TETRA - efektívnejšia a lacnejšia alternatíva

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Priemyselné aplikácie. Všeobecné sa stupňujúci tlak na zvyšovanie prenosových rýchlosti v IT sektore často vytvára dojem, že prostriedky a aplikácie používajúce nižšie rýchlosti sú zastarané  a nesplňujú súčasné kritériá. Dynamika rozvoja IT v mnohých prípadoch zatieňuje reálne a opodstatnene požiadavky výrobných aplikácií najmä v oblasti riadenia, údržby a prevádzky výrobných systémov.

TETRA – efektívnejšia a lacnejšia alternatívaVšeobecné sa stupňujúci tlak na zvyšovanie prenosových rýchlosti v IT sektore často vytvára dojem, že prostriedky a aplikácie používajúce nižšie rýchlosti sú zastarané a nesplňujú súčasné kritériá. Dynamika rozvoja IT v mnohých prípadoch zatieňuje reálne a opodstatnene požiadavky výrobných aplikácií najmä v oblasti riadenia, údržby a prevádzky výrobných systémov.

Tak ako prirodzene existujú aj v oblasti vysokorýchlostného prenosu IT segmenty s rôznymi nárokmi na prenosové rýchlosti, tak existujú aj v oblasti mobilnej hlasovej a dátovej komunikácie oblasti, v ktorých rýchlosť a kapacita prenosu sú odvodené od najdôležitejších funkčných vlastností systému. Digitalizácia prenosu hlasu a jeho začlenenie do kategórie dátových prenosov vytvorila na jednej strane prirodzený tlak na zvyšovanie prenosových kapacít systémov ponúkajúcich hlasovú službu, no na druhej strane pretlak komerčných požiadaviek akceleroval implementovanie rozšírených komerčných funkčných vlastností aj do profesionálnych mobilných zariadení. Inovačné trendy v oblasti mobilnej komunikácie takto prirodzene potlačili základnú požiadavku na výrobnú mobilnú komunikáciu, a to jej riadiaci charakter v oblasti prenosu hlasu ako i prenosu dát. NORMA TETRA Hlasové rádiokomunikačné služby (a s ňou súvisiace dátové služby) však reflektujú predovšetkým túto požiadavku, a to pri zachovaní flexibility ostatných funkcií. Tak ako v prípade normy GSM pre mobilnú telefónnu komunikáciu (personálnu, peer to peer) ETSI vytvorila a prijala normu TETRA (TErestrial TRunked Radio) pre hlasovú a dátovú rádiokomunikačnú službu. Táto norma v plnom rozsahu zohľadňuje požiadavky na rádiokomunikačné služby, a to hlavne: * skupinovú komunikáciu, * okamžité nadviazanie spojenia (do 250 milisekúnd), * štandardizované rozhrania (RS232), štandardizovane protokoly (IP). Zariadenia TETRA umožňujú pri zachovaní priorít okamžitej skupinovej komunikácie, dátovú komunikáciu v rozsahu podpory výrobnej hlasovej komunikácie. A to vo forme: * stavových sprav (Status Message), * krátkych sprav (SDS ShortData Service), * paketových dát (IP) RÝCHLOSŤ NIE JE VŠETKO Pri prenosových rýchlostiach dosahovaných dnes inými mobilnými systémami sa môže zdať rýchlosť 28,8 kB/s poskytovaná štandardom TETRA ako nedostatočná. Avšak prax hovorí niečo iné. Z hľadiska riadenia, údržby a prevádzky výrobných zariadení (platí to predovšetkým pre hromadnú, kontinuálnu a pásovú výrobu) sú kritickými faktormi rýchlosť, kooperatívnosť a bezpečnosť. V prípade akejkoľvek udalosti vo výrobnom procese negatívne ovplyvňujúcom výrobu je kľúčové predovšetkým toto: získať a čo najrýchlejšie distribuovať medzi zainteresovanými pracovníkmi čo najpresnejšiu informáciu o udalosti (napr. konkrétne zariadenie a rozsah poruchy). Ďalej koordinovať skupinu, ktorá sa podieľa na riešení problému (odstránenie poruchy, opätovné obnovenie prevádzky linky. A v neposlednom rade zabezpečiť bezpečnosť vykonávaných úkonov, koordinovaný postupom a vzájomnú informovanosťou v reálnom čase. Všetky uvedené požiadavky sú integrálnou súčasťou služieb definovaných normou TETRA.

