Od eObchodu ku eEkonomike

29. 07. 2006 | 12/1998 | Comments [0]

Od eObchodu ku eEkonomike. Problematika elektronického obchodu sa stáva v súčasnosti veľmi aktuálnou témou pre všetkých tých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zaujímajú o nové podnikateľské príležitosti a konkurenčné výhody, ktoré im tento nový a netradičný typ obchodu ponúka.

Od eObchodu ku eEkonomikeProblematika elektronického obchodu sa stáva v súčasnosti veľmi aktuálnou témou pre všetkých tých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zaujímajú o nové podnikateľské príležitosti a konkurenčné výhody, ktoré im tento nový a netradičný typ obchodu ponúka. V článku predkladáme problematiku elektronického obchodu tak, ako k nej pristupuje firma Andersen Consulting, považovaná za lídra v aplikovaní a realizovaní podnikateľských riešení založených na tomto novom druhu podnikania. Považujeme za veľmi potrebné vyjasniť si a zjednotiť sa v chápaní problematiky elektronického obchodu hlavne s tými, ktorí v ňom priamo vystupujú – obchodníkmi a zákazníkmi.

POJMY. eObchod, ako ho odteraz budeme označovať, tak veľmi mení súčasné podnikateľské prostredie, že je nevyhnutné toto nové prostredie odlíšiť od pôvodného zavedením nových pojmov, ako sú eObchod, ePodnik a eEkonomika.

eObchod. eObchod je “obchodná výmena hodnôt (peňazí, tovaru, služieb a informácií) medzi podnikom a vonkajším subjektom (dodávateľom, zákazníkom alebo iným subjektom) prostredníctvom univerzálneho, ľahko dostupného elektronického média”.

ePodnik. ePodnik je “podnik so schopnosťou vymieňať spomínané hodnoty elektronicky”. Má navrhnuté a prispôsobené svoje podnikateľské procesy tomuto novému spôsobu podnikania.

eEkonomika: eEkonomika je “širšie podnikateľské prostredie, v ktorom sa vykonáva eObchod”. Objavujú sa tu nové formy kapitálu, najmä informácie a znalosti, ktoré spôsobujú transformáciu hodnôt tradičnej ekonomiky.

Abstrahovaním súčasnosti a použitím týchto nových pojmov sa dostávame do nového podnikateľského prostredia, kde v eEkonomike ePodniky podnikajú/obchodujú prostredníctvom eObchodu.

POTREBA ZMENY. Podniky si pri zavádzaní eObchodu nemôžu kúpiť “elektronický obchod” ako hotový produkt. Na jeho realizáciu a dosiahnutie očakávaných výsledkov je potrebné zmeniť (menej alebo viac radikálne) nielen informačné technológie, ale aj podnikateľské procesy a kompetenčné schopnosti pracovníkov. Len správne zladenie technológií, procesov a ľudí s podnikateľskou stratégiou, charakteristickou pre eObchod, umožní uspieť v tomto spôsobe podnikania. Jednou z predností eObchodu je, že umožňuje podnikom objaviť nové hodnoty podnikania, a to často pomocou netradičných riešení.

NOVÉ SLUŽBY. Pre správne chápanie eObchodu treba uviesť, že: l eObchod nepredstavuje len jednoduché zlepšovanie služieb zákazníkom. Pomocou médií, ako je internet, kiosky a inteligentné karty (smart cards), eObchod umožňuje zákazníkom, aby sa obslúžili sami;

  • umožňuje viac než len prístup k novým kanálom na ponúkanie služieb, ale napr. pridáva rozmer služieb aj fyzickým produktom;
  • uľahčuje zoskupovanie služieb od viacerých dodávateľov do jedinečných balíkov (služieb), zaujímavých pre špecifické skupiny zákazníkov;
  • poskytuje podnikom prístup k novým trhom, zákazníkom a partnerom. ePodnik sa takto zúčastňuje na radikálnom predefinovaní priemyselných odvetví, trhov a samej globálnej ekonomiky.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI. eObchod má vlastnosť byť “všadeprítomný”. Môže prenikať cez zemepisné hranice, prekonávať kultúrne predsudky a zanedbávať politické rozdiely. eObchod vytvára nové zdroje podnikateľských hodnôt. Väčšinou je prvotná príťažlivosť eObchodu v jeho potenciáli znižovať náklady. Avšak konečná hodnota eObchodu je v tom, že vytvára nové príležitosti na rast podniku a ponúka stále nové konkurenčné výhody. Ako príklad možno uviesť: typické zvýšenie výnosov podniku po zavedení eObchodu je 10 až 20 percent. Typické zníženie nákladov predstavuje 20 až 45 percent. Typické zníženie viazanosti (najmä hmotných) aktív podniku je 20 až 60 percent.

ZMENA PRAVIDIEL. eObchod mení pravidlá. Mení spôsoby, akými podniky hodnotia svoje fyzické a organizačné štruktúry. Vytvára nové konkurenčné vzťahy a vymazáva hranice, ktoré oddeľujú priemyselné odvetvia. Mení základné, právne a daňové pravidlá a zákony týkajúce sa obchodovania.

