent implemetovalo skúšobný test a 8 percent plánovalo plné zavedenie na trh. Týchto 8 percent sa zvýšilo na 13 percent pri výhľade na najbližších 12 mesiacov a na 16 percent v dvadsaťštyri mesačnej perspektíve. Medzi najvhodnejšie oblasti aplikácie by patrili predaj a marketing (51 percent), externí alebo mobilní pracovníci (35 percent), riadenie vzťahov so zákazníkmi (28 percent), skladovanie a distribúcia (22 percent), služby a podpora (20 percent). Tieto boli nasledované rozšírením obchodu (16 percent), novými predajnými kanálmi (16 percent), účtovníctvom a financiami (10 percent) a produkciou (10 percent). Záujem o vybavenie zamestnancov pracujúcich na diaľku s bezdrôtovým riešením sa zvyšuje. Celkom 30 percent respondentov sa domnievalo, že do 10 percent ich zamestnancov bude pracovať na diaľku prostredníctvom bezdrôtovej technológie v nasledujúcich dvoch rokoch, 23 percent tvrdilo, že takých zamestnancov bude od 10 do 20 percent. S možnosťou, že zamestnancov pracujúcich na diaľku by bolo viac ako jedna pätina sa počet respondentov ostro znížil medzi 4 až 6 percent.

VEDÚCE POSTAVENIE KRAJÍN

V strategickom myslení na riadiacej úrovni boli v oblasti prispôsobenia sa bezdrôtovej technológii vo vedúcom postavení vnímaní Japonci a ich spoločnosti (61 percent), zatiaľ čo 48 percent sa domnievalo, že vedúce postavenie majú americké firmy. Väčšina (57 percent) si myslela, že ich európska alebo lokálna konkurencia je na tom istom stupni ako oni. “Dajte nám viac informácií” – bola všeobecná požiadavka respondentov na prevažne technické údaje (59 percent), demonštrácie technológie v prevádzke (56 percent), vysvetlenie výhod pri riadení podniku (48 percent) a väčšie porozumenie, ktoré spoločnosti sú pozadu s touto technológiou (24 percent). Hlavné požiadavky pre tieto informácie boli z oddelení informačných technológií (51 percent), ktoré by mali byť zodpovedné za zavedenie a prevádzku bezdrôtového riešenia (50 percent) na rozdiel od outsourcingu (29 percent). Za IT oddelenie hneď v rovnakej miere nasledovali ďalšie stupne manažmentu – tzv. Lines of Business (40 percent) a správna rada (40 percent) i keď konečné rozhodnutia by sa mali vykonať prevažne na riadiacej úrovni (81 percent). Podľa odpovedí respondentov, najvhodnejším dodávateľom na vývoj bezdrôtového riešenia by bol špeciálny predajca informačných technológií (37 percent), systémový integrátor (22 percent) alebo špeciálny telekomunikačný predajca (18 percent). Inými kandidátmi by mohli byť poradenské spoločnosti v oblasti riadenia (17 percent), iný predajcovia informačných technológií (14 percent), ASP (13 percent) alebo iní telekomunikačný predajcovia (10 percent).

JOZEF ŠUPŠÁK

Image gallery


Write review