Prečo prejsť na iP Telefóniu

21. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

IP Telefónia. Rozhodnutie prejsť na IP Telefóniu neznamená len technologický upgrade. Pridaná hodnota je vysoká a prechod z klasickej telefónnej linky na sofistikované riešenie prenosu hlasu cez internetový protokol je vo firmách trendom a stáva sa pomaly nevyhnutnosťou.

Prečo upgradovať na IP Telefóniu„IP Telefónia (IPT) zaznamenala vostatných rokoch prevratný rozvoj adnes predstavuje zrelú aoverenú technológiu, ktorá umožňuje znižovať celkové náklady vynaložené na komunikáciu. Zjednodušuje správu aúdržbu vďaka konvergencii telefónnych a dátových sietí, avneposlednom rade umožňuje flexibilne implementovať nové funkcie, ktoré svojimi možnosťami akvalitou predstihujú klasickú telefóniu“, konštatuje Andrea Mögling, konateľka aobchodná manažérka spoločnosti Kapsch s.r.o., systémového integrátora pôsobiaceho na Slovensku už vyše 10 rokov.Rozhodnutie prejsť na IP Telefóniu neznamená len technologický upgrade. Pridaná hodnota je vysoká aprechod zklasickej telefónnej linky na sofistikované riešenie prenosu hlasu cez internetový protokol je vo firmách trendom astáva sa pomaly nevyhnutnosťou.

Čo prináša prechod na IP Telefóniu

Zníženie nákladov o telekomunikačné poplatky pri využití dátových sietí pre prenos hlasu.

  • Zníženie prevádzkových nákladov, správa jednej siete.
  • Rast produktivity zamestnancov, priestor pre rýchlejšie expandovanie biznisu.
  • Zisk pružnosti nasadenia amobility, otvorenie nových možností kinovačným technológiám aaplikáciám.
  • Možnosť pracovať nezávisle od miesta pobytu.
  • Realizácia prenosu hlasu, videa adát cez jednu konvergovanú sieť.
  • Možnosť realizácie sofistikovaných multimediálnych komunikačných systémov umožňujúcich nielen hlasovú avideo komunikáciu, ale aj interaktívnu spoluprácu na tvorbe dokumentov azdieľanie aplikácií.
  • Možnosť integrácie systémov IPT sexistujúcimi tradičnými systémami amožnosť postupnej migrácie pobočkových účastníkov na platformu IPT.
Podpora medzinárodných štandardov zaručuje nezávislosť od jedného výrobcu pri výbere terminálov.

Image gallery


Write review