NOVÉ HODNOTY . Z obchodného hľadiska je eObchod príťažlivý tým, že mení spôsob, ako nazerať na podnikateľské hodnoty (výrobky, služby, trhy, procesy). Je to spôsobené tým, že mení formu, ktorú tieto hodnoty môžu nadobudnúť. Hodnotové trendy v eObchode naznačujú nové formy hodnôt najmä v nasledujúcich vzájomne súvisiacich oblastiach: Vytváranie nových produktov a služieb, často aj v spolupráci so spotrebiteľmi a obchodnými partnermi. Vytváranie nových efektívnych trhov tam, kde predtým neexistovali, tým, že umožňuje nové spôsoby kontaktu predávajúcich s kupujúcimi. Zefektívňovanie podnikateľských procesov pre komunikáciu a rokovanie so zákazníkmi a dodávateľmi. Výsledkom je potom priama interakcia všetkých zúčastnených, t. j. predávajúcich, kupujúcich, sprostredkovateľov a prepravcov. Rýchly vznik a rast konkurencieschopných podnikateľských subjektov.

PODMIENKY ROZVOJA . Na to, aby eObchod dosiahol významné postavenie v ekonomike a spôsobil transformáciu podnikov a ekonomiky na ePodniky a eEkonomiku, treba značný pokrok hlavne v troch oblastiach: Prístup na sieť – počet ľudí s prístupom ku komunikačnej infraštruktúre nevyhnutnej na realizáciu eObchodu (digitálne telefónne linky, modemy, počítače) musí byť dostatočne veľký na to, aby vznikol trh. V USA je napr. 55 telefónnych liniek na 100 obyvateľov, kým napr. v Číne menej ako 5. Ďalšou podmienkou je bohatstvo. Určité minimálne finančné prostriedky sú potrebné na oboch stranách obchodného vzťahu, na strane dodávateľa, aj na strane spotrebiteľa.

Tretím atribútom je kultúra. To, či budú spotrebitelia ochotní zmeniť svoje návyky a prejsť na on line nakupovanie, bude do značnej miery závisieť aj od niektorých kultúrnych faktorov. Špeciálne v Európe a Ázii je pochopenie kultúrnych zvyklostí kritickým faktorom úspechu vo všetkých podnikateľských oblastiach. Do úvahy treba vziať napríklad jazykové rozdiely a doterajšie spôsoby nakupovania.

TRI FÁZY . Predpokladáme, že rozvoj eObchodu bude prechádzať cez nasledujúce tri fázy:

  • Adaptačnú – spočiatku sa bude pravdepodobne eObchod implementovať a adaptovať v takých podnikateľských oblastiach, kde prispeje skôr k zjednodušeniu prevádzky, prístupu a k zníženiu zložitosti ponuky, ako aj k znižovaniu nákladov.
  • Expanznú – v tejto fáze budú viaceré a väčšie podnikateľské odvetvia prechádzať a adaptovať sa na eObchod. V prípade, že vplyv eObchodu zasiahne celý podnik a tiež aj sieť jeho zákazníkov a obchodných partnerov, môže to mať značný vplyv na zníženie nákladov a zvýšenie výkonov podniku.
  • Transformačnú – v tejto fáze dosiahne rozsah a úroveň pôsobenia eObchodu svoju (maximálnu) kritickú hodnotu a prispeje k vzniku nových foriem hodnôt, ktoré značne zmenia jednotlivé priemyselné odvetvia, životný štýl a celkový trh výrobkov a služieb takým spôsobom, ktorý nemožno v súčasnosti predpovedať.

ČLENENIE TRHU . Podľa povahy partnerov v obchodnom vzťahu eObchod vytvoril dva základné typy trhov: spotrebiteľský trh a medzipodnikový trh.

V odbornej literatúre sa spotrebiteľský trh tiež nazýva ako eObchod pre koncového používateľa. V jeho prvotnej forme umožňoval priame oslovenie spotrebiteľov prostredníctvom internetových www stránok. Tu si treba uvedomiť, že eObchod predstavuje oveľa viac ako adresa.com. Len snaha o dosiahnutie odberateľov on line obyčajne nestačí. Na úspešné získanie zákazníkov treba: myslieť na viac, než len na technickú stránku eObchodu. Prebudovať celkový model predaja a zladiť ho so svojou podnikateľskou stratégiou založenou na eObchode: Vykonávať ustavične prieskumy a zisťovať, na čo budú zákazníci reagovať pozitívne. Transformovať svoj podnik na ePodnik a stať sa prirodzenou súčasťou eEkonomiky.

Byť prvý znamená obyčajne kritický faktor úspechu. Prípad predaja kníh on line cez Amazon.com je príkladom, ktorý možno úspešne nasledovať aj v takých trhových segmentoch ako sú kvety, knihy, CD a niektoré druhy finančných služieb.

