IP Telefónia – realita a ďalšie perspektívy

20. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

IP telefón. Renomované prieskumno-poradenské spoločnosti avizovali s nástupom nového milénia veľký „boom“ a prelom od tradičnej (TDM) telefónie k pokrokovej IP Telefónii. Optimistické prognózy naznačovali, že roky 2007-2008 budú prelomové v prospech počtu predaných IP liniek v porovnaní s tradičnými TDM linkami.

IP Telefónia – realita a ďalšie perspektívy

Renomované prieskumno-poradenské spoločnosti avizovali snástupom nového milénia veľký „boom“ aprelom od tradičnej (TDM) telefónie kpokrokovej IP Telefónii. Optimistické prognózy naznačovali, že roky 2007-2008 budú prelomové vprospech počtu predaných IP liniek vporovnaní s tradičnými TDM linkami. Dnes, koncom roku 2006 je zrejmé, že realita zaostáva za očakávaniami anástup IP Telefónie napreduje stroj- až štvorročným oneskorením. Toto oneskorenie zapríčinil do značnej miery aj prechod do nového milénia, tzv. „vírus roku 2000“, ktorý prinútil väčšinu spoločností vynaložiť nemalé investičné prostriedky na modernizáciu informačných akomunikačných technológií vpriebehu roku 1999. Vrámci týchto nevyhnutných investíciíupgradovali mnohé spoločnosti svoje komunikačné technológie vrátane telefónnej ústredne na najnovšie aaktuálne softvérové verzie, prípadne ich vymenili za nové amoderné zariadenia.

Po určitom útlme sme momentálne vobdobí, keď sa začína opätovný cyklus modernizácie hlasových komunikačných systémov apred manažérmi podnikov stojí otázka:

IP alebo tradičná telefónia?

Vrcholoví manažéri sa pri tomto rozhodovaní budú prirodzene riadiť okrem kvalitatívnych aj ekonomickými kritériami, medzi ktoré nepochybne patrí ochrana investícií nasmerovaných do už existujúcej komunikačnej infraštruktúry. Atu sa jednoznačne núka možnosť integrácie hlasovej komunikácie do už existujúcej vybudovanej dátovej siete (LAN).Osobitne výhodné je to vprípade, ak spoločnosť sídli vo viacerých lokalitách, prípadne mestách – potom je najefektívnejšie využitie vlastnej WAN siete, vktorej rámci sa hovory medzi lokalitami uskutočňujú bez poplatkov anavyše spoločnosť nemusí investovať do výstavby aprevádzky dvoch paralelných sietí. Veľkou výhodou IP Telefónie je možnosť okamžitého pripojenia nových užívateľov kdekoľvek, kde je zriadená dátová prípojka, bez potrieb budovania kabeláže. Súvisí to s tým, že IP telefóny renomovaných výrobcov sú vybavené integrovaným switchom (zvyčajne 100Mb/s), ktorý umožňuje plnohodnotné pripojenie počítača do dátovej siete priamo „cez telefón“ bez akéhokoľvek obmedzenia výkonu.

PODĽA ČOHO VYBERAŤ

Jedným zrozhodujúcich kritérií pri výbere novej pobočkovej telefónnej ústredne by rozhodne mala byť aj spoľahlivosť astabilita systému. Moderné telefónne ústredne ponúkajú jedinečnú možnosť cenovo nenáročného zdvojenia oboch (TDM aj IP) platforiem na báze tzv. IP ready PBX. Telefónne ústredne z kategórie IP ready PBX ponúkajú voľnú kombináciu tradičnej telefónie aIP Telefónie. Na pripojenie ktelekomunikačným operátorom sa vprevažnej miere využívajú štandardné ISDN pripojenia zkategórie TDM telefónie. Túto tradičnú platformu je vhodné využiť askombinovať sIP platformou taktiež pri budovaní vnútropodnikovej hlasovej komunikačnej siete avhodnou kombináciou klasických TDM (digitálnych aanalógových) pobočkových liniek aIP pobočkových liniek vytvoriť stabilný azálohovaný systém, ktorý bude odolnejší voči výpadkom zapríčineným poruchou účastníckych modulov telefónnej ústredne alebo prvkov dátovej siete.

ZAVÁŽIA CELKOVÉ NÁKLADY

Zpohľadu dostupnosti štandardných telekomunikačných služieb afunkcií ponúkajú oba typy telefónie totožné vlastnosti. Užívateľom vysoko komfortných IP telefónov, sveľkým displejom, prípadne (IP) Softphone sa otvára možnosť využívať výhody priamej integrácie IP telefónov sostatnými podnikovými aplikáciami na báze IP a využívať takýmto spôsobom rýchly prístup kdoplnkovým informáciám ako sú napríklad telefónne zoznamy, zobrazenie doplnkových informácií k volajúcemu číslu (názov spoločnosti, informácie o posledných kontaktoch, poznámky k hovorom) posielanie textových správ, objednávanie obedov, kurzový lístok, informácie o počasí a množstvo ďalších. Podmienkou využívania doplnkových informácií je softvérová integrácia jednotlivých informačných systémov, ktorá vyžaduje zvyčajne dodatočné náklady na vývoj a odladenie ich vzájomnej komunikácie. Pred definitívnym rozhodnutím by som odporúčal výkonným manažérom spoločností poznať aj celkové náklady následných nevyhnutných integračných služieb.

Vzhľadom nadlhší fyzický aj morálny život telefónnych ústrední voči serverom a počítačom a podobne je vhodný výber tohto komunikačného nástroja oveľa zodpovednejšou a náročnejšou úlohou. Na slovenský trh dodávajú telefónne ústredne jednak samotní výrobcovia týchto zariadení, ako aj renomovaní systémoví integrátori, ktorí sú od výrobcov nezávislí a zaraďujú do svojich portfólií riešení systémy, ktoré predstavujú svetovú kvalitatívnu špičku.

Miroslav Mišek

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review