Dynamika budovania sieti WiFi

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Dynamika budovania sieti WiFi. Na základe vykonaného prieskumu, analytická spoločnosť ABI v septembri 2003 ohlásila celkové medziročné tempo nárastu prístupových miest sietí WiFi o 1 milión miest, s výhľadom až do roku 2008. Podobne ako základňové stanice v bunkových telefónnych sieťach, prístupové miesta sú určené na rozširovanie hraníc jednotlivých verejných prístupových miest, najmä na niektorých verejných miestach s viacnásobným prístupom. Pre technológiu WiFi sa predpokladá nárast rozvoja do roku 2008 s celkovým medziročným nárastom 50 %.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.