MEDZIPODNIKOVÝ TRH. V tomto prípade ide o eObchod medzi podnikateľskými subjektmi. Tento trh vznikol vo forme EDI (Electronic Data Interchange) dávno predtým, ako sa objavil pojem eObchod. Rozdiel je v tom, že EDI, hoci je nákladovo efektívny, je náročný pri implementovaní a obmedzuje sa na malé skupiny obchodných partnerov, ktorí sú ochotní akceptovať spoločné štandardy a praktiky, ktoré sú zvyčajne diktované najväčším subjektom v tejto sieti. Na rozdiel od toho je eObchod flexibilnejší, interaktívnejší a teoreticky otvorený pre všetky podniky, veľké aj malé, ktoré majú záujem ho využívať.

Podniky, ktoré chcú maximálne využiť výhody eObchodu, však musia konať veľmi rýchlo. Nasledujúce príležitosti, ktoré poskytuje eObchod v oblasti zvyšovania ziskov a znižovania nákladov sú príliš lákavé na to, aby sa im dlho vzdorovalo.

Je to okamžitá návratnosť investícií, zvyčajne vo forme skrátených cyklov a odbytových nákladov. Ďalej sú tu nové zdroje príjmov z rýchlej expanzie na zahraničné trhy, účtovania transakčných poplatkov za používanie elektronickej infraštruktúry, sprostredkovania odberateľského rozhrania pre tretie strany a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Nemenej významná je aj jednoduchá komunikácia s dodávateľmi a integrácia medzipodnikových procesov. V neposlednom rade je to zvýšenie výnosov, zníženie nákladov a zníženie intenzity viazanosti aktív.

Podniky, ktoré sa odmietajú prispôsobiť a nevenujú pozornosť týmto novým podnikateľským príležitostiam, veľmi riskujú. Po určitom čase nové ziskové a nákladové modely vnútia nielen podnikom, ale aj celým odvetviam nový – odlišný spôsob obchodovania. Pri takomto pohľade na eObchod je jasné, že eObchod je pre niektoré podniky príležitosťou, pre iné hrozbou zaostávania a postupného zániku.

ROZVOJ V REGIÓNOCH . Z hľadiska rozvoja eObchodu je zaujímavé sledovať, v ktorých regiónoch a v ktorých odvetviach existujú predpoklady na rýchly rozvoj eObchodu. Všeobecne možno povedať, že eObchod sa rozvíja rýchlejšie v krajinách, ktoré dosahujú vyššie HDP na obyvateľa, a tým aj väčší disponibilný príjem. Andersen Consulting však predpokladá, že potenciál eObchodu sa dá využiť aj v nových, veľmi rýchlo sa transformujúcich krajinách, v ktorých eObchod umožní preskočenie tradičných stupňov vývoja trhu. Pri pohľade na nasledujúci obrázok prítomnosť Hongkongu, Singapuru, Mexika a Kórejskej republiky v horných kvadrantoch zodpovedá skutočnosti, že v týchto krajinách sa eObchod rozvíja rýchlejšie ako v iných krajinách vrátane Slovenska.

Čo sa týka priemyselných odvetví, zastávame názor, že existujú odvetvia, v ktorých možno niektoré činnosti transformovať do elektronickej formy (virtualizovať) oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako v iných. Nasledujúci obrázok porovnáva sklon a tendenciu priemyselných odvetví k virtualizácii. Predpokladáme, že eObchod sa môže adaptovať a implementovať oveľa rýchlejšie v odvetviach, ktoré sa nachádzajú v pravom hornom kvadrante.

Podnikateľské príležitosti eObchodu na jeho využitie sa nachádzajú predovšetkým tam, kde je prepojenosť podniku na iný podnik alebo podniku na spotrebiteľa (alebo oboch) vysoká a tam, kde sa vymieňaná hodnota dá jednoducho virtualizovať.

VYHLIADKY. Je skutočne úžasné sledovať štatistické údaje o rozširovaní eObchodu vo svete. Podľa prieskumov analytikov z IDC (International Data Corporation) dosahuje objem eObchodu na spotrebiteľskom trhu v súčasnosti 2,3 mld. dolárov (máj 1998), čo predstavuje napríklad 205-percentný nárast oproti máju 1997. Nasledujúce dva grafy len potvrdzujú, že obidva trhy – spotrebiteľský i medzipodnikový – rastú závratným tempom.

Industriálna ekonomika stráca dych. Podľa súčasných predpovedí v roku 2003 presiahne celkový objem eEkonomiky v USA objem industriálnej ekonomiky. Aj keď v Európe sa takéto dostihnutie industriálnej ekonomiky eEkonomikou udeje pravdepodobne neskoršie, netreba čakať a ignorovať tento vývoj. Podceňovať alebo nevšímať si tento trend je nebezpečné asi tak, ako nevšímať si žraloka, ktorého mylne považujeme za delfína. Následky pre plávajúceho a podnikajúceho môžu byť potom veľmi podobné.

Marián Krško

Andersen Consulting

Image gallery


Write review