Aké sú teda komparatívne prednosti rádiovej technológie TETRA? Umožňuje:získať dôležité informácie z výrobného procesu prostredníctvom hlasovej informácie, stavovej správy ako aj krátkej správy. Okrem toho všetky typy správ môžu byť generované na pokyn riadiaceho systému automaticky cez rozhranie RS 232. Ďalej koordináciu tímu prostredníctvom skupinovej komunikácie pre vopred vytvorené hovorové skupiny v súlade s výrobnými postupmi, prípadne scenármi riešenia kritických situácii (samozrejmosťou je dynamická rekonfigurácia z centra). Dá sa zvýšiť bezpečnosť prostredníctvom základného princípu rádiokomunikácie – jeden hovorí, ostatní počúvajú. To je nakoniec aj základným princípom transparentnosti komunikácie a bezpečnosti tých činností, kde všetci dostávajú v tom istom čase tu istú informáciuZjednodušenie povedané, výrobné procesy v takých podmienkach aké predstavujú automobilky, chemicky, petrochemicky, papierensky, gumárenský a hutnícky priemysel sa bez rádiokomunikačných služieb tak hlasových ako i dátových nezaobídu, resp. bez nich sotva dosiahnu vyššiu efektívnosť pri výrobe, údržbe a prevádzke. Aj preto je dnes čoraz typickejšie v kritických prevádzkach, predovšetkým vo vyššie uvedených priemyselných odvetviach ,nasadzovanie komunikácie v štandarde TETRA od renomovaných svetových dodávateľov, ako sú MOTOROLA, NOKIA EADS, TELTRONIC, FREQUENTIS a ďalších.

Vzhľadom na skutočnosť, že budovanie vlastných systémov môže byť pre niektorých užívateľov neefektívne (finančne a technicky náročné – najmä pri priestorovo rozsiahlejších a komplikovanejších výrobných halách) a aj v súlade s trendmi outsourcingu služieb, ktoré nepredstavujú pre užívateľa core business, nastupujú aj v oblasti poskytovania rádiokomunikačných služieb nove formy. Na scénu služieb mobilnej komunikácie vstupujú operátori verejných rádiových sieti, ktorí ponúkajú a poskytujú zákazníkom na mieru šité, profesionálne služby na báze virtuálnych privátnych rádiových sietí a v rozsahu, ktoré ten-ktorý zákazník požaduje. V tomto prostredí môže užívateľ regulovať rozsah služieb i počet koncových zariadení (rádiostaníc) podľa meniacich sa potrieb výroby bez rizika fixných počiatočných investícií do infraštruktúry. Zároveň má zo strany operátora zabezpečenú kontinuálnu inováciu systému a koncových zariadení. Formy poskytovania takto outsourcingovaných služieb majú predovšetkým podobu dlhodobého prenájmu zariadení s neobmedzeným hovorovým časom, tzv. fixný paušál. Tento spôsob poskytuje zákazníkovi okrem výhod technického charakteru aj transparentné finančné podmienky s možnosťou presnej kalkulácie nákladov na rádiokomunikačné služby.

Na Slovensku je poskytovateľom rádiokomunikačných služieb na báze technológie TETRA Technopol International. Prostredníctvom svojej verejnej rádiovej siete RADIOPOL poskytuje tieto služby od polovice roka 2005 ako držiteľ celoplošnej licencie. Medzi kľúčových zákazníkov siete patria automobilky VW, PSA PEUGEOT, KIA, Dopravný podnik mesta Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, SECURITON a ďalší.

Tibor Lörincz

lorincz@technopol.sk

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review